Ordningsregler för Fiskarfjärdens Båtklubb

Antagna vid styrelsemöte 2020-01-22.

 1. Allmänt

Dessa ordningsregler är ett komplement till klubbens stadgar.
Alla som har tillträde till klubbens område är skyldiga att följa stadgarna, ordningsreglerna och andra av styrelsen utfärdade regler och anvisningar.

Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) är en ideell förening där arbetet med att hålla hamn och klubbhus i gott skick tar mycket tid och alla medlemmar har därför ett gemensamt ansvar att hjälpa till. Av den anledningen är medlem med båtplatsavtal skyldig att genomföra vaktpass och hjälpa till med sjösättning/upptagning av bommar samt städning.

Byggnader, bryggor och hamnutrustning skall nyttjas med aktsamhet och klubbområdet skall hållas städat och i god ordning. En medlem ansvarar alltid för sina medföljande. Styrelsens godkännande krävs för alla åtgärder som påverkar klubbområdet.

 1. Inträde och medlemskategorier

Ansökan om medlemskap görs på här på webbsidan under rubriken Bli medlem.

Klubben har tre medlemskategorier:

 1. ”medlem med båtplatsavtal”
  1. vid inträde som medlem med båtplatsavtal betalas en engångsavgift för inträde samt deposition för vaktplikt, arbetsplikt och nycklar samt en årlig avgift för medlemskap och båt.
 2. ”medlem med koppling till båtplatsavtal”
  1. vid övergång från ”medlem med båtplatsavtal” till ”medlem med koppling till båtplatsavtal” (medlem som tidigare har haft båtplatsavtal men som önskar vara kvar i klubben) betalas en årlig avgift för medlemskap
  2. vid inträde som ”medlem med koppling till båtplatsavtal” (familjemedlem, anhörig till medlem med båtplatsavtal) betalas en deposition för nycklar samt en årlig avgift för medlemskap
 3. ”medlem utan koppling till båtplatsavtal”
  1. vid inträde betalas en årlig avgift för medlemskap (stödmedlem).

Medlem med båtplatsavtal har vakt- och arbetsplikt vilket inte övriga medlemmar har. Medlemmen har båtplats och kan nyttja bryggor och klubbhus samt delta i kurser.

Medlemmar med koppling till båtplatsavtal kan nyttja bryggor och klubbhus samt delta i kurser.

Medlemmar utan koppling till båtplatsavtal har inte tillträde till bryggor, klubbhus eller kurser.

Antagning beslutas av styrelsen och alla nya medlemmar ska under sin första säsong i klubben delta vid ett informationsmöte.

 1. Hamn och båtplats

FBK upplåter hamnplatser för förvaring av motorbåtar, segelbåtar och motorseglare säsongsvis från 16/4 till 15/10, mot i förväg erlagd säsongsavgift och under de villkor som anges i klubbens stadgar och i dessa ordningsregler. Avgifter fastställs vid klubbens årsstämma. Tillfällig båtplats om max sju dagar kan i mån av utrymme upplåtas av hamnkaptenen.

Hamnen ska vara fri från båtar mellan den 1/11 och 1/4. Vinterplats under den tiden kan erhållas av styrelsen. Båt som utan styrelsens tillstånd lämnats i hamnen och trots anmodan inte avhämtats inom tre månader kan komma att försäljas på båtägarens bekostnad alternativt anmälas till kronofogden för handräckning och avhämtning.

Hamnkaptenen ansvarar under styrelsen för hamnen. Varje båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens anvisningar och inom 24 timmar vidta de åtgärder som anges. I annat fall kan åtgärden komma att utföras av klubben på båtägarens bekostnad.

Alla båtar i hamnen skall ha gällande båtansvarsförsäkring med försäkringsnumret registrerat i medlemsregistret. Båtägare som direkt eller indirekt blir vållande till skador på hamnens bojar, bryggor, andra medlemmars båtar etc. ska omedelbart anmäla detta till hamnkaptenen. Båtägaren är skyldig att ersätta kostnader för eventuella reparationer eller utbyten av skadade delar.

Båt får endast förtöjas på anvisad båtplats. Medlem har ej rätt att utan tillstånd av hamnkaptenen överlåta eller låta någon annan person disponera sin båtplats. Detta gäller även vid försäljning av båten.

