Hur stereotyper bevaras och fördjupas
Om det olyckliga påvetalet Sept. 2006


"Envar som påstår att det ligger något ondskefullt eller omänskligt inneboende i Islam visar bara sin egen okunskap om denna storslagna religion."
(Enligt en företrädare för Pakistans utrikesdepartement.)

Påven gjorde fel. I sitt tal berörde han religionen och förnuftet (dvs. det positivistiska förnuftsbegreppet så som det används i de moderna vetenskaperna), och talade om förhållandet mellan religion och våld. Detta är angelägna frågor, men han borde inte ha uttalat sig om Islam.

Han utgick tyvärr (avsiktligt?) från felaktiga premisser, t ex stödde han sig på en kristen islamforskare (Khoury). På så sätt spred han sina felaktiga uppfattningar om Islam i allmänhet och om vår heliga profet i synnerhet (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ för att ställa sin religion - så som han förstår den - i bättre dager. Gud - Allah förklarar muslimerna att:
{Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller de kristnas välvilja, om du inte följer deras väg. Säg: Sannerligen, Guds vägledning är den enda sanna vägledning.}
Sura 2 vers 120

Mycket i hans tal är vittnar om hans missförstånd och det skulle leda för långt att undersöka allt. Här visas några ställen, där han olyckligtvis hänvisade till Islam och den heliga profeten (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ. Han verkade tagit intryck av en bysantinsk öst-kristen kejsare från 1300-talet:

"kejsaren visste säkert att det står i Sura 2, 256: Ingen tvång i religionen – det är en av de tidiga suras från tiden, som experterna säger, när Muhammad själv var fortfarande maktlös och under hot. Men kejsaren kände naturligtvis de i Koranen senare nedskrivna regler – senare uppkomna – regler om det heliga kriget." [1]

[1]:
Att det inte får förekomma tvång i frågan om religion är en eminent, oföränderlig del av Sharian, den heliga lagen i Islam, det är ingen förordning som kom till på grund av vilka som helst politiska, opportuna realiteter som ovan citat låter förstå. Denna princip gällde för den mekkanska perioden i den tidiga Islam, när muslimerna förföljdes svårt, som i den medinensiska perioden, när de hade bildat den första muslimska politiska enheten under ledningen av profeten (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ och den gäller tills idag.[fn2b] Den ovan citerade koranversen (2, 256) är nämligen en gudomlig bekräftelse av en redan tidigare i Mecka uppenbarade vers (10, 99), som lyder:
{Om det hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Ska du då tvinga människorna att anta tron?
Sura 10 vers 99

Sedan rörde han i sitt tal frågan om "trons spridning genom våld", fast han kände inte till den islamiska läran:
"Den avgörande meningen i argumentationen mot omvändelsen genom våldet [2] lyder: Att inte handla enligt förnuftet är mot Guds väsen. ... För ... en bysantin som är uppfostrat i den grekiska filosofin är denna mening evident. För den muslimska läran är dock Gud absolut transcendent.[3] Hans vilja är inte bunden till några av våra kategorier om än det må vara förnuftet."[4]

[2]:
Det handlar här inte, som påven påstod, att muslimerna skulle försöka att omvända människorna med våld. Vem som ägnade sig åt sådant var just den katolska kyrkan och historien är full med förskräckliga exempel.[fn2] Istället handlar det i världens våldsamma uppgörelser där muslimerna är delaktiga om att muslimerna måste försvara sina liv och sin rätt att vara sig själv[n1], när de bekämpas av girighetens och otrons makter.
Faktum är att just nu (år 2006) är fyra muslimska länder ockuperat av främmande makter: Afghanistan och Iraq, två anda är ockuperat fast Förenta Nationers resolutioner har sedan länge bestämt något annat: Kashmir och Palestina. Ett femte land blev nyligen brutalt överfallen och lagt i ruiner: Libanon sommaren 2006. Sedan Tchechenien. Muslimerna utövar sitt universella rätt till motstånd mot ockupation och förtryck och de gör det med stor mod och de fruktar inte döden.

