logo
Om betydelsen av Bidʿa' (Innovation) i Islam
ed. OmarKN

Vi kan bara skydda och stärka vår Religion Islam genom att följa det som är sant och korrekt från Islams tradition, och i det som vi följer våra stora Ahl al-Sunna Imamer och män av insikt!

1. Idag med en hel del "moderna" och märkliga tolkningar av Islam är det mycket viktigt att förstå att en mujtahid's ijtihad på Sunnas principer är en del av Lagen (Shariah) och alltså inte en nyinstiftad sak eller innovation (bidʿa) i Religionen. Om detta är (nästan) alla av Islams lärda överens, inklusive Ibn Taymiyya. Beviset är den sunda (sahih) hadithen:"Om domaren (al-hākim) dömer genom att anstränga sig efter förmåga (fa-jtahada) och träffar rätt, belönas han tvåfaldigt; om han dömer genom att anstränga sig efter förmåga och missar målet, belönas han en gång." Bukhari 9, 92-450

Därför får man inte - i sin strävan att stärka Religionen Islam (som det gör t ex M. al-Shuqayri [1] ) - visa fanatism och angripa Islams lärda och påstå att dem instiftar nya saker så som det menas i den profetiska hadithen:

"Varje nyinstiftad sak (kullu muhdathatin) är en innovation (bidʿa), och varje innovation är vilseledande, och allt som är vilseledande hamnar i Elden."

Vidare går det inte heller att begränsa sig på en enda hadith - som ovan - och kasta ifrån sig varje annan hadith som förmår hämta in en god sak och rättsliga avgöranden som avser alla nyinstiftade saker. Vet att det som menas med hadithen: "Varje nyinstiftad sak är en innovation (bidʿa)" är det som går mot Lagens texter. Detta, och bara det, är den vilseledande innovationen. ( Sayyid ʿAli ibn Muhammad Ba ʿAlawi)

Exempel på vilseledande innovationen: om man hittar på en bön förutom de fem.

2. Bruket av universella uttryck i arabiskan (som nās, kull). Kullu betyder på arabiska "alla, varje” och det betyder även "mest” eller "många”, men inte nödvändigtvis "alla”. Bland de många exempel för detta ska här bara citeras två:

2a. Bevis från koranen (andra är 46-25; 27-23; 53-39;)
{ Och när de inte längre mindes läxan som de fått, öppnade Vi portarna till allt för dem (kull shay) }
Sura 6, vers 44: -> "allt” - förutom portarna till den gudomliga barmhärtigheten, som dem inte fick ta emot.

2b. Bevis från hadith: "Allt (kull shay) av den mänskliga kroppen kommer att förgås i jorden utan ryggradens nedersta del (ʿajba-dhanabihi).”
(Bukhari 6, bok 60, 338). Ibn ʿAbd al-Barr sa: "utan att det är relaterad att profeternas och martyrernas kroppar inte kommer att förgås i jorden”.

3. Följeslagarnas innovationer (som dem gjorde) genom deras individuella ijtihad av Sunnas principer.

3a. När Bilal (radi-Allahu ʿanhu) svarade Profeten (sallAllahu alayhi wasallam) för vilken handling han väntade sig den bästa belöningen, och han berättade att han gör nafila salat efter varje wudhu, sa han: "bihimā". , dvs. med dessa två rakat tränger du in i Paradiset. Ibn Hajar: "Denna hadith betyder att ijtihad är tillåten btr. samordning av dyrkan (ʿibādah).”

3b. Uthmān (radi-Allahu ʿanhu) introducerade den andre adhān.

3c. ʿUmar ibn al Khattāb var den första som samlade folk för den gemensamma nattliga salaten i fastemånaden Ramadhan (tarāwīh) och som ʿUmar (radi-Allahu ʿanhu) beskrev med orden: "Vilken fin innovationen (niʿmati-l bidʿa) det är". Det var något som inte gjordes under Profetens (sallAllahu alayhi wasallam) tid, men som är helt och hållet sanktionerat av och grundat på Lagen. Och alla pålitliga autoriteter av Salaf och Khalaf förstod att ʿUmar menade med sina ord en riktig innovation och att det var en lovvärd sådan godkänd av Allah (swt) och Hans Profet (sallAllahu alayhi wasallam).

Det finns många andra verser och ahadith som förtydligar de ovan nämnda principer. Det är därför ett tecken av djup okunskap om Lagens (Shariah) grunder och om de islamiska vetenskapernas principer - och faktiskt en tydlig överträdelse av de första muslimernas praktik - om man tolkar hadithen: "Varje nyinstiftad sak är en innovation (bidʿa)" på ett absolut sätt och om man vägrar att underkasta denna tolkning under de etablerade regler som ges av Shariah i sådana fall.

4. Imam ʿIzz ibn ʿAbd al-Salam klassificerade innovationerna (bidʿa) enligt deras nytta, skada eller indifferens i fem kategorier:

- wājib, (exempelvis att bevara Koranen i skrift för att inte förlora den, etc.) - harām, (att bruka oislamiska skatter, att ge positioner av auktoritet till de som är olämpliga, etc.) - mandūb - rekommenderad, (att skriva böcker om nyttiga ämnen, etc.) - makrūh - förkastlig, (att repetera (muballigh) Allahu akbar när det ändå redan hörs, etc.) - mubāh - tillåten, (att använda skedar, äta finare mat, etc. ) Hans klassifikation bekräftades av al-Nawawi, Ibn Hajar ʿAsqalani och den enorma majoriteten av de islamska lärda.

5a. Imam al-Nawawi i Sharh Sahih Muslim (1972 ed. 6:154) btr. hadithen: "Varje nyinstiftad sak är en innovation (bidʿa)": "Det här är en universell regel, som tolkas specifik (ʿammun makhsūs). Det som menas är nyinstiftade saker som inte godkänns av Shariah. Detta - och bara detta - menas med innovation (bidʿa).

5b. Imām al-Shāfiʿī: "Det finns två sorter bidʿa: (al-bidʿatu bidʿatān): • lovvärd innovation (bidʿatun mahmūda) och - klandervärd innovation (bidʿatun madhūma)."

De enda innovationerna som är vilseledande utan undantag är de som beträffar trosinnehåll (ʿaqīdah), som Muʿtaziliternas, Qadariternas etc. som går emot de tidiga muslimernas tro.

Men det finns dem som vill vara mera lik Salaf än dem bästa i vår Ummah, och som har lämnat denna kristallklara definition av bidʿa och låter nyinstiftade teorier krypa in i deras argumentationer från höger och vänster. Det duger inte och det är förkastligt att komma med några fraser om "Sunna" och

"bidʿa" och sedan kasta de mot andra muslimer utan djupare kunskap i Islams och Ahl al-Sunnas Usūl.

Må Allah leda oss den rätta vägen och öka vår kunskap!

Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad, hans familj och hans följeslagare.
fotnot:
1: Muhammad al-Shuqayri; al-Sunna wa al-Mubtada'atDenna text �r en kort sammanfattning av vad Shaykh Gibril F Haddad skrev:

•  The Meaning of bidʿa
•  Sunna def of bidʿa of good and bad

Från Reliance of The Traveller finns:
•  What Is bidʿa (Innovation)?next page

 

 

vs.1.1


home

2008-11-26
latest update: Wed, 7 Jan 2009* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org