Den islamiska synen på
upplysningen och om att marginalisera "det andra"

Om upplysningsbegreppet
i den postmoderna retoriken


Översikt

0.) Två inledande anmärkningar
1.) Västerlandet - utan återvändo?
2.) Postmodernism - upplysningen, humanismen
a) Idén om upplysning och postmodernism passar inte ihop
b) Den "nya upplysningen" som del av det postmoderna projektet.
3.) Vad menas idag med upplysning, mot vem är den riktad?
4.) Om upplysningsbegreppets grunder: "renässansen" och "humanism"
a.) Renässansen - ingen pånyttfödelse - citat av René Guénon
b.) Humanism - att vända sig bort från himlen - citat av René Guénon
5.) Ljus och upplysning i den islamiska traditionen
6.) Mänskliga rättigheter och det som Gud har rätt att kräva av människorna
7.) Slutord

Man påstår ibland att man vill - med upplysningens principer - stå upp mot fundamentalism, totalitarism och "islamism". Vi vill nu undersöka grunderna för denna retorik och se vilken relevans "upplysningens grunder"[1] kan ha i vår postmoderna tid och om dessa principer är möjliga att tillämpa, och se vilket berättigande upplysningsbegreppet har. Hur det verkligen förhåller sig enligt traditionens syn på detta, belyses av två citat om renässansen och humanismen. Slutligen förklaras upplysningens betydelse i den islamiska traditionen och förhållandet mellan Guds och människors rättigheter, de "mänskliga rättigheterna" som egentligen är underordnade Guds rättighet över människan.

I det som följer ska vi reda ut vad vi anser om "upplysningen" förr och idag, och visa varför denna idé är irrelevant i dagens postmodernistiska epok.

0.) Två inledande anmärkningar

a.) Beträffande kritiken av förhållanden i de muslimska länderna eller i den muslimska kulturen: Problemet med Väst är att man i sin kritik inte stödjer sig på principer från ovan, dvs. himmelska och metafysiska principer. Därför kan man från Islams sida inte acceptera en sådan religionskritik som är avskuren från de högsta principerna och ovidkommande.

b.) Missförhållanden finns hos alla civilisationer och i alla kulturer, speciellt i denna epok som även kallas "järnåldern"[2] och som är förutsagt i många av mänsklighetens traditioner[*]. Men det är viktigt att skilja mellan vad människor gör, i vårt fall muslimer (och avstår från att göra) och vad den islamiska traditionen - med den av Gud instiftade religionen - påbjuder och uppmanar till eller avråder och förbjuder. Även om det finns sociokulturella och ekonomiska villkor för människornas situation, bär alla ett eget ansvar för sitt handlande[3]. I artikeln här fokuserar vi på den islamiska läran, inte på individers eller gruppers handlande.

1.) Västerlandet - utan återvändo?

Västerlandet (med det menas i första hand Europa, Nordamerika, Australien) som en gång var Kristendomens starkaste fäste, är idag nästan helt utan religiositet: "De har blivit 'post-kristna samhällen' i vilka den härskande klassen och kulturpersonligheterna är anti-religiösa eller 'kristofobiska'," [4] eller islamofobiska. Det är dessa personer som är djupt övertygade att ateism[5], agnosticism[6] och den så kallade humanism är den rätta vägen[7], och följaktligen dominerar dessa paradigm den offentliga diskursen. Man kan förvånas vad man - i våra postmoderna tider - letar fram ur de dammiga vindarna som ideal och utopier från 1700-talet - det som en gång i den moderna tidens införande utgjorde ett patos, men som idag förblir enbart falna ord.

Dessa fina ord tas endast fram när man vill avgränsa sig mot 'det andra', det som man tror inte passar in i det (post-)moderna projektet: 'det andra' som ett levnadssätt och perspektiv som refererar till andliga värden, i enlighet med en profetisk tradition[*]. Men denna försök till avgränsning är inte längre tidsenligt, för - som en muslimsk intellektuell uttryckte det: "det globala mötet med muslimerna, muslimernas aktiva närvaro i Västerlandet, de västerländska intellektuellas möten med det universella islamiska arvet och ett snabbt växande antal västerländska muslimer kommer att tvinga Västvärlden att ändra sin härskarattityd, precis som kristna lärjungar en gång tvingade romarna att tänka om."[8]

En annan viktig aspekt i Västs härskarstrategi som inte ska diskuteras här, beträffande de fattiga och post-koloniala länderna, är den ekonomiska och kulturella imperialismen som riktas mot dessa länder[9]. Det har ju visat sig gång efter annan, hur kulturimperialismen angriper den islamiska kulturen och traditionen - under förevändning av demokrati, jämlikhet, modernism och andra sekulära, anti-traditionella[67] påhitt.

De som inte har en fast tro (övertygelse) i det översinnliga kommer inte att sluta att kritisera och hitta fel i det islamiska budskapet. Allah säger i Koranen: {Ingen utom de som framhärdar i att förneka sanningen, ifrågasätter Guds uppenbarelser. Må deras framfart (alt: när de beskäftigt skyndar fram och tillbaka) i landet inte förleda dig.}
Sura Al-Ghāfir (Han som förlåter) 40, vers 4
Det spelar ingen roll hur nära avgrunden de västerländska samhällen befinner sig och vilka tecken som visar sig idag, de omvänder sig inte, förutom de personer som har en inre aktning för det gudomliga och som vill nå en harmoni mellan sitt mänskliga uttryck och det heliga.