n1 Den islamiska regeln är att föra kamp är endast till för att försvara och syftet är att återställa freden:
{Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen (var inte omåttlig); Gud älskar sannerligen inte angripare (de måttlösa).}
Sura 2 vers 190

[3]:
Ett annat svårt missförstånd är när han sa: "för den muslimska läran är Gud absolut transcendent." Korrekt är däremot att den islamiska läran betonar, att Gud - Allah (upphöjd vare Hans Majestet) är båda: transcendent och immanent: tanzīh und tashbīh [fn3]

[4]:
I frågan om "förnuftet" förlitade sig påven på hans islamexpert Khoury som citerar en viss Ibn Hazn, som t o m

"påstår att Gud inte är bunden till sitt eget ord [5], att ingenting förpliktar Honom (att Han inte är tvungen) att uppenbara Sanningen [6]. Om Han så ville skulle människan vara tvungen att bli månggudadyrkare [7]." www.welt.de, x L 20120706

Det som Ibn Hazn diskuterar här, har inget att göra med det som påven förstod av det. Det är bara en ointelligent tanke att tillskriva Gud i vilken religion som helst, allra minst Islam någon "oförnuft".

[5]:
Även om det är korrekt, att Gud inte är bunden till mänskliga kategorier, så använder sig Gud naturligtvis av det mänskliga språket, för att förmedla Sitt budskap till människorna. Gud - Allah (upphöjd vare Hans Majestet) svär på att hålla Sitt ord och lovar att Hans löfte kommer att gälla för alltid och till den Sista Dagen - för de troende likaväl som för de som förnekar sanningen:
{Så har Vi låtit (berättelsen ...) bli känd, för att människorna som diskuterar med varandra om deras upplevelser skall veta att Guds löfte är sant ...}
Sura 18 vers 21

[6]:
Många av uppenbarelsens verser bekräftar att Guds budskap är sant och att det inte är annat än den rena sanningen:
{... Hys alltså inte den minsta tvivel om denna (uppenbarelse)! Det är sanningen från din Herre - men de flesta människor vill inte tro!}
Sura 11 vers 17

[7]:
Allah vill inte att människorna blir månggudadyrkare eller att de associerar något annat med Gud allena. Detta är själva huvudpunkten i den islamiska läran, så att människan kommer till enhet och helhet (tawhīd):
{Säg Han är Gud - En.
Gud den Evige, den av Skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. }

Sura 112 vers 1-2

Att sedan påstå att Islam är en religion som är bortom förnuftet eller att den muslimske människan inte ska använda sig av sitt förstånd och sitt förnuft är helt fel. Han citerar igen den medeltida kejsaren:
"Att inte agera i enlighet med förnuftet (syn logo) går emot Guds väsen."[8]

Men för det första är Guds väsen för människan outgrundligt, för det andra blev Guds egenskaper eller namn väl kända genom koranens uppenbarelse, bland andra "den Allvise" (Al-Hakīm), "den Allvetande" (Al-ʿAlīm) och ingen annan än påven - och ingen annan troende person - skulle tillskriva Gud någon "oförnuft". Det finns verkligen ett stort antal verser i koranen, som påminner oss om att tänka efter och försöka förstå världen och oss själva. Förnuftet och intellektet är centrala begrepp i Islam: al-ʿaql:
xL =broken link 2020-10-02: http://members.aol.com/turkseven/aql.html [link: Intelligence (its meaning in Arabic)]

[8]
Varje uppriktig läsare av koranen märker snart att Allah (må Hans Majestet vara upphöjd) uppmanar människan att vara eftertänksam:
{... de begrundar himlarnas och jordens skapelse ...}
Sura 3 vers 191

Eller läsaren varnas i de ca över 40 verser att inte höra till de "som inte förstår," eller "så att de förstår," eller "folk som förstår," t ex:
{Så klargör Gud (Sina) budskap för er;
  så att ni må använda ert förstånd (förstå).}

