logoUtlåtande om de senaste terrordåden i USA
av Sheikh ʿAbdul ʿAziz aal ash-Sheikh

Utlåtande / fatwa på svenska


I ett utlåtande om de senaste terrordåden i USA sade Högsta Muftin Sheikh ʿAbdul ʿAziz aal ash-Sheikh (hafidhahullah):

All pris hör till Allah, världarnas Herre, och den goda efterföljden är för de gudfruktiga, och må Allahs Frid och Välsignelser vila över den ädlaste bland Profeterna och Sändebuden och över hans samtliga följeslagare.

Vidare:

Till följd av de många frågor som har kommit till oss kring den Islamiska Shariʿans inställning mot det som nyligen skett i USA och huruvida sådana handlingar är tillåtna inom Islam, söker jag hjälp hos Allah, Den Ende, Den Allsmäktige och säger:

Allah (subhanahu wa taʿala) har välsignat oss med Religionen Islam och gjort den till en fullkomig allomfattande lagstifning och levnadssätt som är passande och förmånlig för varje tid och plats; för likaväl individen som samhället. Denna Shariʿah kallar till rättrådighet, beriktigande, rättvisa och godhet, samt avlägsnandet av Shirk (månggudadyrkan), ondska, förtryck, orättvisa och bedrägeri.

Att Allah väglett oss muslimer till Islam och gjort oss till följare och stödjare hör i sanning till de största bland Allahs välsignelser över oss. Därav är den som kommer att finna frid och frälsning i detta liv och nästa den muslimen som följer Allahs Lag, Hans Profets (sallallahu aleihi wa sallam) Sunnah och håller sig fast vid denna Religion.

De fasansfulla händelserna i USA, där tusentals miste livet, hör de till handlingar som inte godkänns eller accepteras av den Islamiska Shariʿan. De är inte från Islam och går emot Shariʿans anda på flera olika sätt:

Den första: Att Allah (subhanahu wa taʿala) beordrar rättvisa. Himlarna och jorden skapades med rättvisa, och det var med rättvisa som profeterna sändes och skrifterna uppenbarades. Allah (subhanahu wa taʿala) säger:

"Allah befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa och förbjudna handlingar och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er för att ni skall lägga det på hjärtat."

[an-Nahl 16:90]

och Allah säger: "Vi sände Våra profeter med klara bevis [om Sanningen] och med dem sände Vi Skriften och den måttstock [värmed rätt kan skiljas från orätt] för att människor skall handla rättvist."

[al-Hadid 57:25]

Allah har bestämt och förordnat att ingen själ kommer att belastas med en annan själs synder; detta till följd av fullkomligheten i Allahs Rättvisa, Han som är fri från alla brister. Han (subhanahu wa taʿala) säger:

"Och på ingen bärare av börder skall läggas en annans börda."

[al-Israaʿ 17:15]

Sannerligen har Allah gjort förtryck förbjuden för Sig Själv och gjort den förbjuden bland Sina tjänare, som Han (subhanahu wa taʿala) säger i Qudsi hadithen: "Mina tjänare, sannerligen har jag gjort förtryck förbjuden för Mig Själv, och gjort det förbjudet er sinsemellan; förtryck därför inte varandra.[1]" Denna beordran är allmän och gäller alla Allahs slavar vare sig muslimer eller icke-muslimer. Därför är det inte tillåtet för någon att förtrycka någon annan, även om hat och ogillande förkommer. Allah (azza wa jall) säger:

"Troende! Stå fasta på Allahs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte er avoghet mot ett folk förmå er att avvika från rättvisans väg. Var rättvisa - det ligger gudsfruktan närmast; Allah är väl underrättad om vad ni gör."

[al-Maʿidah 5:8]

Därav är avoghet eller hat och avsky ingen giltig ursäkt för förtryck och överträdelser.

Baserat på det som föregått åligger det oss alla - stater och nationer, muslimer och icke-muslimer - veta följande saker:

Den första: Att dessa händelser som ägde rum i USA - och liknande händelser som flygkapningar, kidnappningar, att vettskrämma, terorrisera eller döda oskyliga människor eller att döda utan giltig och rättvis anledning - är ingenting annat än en manifestation av förtryck, orättvisa och tyranni som den islamiska Shariʿan varken godkänner eller tillåter. Sådana handlingar är förbjudna i Shariʿan och hör till de största synderna.

Den andra: Att muslimen som förstår sin religions lära och som agerar i enlighet med Allahs Bok och Hans Profets (sallallahu aleihi wa sallam) Sunnah, denna muslim tillåter inte sig själv att engageras i sådana aktioner eftersom de utsätter en för Allahs Vrede och dess fasansfulla efterföljder.

Den tredje: Att plikten som åligger den muslimska nationens lärda är att klargöra sanningen i sådana händelser samt att de klargör Allahs Shariʿah till världen i sin helhet, och att Religionen Islam inte på något vis tillåter denna sortens aktioner.

Den fjärde: Att det åligger alla sorters media - nyheter, tidningar, TV, radio - och dess ansvariga som strävar att felaktigt anklaga muslimer och smutskasta denna ädla Religion genom att tillskriva den det som den är fri från i ett försök att sprida orolighet och befläcka Islam och muslimernas rykte - det åligger alla dessa att genast upphöra med denna vilseledning. Detta då varje förståndig individ som känner till Islams lära i detalj vet att han/hon inte beskriva Islam på sådant vis. För genom tiderna har de nationer som följer och håller fast vid denna Religion aldrig känt någonting annat än bevarandet av rättigheter och att inte hänge sig åt förtryck och orättvisa.

Detta är ett klargörande av Sanningen och ett avlägsnande av missförstånd och förvirring kring detta ämne. Jag ber Allah (subhanahu wa taʿala) att Han vägleder oss till räddningens vägar samt att Han stärker och befäster Sin Religion och upphöjer Sitt Ord, sannerligen är Han God och Givmild.

Och må Allahs Frid och Välsignelse vila över vår Profet Muhammad och hans familj och samtliga följeslagare.

Det Saudiarabiska Kungarikets Högsta Mufti Ordförande i de Främsta Lärdas Komitté och Centret för Religiös Forskning och Domslut

ʿAbdul ʿAziz bin ʿAbdillah bin Muhammad Aal ash-Sheikh

Den 15:e september 2001

[1] Nedtecknad av Muslim (nr 2577).

Datum: 15-09-2001 Källa: Sahab.net
översatt av: QSS - Qurʿan & Sunnah Sällskapet
Från: www.islam.nu
next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2001-09-29

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org