För människovärden kränks inte enbart genom fysiskt förtryck utan även genom skador som tillfogas själen, t ex när förvridna förebilder och ideal presenteras för våra ungdomar i konsten och i medierna, med diffusa, banala och i grunden falska mans- och kvinnoideal. Dessutom suggereras att människosläktens liv inte står över djurens, och man ger sken att människolivet vore utan vidare mening och betydelse.

Det visar sig därför i västvärlden, och även i asiatiska och andra länder som har gradvis anammat Västs neokapitalistiska modell, att högre ideal av bestående värden hotas hela tiden, t ex när man sprider blå dunster att ingenting spelar roll utan materialismens och sensualismens heliga ko.

Frågan är om sådana endimensionella, råa samhällen har några spärrar kvar mot de negativa påverkningarna, som hotar deras existens[L1]. Inte minst detta hot är ett tydligt bevis att friheten aldrig kan vara absolut, och att den måste inbegripa ett försvar mot meningslöshet, indifferens och omoral.[L2].


2.) Postmodernism - upplysningen, humanismen
a) idén om upplysning och postmodernism passar inte ihop

När man nu för tiden åberopar upplysningens ideal om människans unika värde, om humanismen och yttrandefrihet etc. sker det som ett försvar av det västerländska moderna, sekulära projektet. Man reagerar instinktivt på att andra traditioner[*] som till exempel Islam inte erkänner de så kallade landvinningarna som man tycker den västerländska civilisationen gjorde i och med modernismen och postmodernismen. Men vad var priset som vi människor fick betala för den moderna hybrisen? Inte heller har man förstådd att Islam är en tillgång för dem förstelnade, visionslösa, till dem lägsta profana nivåerna sjunkna västerländska samhällen. Man reagerar med avund på att det kan finnas andra lösningar på våra samhälls- och individproblem än det som de (post-)moderna 'upplysta' samhällen har att erbjuda och att andra kanske lever ett rentav lyckligare liv.

När det gäller den egna befolkningens levnadsvillkor i Väst bryr man sig tyvärr - från de ansvarigas håll - inte mycket om "ideal om människans unika värde" etc. I frågan om människornas psykiska, mentala och andliga tillstånd finns det en mängd indikatorer som visar att människorna efter allt att döma inte lever ett särskilt bra och harmoniskt liv: så till exempel det höga antalet självmord [10]; depressionerna som ökar [11]; det höga antalet skilsmässor som symptom för en "strukturell hänsynslöshet mot familjen" [12] för att nämna några. Andra symptom i det postmoderna samhället är ett tillstånd av normlöshet, där individen blir oförmögen att relatera till andra, och där den saknar empati och viljan att nå gemensamma mål. Dessa symtom tyder på att samhället är sjukt och att det hotas att disintegrera inifrån[13].

Vi ser det som en stor lycka och tillgång att det islamiska alternativet finns till för att bevara resterna av förnuftets områden och de andliga positionerna i Väst, för "världen idag missaktar totalt farorna som den hotas av" i form av de anti-traditionella och infernaliska krafterna.[14] Deras angrepp på Västs andliga och moraliska kapital har pågått länge och snart finns det inte mycket kvar att sätta emot. Traditionens främste uttolkare, René Guénon skriver att den moderna världen "skapades en gång mot de gynnsamma influenser från de högre världarna, men det finns sprickor i den 'Stora Muren' där de lägre krafterna kan tränga in, då de möter mindre motstånd, för ingen högre makt kan effektivt ställa sig emot." [14]

I de västerländska samhällen finns det framför allt två ödesdigra idéer som utgör det 'politiskt korrekta', modernismen[L3] och postmodernismen. Den senare har inte avlöst den förra, märkligt nog finns båda fenomen sida vid sida och används vid behov. Fenomenet postmodernism ska inte undersökas här[15], men kännetecknande för den är dess sätt att dekonstruera (egentligen: förstöra), profanisera och sedan menigslösgöra de stora förklaringsmönstrarna för verklighetsbeskrivningen ('metanarratives', dvs. symboliska religiösa berättelser, till exempel hur människan förlorade sin plats i paradiset) och deras religiösa symboler och uttryck som finns i traditionen*, och även alla andra övergripande förklaringsmönster, t ex förnuftets roll att styra de olika områden i samhället, som vetenskapen, kulturen och religionen, som högsta princip - som det var tänkt under "upplysningen".


b) Den "nya upplysningen" som del av det postmoderna projektet.

Båda modernism och postmodernism hyser förakt för de traditionella[*] värden i allmänhet och för traditionen[*] i synnerhet. Det som är vackert, ädelt och representerar de bestående värdena och de högre principerna försöker man smutskasta och vända upp-och-ner. Således går postmodernism stick i stäv med den ursprungliga upplysningen, som hade förnuftet som ledstjärna. Egentligen vill man avveckla alla religioner, inkl. Judendomen, Kristendomen och Islam, och introducera det postmoderna paradigm: att ingenting spelar roll utan sensualism, att sant och falsk är indifferente och vad man gör de till, med en därav följande 'moral' som inte är någon moral alls utan omoral, perversion och dekadens till människans lägsta nivåer. Utvecklingen fortskrider som det antyds i följande talesätt: "Den som inte siktar till det högsta kommer att sjunka till det lägsta."
En del i denna process utgörs av en skoningslös och ganska imbecill litterär- och medieproduktion som vi kan bevittna igen i våra dagar (år 2005/6)[16]. När denna inte speciellt intelligenta propagandan stöter på motstånd hos de berörda folken, som nog klarar sig undan de postmoderna 'dekonstruktioner' av deras heliga symboler, återgår man i Väst tillfälligt till modernismens upplysningsparadigm och till frihetsidealets naiva mantra, som om upplysning och frihet vore ett främmande begrepp för den traditionella människan, som lika mycket - och t o m mera intensivt än folk i Väst - längtar efter frihet från förtryck och mörkrets dunkla krafter[21].