Sura 24 vers 61

Hur kan en religion anklagas för att förakta intellektet, när den gör tänkandet som plikt för sitt samfund och föreskriver sökandet efter kunskap och påbjuder respekt för sina lärda? [fn1]
Vad påven tänkte på - och det framgår ur hans tal - är den ofta av icke-muslimer anförda tesen om den "godtycklige guden", för så vill de framhålla Allah (må Hans Majestet vara upphöjd), dvs. en gud som man ska underkasta sig ovillkorligen, vad den än befaller, även om det är mot förnuftet och som är utan nåd och barmhärtighet. Med detta i baktanken citerade han i början av hans tal en bysantinsk kejsare (från 1300-talet) som i sin tur såg inget positivt i Islam och hos Profet Muhammad (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ . Kejsaren sa:
"Visa mig vad det nya är som Mohammad kom med och du ska bara finna det dåliga och omänskliga däri och att han predikade att tron ska spridas med svärdet!"

Det berör varje troende illa att behöva höra sådana tråkigheter om sin underbara religion och om Guds budbärare. Det som yttrades här i samband men ett "akademiskt föredrag" är bara tarvliga lögner och en dålig ärekränkning av vår heliga profet (frid och välsignelser vare med honom) ﷺ och en förfalskning av det islamiska budskapet som han sändes med!

Vad som krävs i en "intellektuell kontext" är så klart att man inte undanröjer den andres argumentation, för det som den muslimska samtalsparten svarade, citerades inte och inte heller kunde påven distansera sig från den bysantinske kejsarens yttringar (utan att han sa att det var "bryska ord"). [fn4]

Även i den efteråt gjorda "Förklaringen av Kardinal Tarcisio Bertone" insinuerar Vatikanen fortfarande att det skulle finnas i Islam en "religiös motivering av våldet".[fn5]

Och när den ovan nämnde kristlige islamforskaren Khoury hävdar i efterhand att det egentligen "inte var påvens intention att tala om Islam"[fn6], så var det just det han gjorde, som de många citaten ovan bevisar.
Och om han nu inte ville tala om Islam, varför hänvisade han inte till kristendomens våldsamma utbredning i Europa och på andra kontinenter och till den våldsamma förföljelsen av människor av annan tro genom den katolska kyrkan? [fn7]

Det hade varit bättre om han hade hållit sig till hans religions grundares ord, profeten Jesus (frid vare med honom), som sa:

"Varför hänger du upp dig på din medmänniskas små svagheter, när du inte erkänner din egen skuld som är mycket större? Varför säger du till henne: 'Kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel', när du samtidigt är blind för din egen synd? Du falska människa som bara låtsas lyda Gud! Rätta först till dina egna fel! Sedan kan du se klart och försöka hjälpa din medmänniska." Lukas 6:41ff


På så sätt ville han cementera den felaktiga uppfattningen om att Islam skulle ha spridits med våld eller ännu värre att den islamska läran skulle påbjuda en sådan taktik[n1] och att detta grundar sig på Islams påstådda förnekande av förnuftet.

Påven, och somliga av de moderna människorna som formats i en post-kristen mentalitet - anser sig själva väldigt förnuftiga och menar att religionen kan och bör endast handla om och spridas med vad de kallar för "kärlek". De anser sig själva veta vad kärlek till Gud betyder. De vill då samtidigt framställa Islam som främmande för idén om kärleken till Gud och t o m som en våldsbenägen religion.

Det har redan visats många gånger att Islam i stort sätt spreds via andliga mästare, engagerade fromma människor, och bland annat handelsmän, även om det har funnits överivriga muslimska krigare som begick felsteg och som ställde berömmelse och ära över den traderade lagen (Shariʿah). Men i princip var och är den islamska krigsföringen defensiv:
Profet Muhammads (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ exempel och livsmönster visar vad som menas med det: med vilken utomordentlig barmhärtighet han bemötte sin samtid, vänner som fiender[fn8]: han var förvisso den Allbarmhärtiges (Ar-Rahmān) bästa tjänare och uttolkare. Man får söka ett likadant exempel i den mänskliga historien och kommer inte kunna finna det!
( tolerantmonotheism )

