Karikatyrerna av
Profet Muhammad
  ﷺ
av OmarKN


Begreppsförvirringen sprider sig, och bakom denna förvirring finns det en irrationell maktagenda. Vad är egentligen 'demokratiskt' och 'frihetlig' i att starta ett angreppskrig mot ett annat land? Och i Europa, hur kan ärekränkning och skymf stå för friheten att yttra sig, dvs. yttrandefriheten?

Beträffande karikatyrerna av vår älskade Profet Muhammad ﷺ (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) så finns det något man missar i den sekulariserade pressen, och det är den skada som publiceringarna på olika sätt tillfogar de egna samhällen.

Det positiva i denna irriterande affär är att det hela kommer att leda - på en del håll - till en uppriktig önskan att söka efter sanningen i profetens liv, vilka var hans egenskaper och hur han förhöll sig till andra människor, troende såväl som icketroende och vantrogna.

När man intar en sådan mera ödmjuk och ändå distanserad hållning kommer man att inse att Profet Muhammad ﷺ (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) verkligen var den bästa och ädlaste av människorna som någonsin trädde på denna jord och som endast kan jämföras med de andra profeterna före honom, som Jesus, Moses, Abraham osv. (Frid vare med de alla!)

När denna okunskap om hans person och hans gudomliga budskap så småningom skingrats, kommer man upptäcka hans enastående karaktär av vidsynthet och barmhärtighet, hans pålitlighet, ärlighet och uppriktighet och man kommer att förvånas över hans höga intellekt som i själva verket är en spegling av det gudomliga intellektet.

Så de som smädade hans rykte, för att trycka ned på muslimerna och bekämpa islam, kommer nog att ångra sig, 'för de visste inte vad de gjorde.'

Alla bud och förbud har en djupare mening och även förbudet att avbilda Profet Muhammad ﷺ må Allahs frid och välsignelser vara med honom) har en djupare mening; det är först en fråga om en grundläggande respekt och sedan ska det även förhindra eventuella tendenser till avgudadyrkan.
Så att avbilda Profet Muhammad ﷺ är fel och att till och med förlöjliga honom är värre, det är sannerligen en stor synd!

Istället för att stirra sig blind på bilder, kommer man närmare sanningen om hur och vem han är, när man studerar de många autentiska rapporterna som finns bevarade till våra dagar, för sanningen är väl det som är mest angeläget för oss, eller?

Poängen som de sekulariserade medierna missade är följande:

Profet Muhammad ﷺ (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) är budbärare av en uråldrig, gudomlig visdom, som han förmedlar genom sitt exemplariska liv, ett himmelskt budskap med sanningar som på grund av sin universella och tidlösa karaktär gäller i alla tider, även i de mest individualistiska och dekadenta sådana.

Hur kan man inte respektera och älska en sådan fullkomlig människa, om vilken Gud sa: { Vi sände dig blott som en barmhärtighet till världarna. } (Sura 21:107)

Må Allahs välsignelser och frid vara med honom och må alla troendes hjärtan öppnas för det gudomliga ljuset som han förmedlar.


next page 

vs.2.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2006-02-05

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org