Under tiden ömkas det i medierna om friheten att kunna yttra vad som helst hur som helst, utan hänsyn till andra religioner och traditioner. Så visar sig mångtydligheten i dagens (post-)moderna samhällen, som på ena sidan underkastas hela tiden under nya trender och tankeexperiment, ofta amalgam av motsatta idéer, och som på andra sidan - och ofta mer eller mindre samtidigt - vidhåller instinktivt vid det moderna projektet, dvs. skenbar demokrati och yttrandefrihet[68] för ett fåtal i centrum, men utsugning[22], förtryck och kulturimperialismen i periferin[23].
Det är det ända som Väst har åstadkommit, och så avslöjas "frihetens ädla riddares" sanna ansiktet.[L4]

Men lyckligtvis har Västerlandet inte ensamrätt på sanningen, tvärtom kommer sanningen alltid - förr eller senare - i kraft av de universella principerna att balansera ut avvikelserna. Och både moderniteten och postmoderniteten är avvikelser från normen[26] och från det som är given genom mänsklighetens uråldriga visdomstraditioner[27].


3.) Vad menas idag med upplysning, mot vem är den riktad?

När man idag refererar till upplysningen, vill man inte befria sig från korrupta överhögheter och orättvisa, förstelnade strukturer, eller mot vidskepelser och missbruk av den religiösa traditionen, som det var fallet i senmedeltidens Västeuropa. Idag fokuserar man in sig på de anspråk på alternativa levnadssätt som världsreligioner och traditioner som exempelvis Islam erbjuder. Det är tydligt att "den västerländska sekularismen och modernismen har varken respekt eller kunskap för uttryck av tro och fromhet. [28] Att denna intolerans riktas framför allt mot Islam och det islamska trossamfundet, bekräftar den speciella funktionen som den har - att värna om respekt för sanningen och den traditionella ordningen[31] och att försvara dem under alla omständigheter." [32] Och denna bitterhet och avundsjuka drabbar speciellt dem, som inte vill annat än leva sina liv i fred[33], och internationellt drabbar det de muslimska länders kultur och tradition[13]. Från det politiska - ofta totalitära - styrelseskickets förtryck i en del muslimska länder, som ofta hålls kvar vid makten med Västs stöd eller stilla samtycke, bortser man gärna.[13b]

Idag behövs det inte någon ny upplysning för att befria de västliga samhällen från religiös eller feodalt förtryck, det är ju knappast någon som lever efter sina respektive religioners bud, och om de gör det så sker det av fri vilja. Sedan länge styrs ju den vanliga medborgaren helt och hållet av sina egna lustars krafter, så vem som egentligen ska befrias är de som är slavar till materialismen och egoismen i alla dess former.[41]

Det som är bakåtvänt i dagens så kallade nya upplysningsideal, är att man vill bevara tolkningen av de mänskliga rättigheterna och demokratin som man vill ska passa för hela världen. Men "de västerländska värden" som alla människors lika värde, yttrandefrihet och likhet inför lagen, oavsett kön, etnicitet eller religion blir bara toma ord för människorna i deras dagliga liv när Väst (och alljämt Öst) inkräktar och utsuger länderna i Syd och förstör deras civilisation.

Dessutom låter de fagra tonerna "om människors lika värde osv., (som om det var) något som verkligen införts i Europa; som om alla var jämlikar i en enda stor och lycklig familj."[42] och som man nu måste få hela världen att påduvlas. Dvs. man slår sig på bröstet och bortser från eländet och nöden i de egna samhällen. Men dessa så kallade västerländska värden är egentligen universella värden som grundar sig på de himmelska traditionerna som en gång var fundamenten för dessa samhällen före modernismens anfall. Vad som ska döljas idag är att man från eliternas sida inte har några som helst visioner som omfattar hela människan, hennes uppgift och mål i existensen, förutom att bevara de liberala eliternas maktpositionerna.

Men man lever i det blindo, för när livet är slut - och det är vi alla överens om att det kommer att ske - kommer den dag då själarna ska tillfrågas om sina förhavanden - och om dem skapades för nöjes skull?[43]

Andra vägar till politisk och individuellt självbestämmande har majoritetssamhället svårt att erkänna. Andra sätt för samlevnad, familjeliv och sexualitet än det västerländska sättet anses som gammalmodig eller mindervärdig och kan inte accepteras. Så visar sig liberalernas verkliga ansikte, inte mycket "upplysning", men eurocentrismen, intolerans och kulturimperialismens strategier[44].

Den så kallade nya upplysningen har därför inte någon vidare trovärdighet. Felet ligger redan i dess konstruktion från 'upplysningen' början, att man reducerar människan till ett väsen avskuren från varje gudomlig princip. Även om man i bästa fall skulle erkänna den gyllene regeln som enda universell princip - det du inte vill att någon gör mot dig, gör inte det mot andra - så bortser man generellt från människans totala natur som man inte känner till, och som rymmer tre och inte bara två element: människan som en enhet av det (3)kroppsligt/fysiska, (2)själsligt/psykiska och det (1)andligt/spirituella.
Människan kan inte att fungera i helheten av hennes potential om man inte tar hänsyn till alla tre element, och om denna missbedömning breder ut sig i samhället för övrigt - som den redan har gjort - leder det till strukturella orättvisor och förtryck på grund av olika farliga ideologier, som exempelvis kommunism, fascism, neo-kapitalism, imperialism[46], nihilism och sensualism.