Inkluderar inte kärleken till Gud att man håller sig till sanningen - även i historieskrivningen - att man talar sanning även när det verkar vara till motståndarens fördel?
Men kärleken till Gud är inte påvens, de kristnas eller någon annans arvsrätt eller privilegium, även om de gärna vill tro det. För det var mycket 'oförnuftig' av påven att polemisera mot en annan världsreligion som han gjorde i en orolig värld som idag (2006) och på så sätt polarisera det muslimska samfundet och Väst ännu mera.[fn12]

I Islam vet vi att bara de verkligen älskar Gud som också älskar Guds budbärare (Guds frid och välsignelser vare med honom) ﷺ , hans följeslagare (Sahābah), och som älskar koranen och som följer i Profetens fotsteg. Och detta kräver en beslutsam ansträngning, en jihad, det är inget man säger med läpparna medan hjärtat hänger sig åt alla slags synder.
[link: On The Heart - qalb]

Så står det klart att påven borde ha tänkt igenom sitt tal, eller vill han avsluta den "interreligiös dialogen"?[fn9] Ännu bättre vore för honom att gå med sig själv till rätta och kasta ombord sina felaktiga uppfattningarna om Islam, för det han inte känner (Islam) vill han svärta ned![fn10]
Men vad kan man vänta sig av en kristen påve eller för den del en zionistisk premärminister (Olmed), som svarar på skjutna raketer och skärmytslingar till hela världens förskräckelse med förstörelsen av ett helt land och med dödandet av tusentals oskyldiga människor i Lebanon år 2006 i ett fullkomligt meningslöst krig?
Vad kan man vänta sig av de beträffande en religion som - trots problem med extremismen - växer hela tiden och vinner i anseende?

{Vilket av er (allsmäktige) Herres verk vill ni då förneka?}
Sura 55 vers 25
fotnoter

fn1 Se F.I.O.E. www.eu-islam.com
[ tillbaka till texten]

fn2 The secretary-general of the Central Council of Muslims in Germany, Aiman Mazyek, said he did not see the lecture as an attack on Muslims.

[However]: "Against the background of the bloody forced Christianization in South America, the Crusades in the Muslim world, the co-option of the church by the Hitler regime, even the invention of the expression 'holy war,' which originally comes from the mouth of (Pope) Urban II, it would fill me with some concern if the church would come and take a superior attitude to the extremist activities of other religious communities."

Sidi Gibril F Haddad commented: "He might have added Andalusia, the shining proof that there was not one forced conversion to Islam while, after the Reconquista, there were so many forced conversions to Christianity they invented the word "Morisco" to denote a Jew who had been forced to convert to Christianity; and the Middle East - Syria and Iraq, where the Christian communities still flourish, while the previous Muslim communities of Sicily, Bulgaria and the rest of Europe were eradicated.
[ tillbaka till texten]

fn2b Yesterday [2006-09-15] Dr. Tawfiq al-Buti said from the pulpit in Damascus:

"The Christian community of Syria stands as a living proof against the claims of this Pope and we ask him to name us one person who was forced to convert in the history of Islam."

We might underline the irony of a German Pope who was previously head of the Office of the Inquisition quoting a Byzantine Emperor railing against violence in Islam when it was Pope Innocent III's Fourth Crusade (1198-1204) which sacked Constantinople and proceeded to "kill them all - God will sort them out" - a historical quote of the times. The Byzantines, such as the historian Nicetas Chroniates, as well as the Arab Muslim historians, all considered Western Christians to be arrogant barbarians.

Shiite cleric Sheik Abdul-Kareem al-Ghazi, in Iraq's second-largest city, Basra, challenged Benedict or any other senior Vatican official to a debate, saying he would be willing to convert to Christianity if the pontiff managed to convince him of his views: www.signonsandiego.com/news
[ tillbaka till texten]

fn3 über dieses Thema siehe: On Wahdat-ul Wujūd - existence
[ tillbaka till texten]

