Sunnans försvar
En analys av teorin och praxis av Tasawwuf (Sufism)
av Ibrahim Muhammad Hakim aska-Shaghouri

Syftet med denna bok[*] är att upplysa läsaren om några av Sufiernas övertygelser och deras metoder, och att visa hur de är helt i enlighet med Sharian. Tasawwuf har från början och alltid varit en integrerad del av vår dīn. Den har som uppgift att förverkliga och genomföra Ihsans pelare i hur en Muslim bör vara. Tasawwuf är inte en madhhab eller en sekt, eller en ideologi, eller en kult, eller importerat utifrån, inte heller en kättersk uppfinning. Det är inget annat än en vetenskap om Allahs verklighet, om Hans budbärare, och om självet (själen), en kunskap som överförts korrekt och utan avbrott (i traditionens berättarkedja) från Profeten ﷺ (sallAllahu Ężaleihi wa sallam) själv. Det är författarens uppfattning att den nuvarande förvanskningen och förstörelsen i vår Ummah är ett direkt resultat - av bland annat - Ihsans sönderfallande centrala pelare, som förverkligas genom Tasawwufs praktik och dess principer. Enligt ett uttalande från en Muslimsk ledare, Syed Zayn al-Abedīn:
"Många olyckor har drabbat Umman under de senaste 200 åren, men en av de värsta har varit att förneka Tasawwuf. Vi är utan konsekvent ledarskap och följer självutnämnda lärda som undervisar en torr, bokstavlig och formalistisk religion som är avskuren från sitt traditionella och andliga arv. I vissa fall utvecklas detta till en hård och kompromisslös politisk ideologi, med våldsamma resultat. Medan vi förstår orsakerna till denna ideologi, kan vi inte acceptera dess metoder eller ståndpunkter. Den Islamiska civilisationen, som har varit anmärkningsvärd stabil och enad för över 1200 år, är nu i en kris av oenighet och splittring."
Därför är det olyckligt, att något så väsentligt som Tasawwuf ska har fiender, oavsett om dem kommer inifrån (de som tror att Tasawwuf kan skiljas från Islam) eller utifrån (de som tror Tasawwuf aldrig tillhört Islam). Det är min förhoppning att genom en ärlig och grundlig granskning av den här boken och andra liknande böcker, kommer läsaren att få en förståelse om den integrerade platsen som Tasawwuf har som en av Islams vetenskaper, inte bara på grund att man helt enkelt godtar mina ord, men grundat på en autentisk kunskap från Koranen och Sunnah och dem rättledda lärda.

Vår dīn (religionen Islam) kommer att bli återupplivad i dess fullhet genom Tasawwufs återkomst till sin rättmätiga plats i Muslimernas liv. Detta kommer förhoppningsvis blir ett stöd till att Islam kan sprida sig och slå rot både i muslimernas och i icke-muslimernas hjärtan i enlighet med Allahs löfte:

{ Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som ska övervinna alla andra religioner och levnadssätt, och Allah räcker som vittne. }
(Koranen, Sura Al-Fath (Segern) 48, vers 28)


med författarens tillstånd


*This is an older version and as such incomplete, according to the author.
next page 

vs.2.1


home

latest update: 2018-07-07

2009-05-16

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org