4.) Om upplysningsbegreppets grunder: "renässansen" och "humanism"

I allmänhet anses 'upplysningen' vara perioden vid slutet av 'medeltiden', där konstnärer, författare och filosofer[47] vände sig ifrån den egna kristna traditionen, för att inhämta resterna av den grekisk-romerska kulturen[50]. Följden blev en intellektuell nedstigning (dekadens) där religionen, kulturen och hela sättet att tänka kom att ändras för lång tid framöver.”[61]

Upplysningen framställs ofta som något som uppstod spontant och oberoende från andra civilisationer. Man förtiger eller känner inte till vilka samband det fanns och varifrån med all sannolikhet inspirationen kom. Den uppstod i en tid i Västeuropa - på 1300-talet och senare - som ett arv efter de misslyckade korstågen, när den religiösa tron hade å ena sidan rubbats av motgångarna och å andra sidan under intryck av kontakterna med en högtstående civilisation: den islamska civilisationen.[37]

a.) Renässansen - ingen pånyttfödelse - citat av René Guénon

René Guénon som undersökte ingående dessa nyckelskeenden i Europeisk kultur uttryckte det i följande ord:

“Det man kallar "renässansen" - "pånyttfödelsen" - innebar i verkligheten döden för många ting. Man sade sig vilja återgå till den grekisk-romerska kulturen[38], men man hämtade därifrån bara de mest utåtvända dragen; det var nämligen blott dessa som antiken kunde klart uttrycka i sina skrivna texter. Återställelsen måste alltså bli ofullständig och också mycket artificiell, eftersom man bara hade tillgång till former som sedan århundraden hade upphört att leva sitt verkliga liv. Vad de traditionella vetenskaperna angår, försvann de - efter ännu några sista livsyttringar - lika fullständigt som de tidigare hade gjort i andra, främmande kulturer, som gått under i olika naturkatastrofer. Och den här gången skulle ingenting komma att ersätta dem, ty hädanefter skulle bara den "profana" filosofin och vetenskapen finnas, den som är negationen av den verkliga intellektualiteten.”[60]

Men “renässansen och reformationen är framför allt slutresultat, och de möjliggjordes bara genom det föregående förfallet. De innebar å andra sidan ingalunda en återhämtning utan betecknade tvärtom ett ytterligare och ännu större förfall, därför att de fullbordade brytningen med den traditionella andan.”[36]

b.) Humanism - att vända sig bort från himlen - citat av René Guénon

Själva begreppet implicerar att andra civilisationer inte är humana, dvs. att de nästan verkar vara omänskliga. René Guénon skrev följande:

“Det finns ett ord som kom till heders under renässansen och som på förhand sammanfattade den moderna civilisationens hela program, och det är "humanism", "kunskap om det mänskliga". Det gällde i själva verket att nedskära allting till enbart mänskliga proportioner, att bortse från varje princip av högre ordning och att - symboliskt talat - vända sig bort från himlen under förevändning att man ville erövra jorden.
Grekerna, vilkas föredöme man gjorde anspråk på att följa, hade aldrig gått så långt i denna riktning, inte ens under sitt största intellektuella förfall. Nyttighetssynpunkterna hade åtminstone aldrig hos dem kommit i främsta rummet, såsom fallet snart skulle bli hos nya tidens människor. "Humanismen", det var redan den första formen av våra dagars "sekularisering", och genom att vilja återföra allting till människans mått - människan fattad som ett mål i sig själv - har man så småningom sjunkit ned till den nivå, där dennas lägsta möjligheter förverkligas. Slutet har blivit att man knappast eftersträvar något annat än tillfredsställande av de materiella behoven, och det är för övrigt en helt illusorisk strävan, eftersom den alltid framkallar flera konstgjorda behov än den kan tillfredsställa.” [48]


5.) Ljus och upplysning i den islamiska traditionen

Inte för inte sa man förr i tiden: "Ex Oriente lux", ljuset kommer österifrån[49], och återupptäckten av det Heliga och återupplivningen av traditionen[*] har de senaste decennierna fått stöd och inspiration av tänkare och andliga mästare, som antigen vände sig till de österländska traditionerna eller av personer från Öst som kom till Väst.[50]

Ljuset och upplysning är viktiga och centrala begrepp i den islamiska traditionen, som nūru-l huda eller nūru-l hidāya, som betyder "ljuset som uppstår genom den gudomliga ledningen." Den 24:e suran i Koranen kallas just Ljuset (an-nūr) på grund av versen 35 och följande som hänvisar till {Gud som är himlarnas och jordens ljus.} Upplysningen sker när den troende (mumin) kommer i kontakt med det himmelska Ljuset, lämpligen genom initiering i en andlig väg med den profetiska traditionens metoder.