fn4 Was das von ihm in der Ansprache in Regensburg wiedergegebene Urteil des bysantinischen Kaisers Manuel II. Palaeologos betrifft, so war und ist es keineswegs die Absicht des Heiligen Vaters, sich dieses Urteil zu eigen zu machen, sondern er hat es lediglich dazu verwendet, um in einem akademischen Kontext und gemäß dem, was aus einer vollständigen und aufmerksamen Lektüre des Textes hervorgeht einige Gedankengänge zum Thema der Beziehung zwischen Religion und Gewalt im allgemeinen darzulegen, mit der Schlußfolgerung einer deutlichen und radikalen Ablehnung der religiösen Motivierung der Gewalt, von welcher Seite auch immer sie ausgeht. www.vatican.va
[ tillbaka till texten]

fn5 Der Heilige Vater ... (mit) “der Schlußfolgerung einer deutlichen und radikalen Ablehnung der religiösen Motivierung der Gewalt, von welcher Seite auch immer sie ausgeht.” www.vatican.va
[ tillbaka till texten]

fn6 Kourys Kommentar ist hier: www.welt.de, x L 20120706
[ tillbaka till texten]

fn7 Ein guter Artikel von Tariq Ali: xL =broken link 2020-10-01; informationclearinghouse.info Papal Insults, A Bavarian Provocation
[ tillbaka till texten]

fn8 Man möge sich über den Ablauf der Eroberung Meckas durch die Muslime unter Leitung des Prophten Muhammad (Gottes Gnade und Friede seien mit ihm) ﷺ im 7. Jahrhundert informieren.
[ tillbaka till texten]

fn9 Sein Vorgänger hatte sich noch bei den Muslimen für die durch die Kirche begangenen Übeltaten entschuldigt und hatte als erste Papst eine Moschee besucht.

Der Vatikan zitiert schöne Worte des Papstes:
“Die Lektionen der Vergangenheit müssen uns davor bewahren, die gleichen Fehler zu wiederholen. Wir wollen Wege der Versöhnung suchen und lernen, so zu leben, daß jeder die Identität des anderen respektiert.” www.vatican.va
[ tillbaka till texten]

fn10 Bis heute, dh ca. zwei Wochen nach seiner unangenehmen und unglücklichen Rede, eine fitna für Christen wie für Muslime, hat der Papst sich noch nicht entschuldigt[fn10b], nur bedauert [fn11], dass seine Rede zu Missverständnissen Anlass gegeben habe. Er habe sich die zitierte Auffassung nicht zu eigen machen wollen. www.welt.de, x L 20120706
[ tillbaka till texten]

fn10b I ett möte (slutet av sept. 2006) med ombud för 22 olika muslimska Länder uttryckte påven sin högaktning och respekt för Islam, för han vill återuppliva dialogen med det muslimska samfundet som det ser ut. Men han tycker samtidigt (som vanligt med hänvisning till Islam) att "kyrkan inte tvingar på någon annans budskap." [SR]
[ tillbaka till texten]

fn11 Der Vatikan: “Der Heilige Vater bedauert daher zutiefst, daß einige Abschnitte seiner Ansprache verletzend geklungen haben könnten für die Empfindungen der muslimischen Gläubigen und sie in einer Weise ausgelegt wurden, die ganz und gar nicht seinen Absichten entspricht. Zudem hat er angesichts der tiefen Religiosität der muslimischen Gläubigen die säkularisierte westliche Kultur ermahnt, die "Verachtung Gottes und den Zynismus, der die Verspottung des Heiligen als Freiheitsrecht ansieht" zu vermeiden” (vgl. Predigt von Papst Benedikt XVI. auf dem Gelände der "Neuen Messe" am 10.9.2006; in O.R. dt., Nr. 37, 15.9.2006, S. 10). www.vatican.va
[ tillbaka till texten]

fn12 Nach dem UN-Beauftragten für den Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Doudou Diene, "rechtfertige die Rede von Benedikt zwar keine generelle Islamfeindlichkeit. Sie fördere aber Strömungen, die Islam und Terrorismus in eins setzen wollten." www.welt.de, x L 20120706
[ tillbaka till texten] 

Contact

 

 

vs.5.1

 

home english


2006-09-21
latest update: 2013-01-27
* living ISLAM – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org