Uppläggning av privata tillhörigheter på pontoner, fast brygga eller på klubbens markområde är inte tillåtet. Liten trappa för ombordstigning samt skiva i bommarnas ”trekant” är dock tillåtna.

Båtägare är skyldig att ha sin båt förtöjd så att den med säkerhet ligger kvar även vid hårt väder:

 • Båten ska ligga vinkelrätt mot bryggan och vara förtöjd med två tampar i fören och två i aktern, av rätt dimension och kvalitet, se bild 1. Förtöjningarna skall alltid hållas väl sträckta. Rätt dimensioner och kvalitet kan fås på försäkringsbolagens eller tågvirkestillverkarnas hemsidor.
 • Samtliga förtöjningar (utom mot boj) ska vara försedda med ryckdämpning och säkerhetsband/kättingar, se bild 2.
 • Schackel ska vara rätt dimensionerade och säkrade med ståltråd, se bild 3.
 • Minst två ändamålsenliga fendrar ska finnas på respektive sida av båten när denna är förtöjd, även då närliggande båtplatser är tomma.
 • Förtöjningsmateriel till bryggor och pontoner ska tas bort efter båtsäsongens slut.
 • Eventuell förtöjning vintertid görs långsides eller vid E-bryggan.

I hamnområdet gäller svallfri fart (max 3 knop) och hänsyn skall tas till omgivande båtar och hamnanläggning.

Y-bom, boj eller annan permanent båtinfästning vid ponton eller brygga tillhandahålls av klubben. Bojstenar, bojkättingar, rustanordningar, schacklar mm besiktas vartannat år av besiktningsman utsedd av klubben. Förtöjningsbommarna tas upp och läggs i av medlemmarna under klubbens obligatoriska arbetsdagar.

Nycklar och nyckelbrickor till grindar och byggnader utlämnas till medlemmar av hamnkaptenen mot fastställd nyckeldeposition. Nycklar och nyckelbrickor får lånas ut till familjemedlem och närstående men inte kopieras. Den som öppnar en grind till hamnen ansvarar för att grinden låses och att obehöriga ej släpps in. Fråga okända personer inom klubbområdet om deras ärende.

Tillfällig normal användning av el (som batteriladdning, eldrivna handverktyg, mm) ingår i sommarplatsavgiften. Båtägaren ansvarar för att egen elkabel från eluttaget till båten är EU-anpassad och oskarvad och märkt med ägarens namn och telefonnummer.

Vid elanvändning under vintersäsong skall båtklubbens tilldelade elmätare användas. Elmätaren placeras regnskyddad men synlig för kontroll. Elförbrukningen summeras efter varje vintersäsong och lämnas till klubbens kassör som debiterar elen efter vid var tid gällande kW-pris. Elkablar utan elmätare kopplas ur.

Fiske inom hamnområdet från bryggor eller båtar är inte tillåtet, p.g.a. risken för att fiskelinor fastnar i propellrar och kapell.

 1. Vakttjänstgöring

För att minska stöldrisken ur och av båtar organiserar klubben nattbevakning av hamnen under båtsäsongen. Under vaktpassen tjänstgör två personer.

Medlem med båtplatsavtal är skyldig att varje säsong genomföra två vaktpass, alternativt boka en så kallad familjevakt där medlem själv tar med vakt nr 2 som är minst 18 år gammal. En annan möjlighet är att mot ersättning boka en annan medlem (framgår av lista i vaktlokalen eller i medlemsregistret fbk.batdata.se, rubrik Övrigt/Listor/Rapporter/Medlemmar som kan gå extravakt).

Ny medlem måste under sitt första medlemsår själv genomföra två vaktpass.

Bokning av vaktpass sker av medlem i klubbens databas: http://fbk.batdata.se senast den 30:e april årligen. Om inte detta görs bokar klubbens vaktansvarige in passen. Medlem måste själv hålla reda på de bokade vaktdatumen och genomföra sina vaktpass enligt den av vaktansvarige fastställda vaktlistan. Tydlig vaktinstruktion bifogas i mailpåminnelsen och finns i vaktlokalen.

Medlem som ej fullgör sin vaktplikt belastas med 1.600 kr per missad vakt eller 3.200 kr för familjevakt. Om medlem återkommande missköter sin vaktplikt kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen sägas upp.