I en annan typisk vers i Koranen som syftar på detta ljus:
{Gud har skänkt er ett ljus och en klar Skrift; med vilken Han vägleder dem som söker (alt: följer) Hans välbehag på fridens stigar (alt: till räddningens vägar)[51] och för de ut - enligt Sin vilja - ur mörkret till ljuset och (alt: vägleder dem) till en (upp)rätt[52] väg.}
(Sura 5, vers 16)

Man har förklarat versen bland annat på följande sätt: "Han (Profeten - Guds frid och välsignelser vare med honom) kallas 'ett ljus' för tydligheten av hans ärende och faktum att hans profetia blev uppenbar, och även på grund av att de troendes hjärtan och de som känner Allah blev upplysta med (budskapet) som han kom med."[53]

Men Allah kallar Profeten ﷺ Guds frid och välsignelser vare med honom) i Koranen uttryckligen som en ljus eller lampa pg. av hans profetiska funktion:
{Profet! Vi har (alt: förvisso) sänt dig som ett vittne för sanningen och som förkunnare av ett glatt budskap om hopp (alt: glädjebudbärare) och som varnare, och som den som på Vårt uppdrag (alt: på Hans befallning) kallar [människorna] till Gud [genom bot och sann tro], och som en ledfyr (alt: ett flammade bloss)(sirājan munīrah) [för de vilsegångna].}
Sura (33) verser 45,46

Det heter också i en sund och tillförlitlig hadith (dvs. utsaga av profeten[55]) att det första som Allah skapade var Muhammads ljus (an-nur al-muhammadi) ﷺ Guds frid och välsignelser vare med honom)[56]. Det sägs också att Allah skapade därefter Tronen över vattnet, sedan vinden, sedan (arketypen) Nūn, Pennan och Tavlan och sedan skapade Han Intellektet. Därför är Muhammads ljus den primära substansen för himlarnas och jordens skapelse och det som finns i dem...[59].

Sedan finns det i den islamiska esoteriken uppfattningen om nivåer av ljus och mörker.


6.) Mänskliga rättigheter och det som Gud har rätt att kräva av människorna

a.)
Det som nuförtiden allmänt kallas för de "mänskliga rättigheterna" och som grundar sig på de grundläggande, universella värderingar för all mänsklig tillvaro, är varken nytt eller främmande för Islam [62]. Tvärtom, sanning, rättvisa, fred och tolerans är värden som bevaras genom Koranens heliga budskap sedan över 1400 år. Dess ädla värden skyddades mest konsekvent och effektivast av den islamiska lagen[57] under det islamiska kalifatet. Om denna skyddsfunktion ska fungera i ett icke-traditionellt samhälle - när det islamiska styrelseskicket inte är etablerat - är det en förutsättning att den islamiska traditionen efterlevs i varje fall av ett visst antal fromma muslimer (muminūn).[58]

Friheten kan inte vara absolut, det är bara Allah (upphöjd vare Hans Majestet) som förfogar över den på absolut sätt, för {Han gör som Han vill} och {Han kommer inte att tillfrågas men de kommer att tillfrågas} och friheten slutar där den nästas rättighet börjar. Men egentligen slutar den tidigare: människans frihet att agera (genom sin fria vilja) begränsas där Guds Rätt - det som Gud har rätt att kräva av människorna - är etablerad över människan. Detta därför att hon inte ska överlämnas åt sig själv i sina skiftande individuella och egoistiska önskningar och drömmar, särskilt inte när de är avskurna från det Heliga.
Istället ska hon - om hon har sitt förnuft i behåll - formas av den islamiska traditionen och ledas den Rätta Vägen (sirāta-l mustaqīm). Detta är Guds Rätt, för det är vad Gud har rätt att kräva av människorna. I harmoni med den kan hon förverkliga sig själv - enligt sin egen förmåga. Och Gud kommer att hjälpa henne i sin strävan och lovar henne den högsta ynnesten, som är Guds (ridwān) nåd och välbehag:
{Ja, Gud skall förvisso hjälper dem hjälper Honom.}
Sura 22, vers 40
Detta gäller alltid och överallt, för ingen kan undfly Guds beslut, och Han är den All-Barmhärtige, All-Nådfulle.

b.)
Islam värnar om aktning och respekt för den heliga Lagen, som den utformades i de islamiska rättskolorna genom seklerna. "Den heliga Lagen är helt i Gud och till Gud. Hela rättigheten tillhör principiellt Gud till - som överhuvudtaget inte behöver människan för att denna rätt ska respekteras. Det finns inte och kommer inte att finnas några "mänskliga rättigheter" utanför Guds Rättighet. Däremot är rättigheterna som Gud skänker människan ett uttryck av Hans barmhärtighet." För Gud belönar - med en positiv konsekvens - det bästa en människa kan åstadkomma, även om det egentligen är Gud som är Skapare till allt[63]. Detta löfte är hennes rättighet; för Gud säger:{Men Vi skall föra dem som tror och gör goda gärningar (alt: lever ett rättskaffens liv) till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de ska förbli till evig tid - det är Guds sanna löfte och vems ord är sannfärdigare (alt: sannare) än Guds ord?}
Sura 4, vers 122

Däremot är "den moderna uppfattningen av de mänskliga rättigheterna ett förnekande av Guds Rättighet och de heliga förbunden”. Och vilken mening kan egentligen - under de rådande villkoren - alla människors rättigheter ha, till exempel när det gäller att välja den religion de vill (utöva), när folk i allmänhet knappast vet vad en religion är; när de inte kan betrakta de traditionella formerna på annat sätt än att de måste reducera dem i enlighet med deras individuella tycken.[66]


7.) Slutord

Vilka visioner eller ideal kan det postmoderna erbjuda människan, förutom kaotisk materialism och ett liv utan mening? Denna spirituella öken, som är så utbredd i Väst idag, är ingen neutral företeelse, men den för med sig mycket skadliga, infernaliska krafter som hemsöker människorna i de endimensionella, sekulära samhällen. Dessa krafter leder till psykiska sjukdomar och stryper människors andliga hjärta, vilket leder till fördärvet här och i det tillkommande livet.

I stället för de av människorna påhittade lagsystem, instiftade Gud Sin religion Islam med en gudomlig Lag och levnadsmönster - i enlighet med den profetiska traditionen, så att inte minst den reflekterande, sökande människan når upp till det äkta och permanenta - det som är Sannt och Verkligt. Ett andligt perspektiv och en levnadsväg som är i harmoni med människans inre och med Verkligheten själv.

Undergiven Guds Vilja, Islam.


Omar K Nfotnoter

* Tradition och traditionell syftar på det eviga gudomliga budskapet som har sänts eller uppenbarats sedan Adams tid (frid vare med honom). Människornas glömska och ignorans gjorde det nödvändigt att bekräfta och aktualisera den gudomliga ledningen om och om igen i historien genom de olika profeterna (frid vare med de), några av dem kom med nya lagsystem. Den tidslösa traditionen är bäst bevarad i den islamiska traditionen.
Om traditionen: < tradition.html > och < o/rgt.html >
[tillbaka till texten]

1 I andra länder har man andra slogans som det moderna projektet samlas under: i Frankrike är det "laïcismen", i Tyskland "das Grundgesetz" - grundlagen, i China något i stil med "det kommunistiska partiets kollektiva principer."
[tillbaka till texten]

2 Med järnåldern betecknas den senaste av de fyra cyklarna i ett tidevarv, den är den råaste, där okunnigheten och våldsamheten sprider sig. Alla världsreligioner har en lära om nedåtgående cykler i mänsklighetens tidevarv.
se: < Den Mörka Tidsåldern >
[tillbaka till texten]

3 Alla människor har ett eget ansvar, Allah säger i Koranen:
{På ingen bärare av bördor skall lägga en annans börda.}
Sura Fātir (35) vers 18:
btr. det moraliska ansvaret för människans handlande
[tillbaka till texten]

4 Se: www.usatoday.com, Is God Dead in Europe? , x L 20120706 [tillbaka till texten]
5 Shaykh Nazim al-Haqqani uttrycker det som så: "Western people are 'imformatized', European knowledge has made them proud." [tillbaka till texten]
6 Om agnosticismen se t. ex: - expired link (before 2023-02-04) religioustolerance.org
[tillbaka till texten]

7 Situationen i USA med den kristna högern är ett specialfall, där kristendomen har en messianistisk och sociopolitisk funktion som inte finns i de övriga västliga länderna.
[tillbaka till texten]

8 Minaret 2001-12-31; Yüksel Peker; Civilisation: Ett västerländskt Monopol? Yüksel Peker; < tidskrift.nu > [tillbaka till texten]

9 Efter över ett halvt sekel sedan andra världskriget har förhoppningarna på en förbättring av världens fattigas situation - många av de i de tidigare koloniserade, muslimska länderna - kommit på skam. Fattigdom och de ojämlikheterna i handelsvillkoren för de fattiga länderna i världen ökar, även om det finns undantag. Men utsugningen av de fattiga i periferin har ökat, världsekonomins omåttliga girighet efter de fattiga länders resurser är gränslös. I gengäld får dessa länder allmosor, skräp, krig och kulturell förtryck: När de har förlorat sitt verkliga självbestämmande och styrs av korrupta eliter, vill man ta deras identitet, i muslimernas fall vill man beröva de av deras islamiska identitet.
[tillbaka till texten]

10
(a) Man räknar nästan 9000 självmordsförsök i landet, varav 1376 genomförda självmord. ( http://www.ki.se/suicide/sm_sverige_total.html). Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män i åldersgruppen 15 till 44 år i Sverige. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=179893
[tillbaka till texten]
(b) Varje vecka försöker ett 40-tal unga människor - mellan 15 och 24 år - begå självmord, fler tjejer än killar. En säger att hon har ont i själen. SVT2 2006-04-04
[tillbaka till texten]
11 Depressionerna som ökar [här nedan: (e)] och i samband med detta stiger användningen av antidepressiva läkemedel vidare. Några varningstecken:
[tillbaka till texten]
(a) Antidepressiva läkemedels försäljning motsvarar en kontinuerlig användning hos nästan 6 procent av befolkningen http://www.sos.se/FULLTEXT/125/2003-125-3/2003-125-3.htm , eller: en halv miljon svenskar äter dagligen antidepressiva läkemedel fof.se/?id=04148%7Cartikel
[tillbaka till texten]
(c) Människor som inte kan sova längre: Försäljningen av sömnmedel har ökat med cirka 40 procent under de senaste tio åren: http://www.sos.se/FULLTEXT/125/2003-125-3/2003-125-3.htm
[tillbaka till texten]
(e) Ungefär 5 % av Sveriges befolkning lider av depression: www.mpa.se/allmanheten/amnesomraden/rekommendationer/depression.shtml
[tillbaka till texten]
(f) För närvarande har USA den mest kroniskt sjuka befolkning som någonsin existerat i civilisationens historia: http://www.2000taletsvetenskap.nu/healingfood.htm
[tillbaka till texten]
12 "strukturellen Rücksichtslosigkeit der Moderne gegenüber der Familie" die Forderungen der Arbeitswelt nehmen zu, keine Rücksicht auf die Familien, kein Platz für die Familie.
[tillbaka till texten]
Ausdruck gemünzt von Franz Xaver Kaufmann, Prof. em. für Sozialpolitik und Soziologie, http://www.uni-bielefeld.de/soz/personen/kaufmann/
[tillbaka till texten]