 1. Arbetsplikt

Varje medlem med båtplatsavtal är skyldig att delta vid en arbetsdag på hösten och en på våren. Medlem som ej deltar vid arbetsdagarna debiteras med en av årsstämman fastställd avgift. Om medlem återkommande missköter sin arbetsplikt (frånvaro två gånger samma år utan att ersättare ordnas) kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen sägas upp.

 1. Miljö och brandsäkerhet

FBK har tillsammans med Sätra Båtsällskap och Sätra Varv en gemensam miljöpolicy som alla medlemmar är skyldiga att följa. (Se www.fbk-bat.se/Miljö)

Medlem ansvarar för att eget skräp tas bort från klubbområdet och att det hålls rent och snyggt. Bränsle, oljor, förorenat vatten etc. får inte släppas ut på marken eller i vattnet. Allt miljöfarligt avfall skall lämnas vid återvinningsstationer eller i Sätra Varvs miljöhytt.

Medlem ansvarar själv för att känna till var räddningsstegar, livbojar, brandsläckare och saneringsutrustning för olje- eller bensinspill är placerade. Vid en olycka eller annan miljö- eller säkerhetshotande incident måste varje medlem agera för att minimera skadorna.

För att minska risken att snubbla får privata ägodelar inte förvaras på bryggorna.

Grillning är endast tillåten på därför avsedd plats i klubbhusets trädgård.

 1. Uppställning och parkering av bilar

Utrymmet innanför bommen är avsett för medlemmar med båtplatsavtal och får endast nyttjas vid ärende i hamnen eller då medlems båt används. Bilar ställs vinkelrätt mot staketet så att ytan nyttjas på bästa sätt. Bommen skall vara låst och endast öppnas för in- och utfart. På området utanför bommen ställs bilar upp snett mot skogen för att underlätta in- och utkörning. Bilar längs vägen från klubben får absolut inte blockera andra fordon.

Bilar kan parkeras på stora parkeringen ovanför Skärholmens gård. För FBK-medlemmar som även är medlemmar i SVI kan längre tids parkering göras på SVI område.

Cyklar får under kortare tid förvaras i källarförrådet.

 1. Privata ägodelar

Endast medlemmar med båtplatsavtal har möjlighet att förvara privata ägodelar med anknytning till båtlivet i klubbens arbetscontainer. Ägodelarna ska tydligt märkas med namn och telefonnummer.

 1. Klubblokal

Medlemmar med båtplatsavtal har möjlighet att låna klubblokalen för privata ändamål. För detta gäller särskilda ordningsregler, se FBK hemsida. Tillsyn av klubbhuset utövas av klubbens husansvarige.

 1. Medlems utträde

Uppsägning av plats eller utträde ur klubben skall göras skriftligen till styrelsen.

Erlagda depositioner återbetalas vid utträde efter att alla nycklar och nyckelbrickor återlämnats och avdrag gjorts för eventuella kvarstående skulder till klubben. Vid utträde efter 1 juli görs även avdrag för kostnader för ersättningsvakt, om medlemmens inplanerade vakt är efter utträdesdatumet. Alternativt kan medlemmen trots utträdet genomföra vaktpasset och slipper då ekonomiskt avdrag.

Återbetalning av båtplatsavgift sker enligt följande:

 • Vid utträde före 1 maj återfås hela avgiften
 • Vid utträde före 1 juli, återfås halva
 • Vid utträde efter 1 juli återfås ingen del av avgiften
 1. Uteslutning av medlem

En medlem som inte följer klubbens stadgar, dessa ordningsregler eller styrelsens anvisningar kan efter styrelse- eller årsmötesbeslut få sitt medlemskap uppsagt och förlorar därmed sin båtplats.

Uteslutning kan även ske om en medlem som uppehåller sig i hamnområdet är tydligt påverkad av alkohol eller droger, eller gör sig skyldig till ett så klandervärt beteende att klubbens anseende äventyras.

Vid frånvaro från beslutad vakttjänstgöring eller från arbetsdagar två gånger samma år, utan giltigt skäl och utan att ersättare ordnas av medlemmen själv, kan medlem uteslutas samt båtplatsen sägas upp.

förtöjning_bild1

förtöjning_bild2

förtöjning_bild3