13 Enligt solciologen Durkheim - citerat i "West's psy-war against Muslims", av Dr S.M. Rahman från "Foundation for Research on International Environment, National Development and Security; www.pakobserver.net, x L 20120706

Så även: "Den existentiella ångesten tycks gå som ett spöke över västvärlden... Det moderna samhället har ont i själen." Helle Klein i Aftonbladets ledare, 2006-04-10.[tillbaka till texten], [tillbaka till texten]

13b Jämför hur Frankrike försökte rädda den tunisiske diktatorn in i det sista mot forkets uppror 2010; ett år senare Egypten, där USA hade mycket svårt att avsäga sig den korrupta Mubarak regeringen, som under 30 år förstörde det egyptiska folket med sitt förtryckt, ondska och tortyr.
Sedan Bahrain … [tillbaka till texten]

14 René Guénon i Le Règne p.169. Sprickorna i den 'Stora Muren' syftar på "Gog och Magog, de förstörande horderna, som gör oupphörliga försök att tränga in i vår värld." 170 [tillbaka till texten]
15 se < postmodernismen > [tillbaka till texten]
16 se < Det Heligas Försvar > [tillbaka till texten]

21 frihet från förtryck och mörkrets dunkla krafter - (Zālimūn) Som faraos fru var tvungen att ropa till sin Herre: {... skydda mig mot Farao och all (det onda) han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt! (alt: fräls mig från de orättfärdiga människorna)} Sura at-tahrīm (66) vers 11.
[tillbaka till texten]

22 Att utsugningen av världens fattiga länder inte är begränsad på deras råvaror eller ojämlikheterna i handelsvillkoren men övergår mer och mer till att dem berövas av deras intellektuella kapital (brain drain), till exempel deras bäst utbildade speciallister inom sjukvården: "Rika länder dammsuger fattiga länder i Afrika och Asien på utbildade läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Det är billigare än att utbilda dem själva. Denna aggressiva rekrytering är det största hotet mot global folkhälsa."
DN, 2006-04-08; www.dn.se, x L 20120706 [tillbaka till texten]

23 "Times have changed. There is a campaign being waged by the West, a campaign the likes of which has never been seen before. Installations of puppet dictatorships, unlawful wars, rendition, concentration camps, genocide, televisual and media misinformation on an unprecedented global scale. This may well be the mischief making, the death throws of an ailing tribe but their impact is undeniable." Kommentar av "Avenger" at: www.altmuslim.com, x L 20120706
[tillbaka till texten]

26 se < Vad är normal? > [tillbaka till texten]
27 för < visdomtradition > [tillbaka till texten]
28 IINN 30 [tillbaka till texten]

31 För "mänskligheten som sådan är inte kapabel att ta på sig den skyddande rollen och rollen av traditionell enhet som tillfaller Islam, (och btr.)? (faktum)? av diverse former av lärorna och trossystem som stöter på varandra i dess mitt. IINN 27 o [tillbaka till texten]
32 IINN 31 [tillbaka till texten]

33 Karen Armstrong says, "In the West we have a long history of hostility towards Islam that seems as entrenched as our anti-Semitism, which in recent years has seen a disturbing revival in Europe. At least, however, many people have developed a healthy fear of this ancient prejudice since the Nazi Holocaust. But the old hatred of Islam continues to flourish on both sides of the Atlantic and people have few scruples about attacking this religion, even if they know little about it." Says Karen Armstrong in her biography of the Prophet ﷺ . (cited from www.altmuslim.com, x L 20120706 )
[tillbaka till texten]
36 TJE 44, och jmfr: < RG om renässansen > [tillbaka till texten]

37 Allt sedan flera sekler tillbaka hade man - trots de till synes oundvikliga krigen - ett visst kulturellt och vetenskapligt utbyte med de islamska riken i Al-Andalus och i mindre grad med det islamska kalifatet i Mellanöstern. Exempelvis studerade ett betydande antal kristna dåtidens lärda i Andalusien. Förutom vetenskapliga texter fanns där även de 'försvunna' grekiska filosofernas texter översatta till arabiska. Det kom även bysantinska lärda till Italien som assisterade i ett systematiskt studium av antiken. Till exempel blev man 'inspirerade' av Sokrates sätt att argumentera och föra begreppen till sin grund, men man hade bara tillgång till det skriftliga materialet.
Tidigare hade man från korstågens Mellanöstern och från Andalusien importerat nya idéer, bland annat tekniskt know-how och i samband med en förfinad livsstil även blivit varse om en annan människosyn (jmf trubadurer), för man såg att människan hade ett eget värde i den islamska civilisationen, en frihet, självständighet och värdighet, även hos de allra fattigaste, som gjorde intryck på européerna.
Man kan idag svårligen föreställa sig vilken kulturkrock detta civilisationsmöte var.
Dessutom kände sig den politiska makten i Europa inklusive påvedömet hotat. Detta var en förlöpare till den verkliga 'renässansen' (så kallade pånyttfödelsen), som kom 2-300 år senare. [tillbaka till texten]

38 När man refererar idag till den grekisk-romerska kulturen, implicerar detta ett ställningstagande som utgår ifrån att man tillskriver Grekerna och Romarna ursprunget av all civilisation. René Guénon kallar detta den "klassiska fördomen", som är lika eurocentrisk som den är fel. [tillbaka till texten]

41 Jmfr. en Sufiernas aphorism:
"In your despairing you are a free man,
but in your coveting (begär) you are a slave." [tillbaka till texten]

42 Ira Malik, fr. Public Service, SR P1 2006-03-24 [tillbaka till texten]
43 Allah frågar själarna på uppståndelsensdag:
{Trodde ni då att ni skapades för nöjes skull,
och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?}

Sura 23, vers 115
dvs. för räkenskap och dom
[tillbaka till texten]

44 kulturimperialisms mål är att inrätta Västs kulturella och ekonomiska hegemoni. Fast Väst har egna massiva strukturella problem i dess värdesystem och institutioner att kämpa med, försöker man ändå att införa sitt sekulära, antitraditionella[67] system och lagstiftning på global basis. [se The Balkanisation of Muslims; www.friends.org.pk]
[tillbaka till texten]
46 Sambandet är att man vill kunna skapa ett paradisliknande tillstånd här på jorden. Så leder denna metfysiska missförstånd till problem här på jorden.
< referens till jordisk utopi >
[tillbaka till texten]

47 Framför andra bör Descartes nämnas i sammanhanget, som bröt med traditionen (dvs. skolastiken i Europa) och som ansåg, att mänsklig förnuft var den huvudskaliga kunskapskällan. Tidigare hade redan R. Bacon tagit iakttagelsen och experimentet som nyckeln till kunskap. Den senare så kallade 'moderna empirism' följer samma väg, dvs. man betraktar mänsklig erfarenhet som den huvudskaliga skällan till kunskap. Dessa moderna kunskapsteorier är lika begränsande och antitraditionell[67] som Descartes syn. < Descartes ... >
[tillbaka till texten]
48 TJE 45, och jmfr: < RG om renässansen > [tillbaka till texten]

49 "To openly declare that [it is] in the Orient that pure intellectual knowledge can be obtained, while - at the same time - making an effort to reawaken Occidental intellectuality, one prepares, in the sole way which would be effective, the coming closer of East and West." RG in EW166 (f), citat i DRG23u
[tillbaka till texten]
50 men varför ska överhuvudtaget begreppet "upplysningen" tas beslag på av en speciell epok i Västeuropa? När till exempel Karl den Store genomförde sin undervisningsreform i det tyska kejsardömet var detta då ingen upplysning? Eller Fredrik den Andre i HRDN... LINKDUE
[tillbaka till texten], [tillbaka till texten]
51 (vägar till) sinnesro, kroppslig och själslig hälsa, säkerhet mot fara och ont av alla slag och andlig helhet [tillbaka till texten]
52 för mustaqīm: roten: qym; implicit: vägen som leder högre.
[tillbaka till texten]

53 Se < artikeln > "The Light of the Prophet", den väl kändes Qadi ʿIyad ger en tafsīr (förklaring). [tillbaka till texten]
55 den högsta, bästa kategorin profetens utsagor, sunda, strikt autentiska, som berättas av flera av varandra distinkta berättar-kedjor, att hemlig samförstånd, eller kollektiv påhitt är uteslutet. [tillbaka till texten]
56 Se < fiqha_e30.html >
[tillbaka till texten]

57 Det islamiska lagsystemet (Shariʿah) inrättades i samhället och fungerar enligt Laggivarens vilja. Shariahlagsystemet är en problemlösningsmetod. LINKDUE [tillbaka till texten]

58 cc btr. skyddsfaktorn av att ett antal muslimer, muminer lever på korrekt, normalt sätt. [tillbaka till texten]
59 se: < The First Thing Allah Created Was My Nūr (Light) > [tillbaka till texten]
60 TJE 44, och jmfr: < RG om renässansen >
[tillbaka till texten]

61 För att förstå den stegvisa processen av kunskapens (desecralization) profanisering i Väst, se även "Knowledge Of The Sacred"; S H Nasr; on "knowledge and its desecralization", pp 1-64]
[tillbaka till texten]

62 se: Universal Islamic Declaration of Human Rights < alhewar.com/ISLAMDECL.html >
[tillbaka till texten]

63 IINN 28
[tillbaka till texten]
66 IINN 29 o
[tillbaka till texten]

67 btr anti-traditionen och antitraditionell: < antitradition >
[tillbaka till texten]

68 Hur skenbar yttrandefriheten verkligen är syns vid exemplet "Israel". Det är en modern stat som förtrycker på ett arrogant och ofta grymt sätt en stor del av befolkningen, Palestinierna, medan den samtidigt kallar sig "Mellan Österns enda demokrati". Men deras rasism och apartheit får knappast diskuteras, som senast på FN-konferensen mot rasism i Genève den 20 april 2009, "så tolerant och dialoginriktad är den självglorifierande "upplysta", liberala västerländska civilisationen. Om detta är upplysning lever vi sannerligen i mörka tider." Länderna i Väst "påstår sig vilja främja yttrandefrihet, men vill inte lyssna till meningsmotståndare, de påstår sig vilja stävja rasism, men stödjer världens mest rasistiska regim - Israel." alazerius.wordpress.com, den-postsionistiska-varlden-nalkas, x L 20120706
[tillbaka till texten]
Literatur avkortningar:

DRG Dictionnaire de René Guénon; Jean-Marc Vivenza
EW East And West; René Guénon
IINN   L'Intégrité Islamique, Ni Intégrisme, Ni Intégation; C A Gilis
TJE I Tjänst hos det Enda, Ur René Guénons verk; Kurt Almqvist

 

Contact

 


vs.4.3


home english svenska

2006-07-15
latest update: 2017-07-02
* living ISLAM – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org