logoNågra av traditionens definitioner och teser
formulerade av René Guénon
nyckelord:

idéer o. sanningen
idéer i traditionen
individualism
den moderna civilisationen
den moderna utspårningen
sanning o. nyttaMed individualism
menar vi negationen av varje princip som står över individualiteten och - som följd därav - kulturens nedskärning på alla områden till de enbart mänskliga elementen.TJE-69

individualism innebär
först och främst förnekandet av den intellektuella intuitionen, eftersom denna väsentligen är en över-individuell förmögenhet.TJE-70

Vidare innebär individualism
förnekandet av den kunskap som är det egentliga området för denna [intellektuella] intuituion, dvs metafysiken i ordets sanna mening. TJE-70 se nedan om individualism o. Västerlandets förfall

[Man ser denna individualism tydigt hos moderna konstnärer, vetenskapsmän som forskar för forskningens egen skull och även hos de flesta moderna filosofer. Särskilt de senares önskan att vara originell till varje pris och att kunna förknippa sitt namn med ett nytt 'tankesystem' är katastrofal, ty om sanningen måste offras för denna originalitet är inte mycket vunnet. jmfr TJE-69/70] (se nedan: sanning)

Den moderna civilisationen:
Det man aldrig har bevittnat före våra dagar, det är en civilisation som är helt uppbyggd på någonting rent negativt, på vad man kunde kalla frånvaron av principer. TJE-69

Idéer i en traditionell kultur
I en traditionell kultur är det nästan otänkbart att en människa gör anspråk på äganderätten till en idé, och om hon gör det, avhänder hon sig i varje fall därigenom all tilltro och auktoritet...
Om en idé är sann,
tillhör den i lika mån alla som förstår den; om den däremot är felaktig, finns det ingen anledning att skryta med att ha kommit på den. En sann idé kan inte vara 'ny', ty sanningen är icke ett alster av människoanden: den finns till oberoende av oss, och vår uppgift är bara att få kunskap om den. TJE-71

Men bryr sig nutidens människor egentligen om sanningen,
och vet de ens längre vad sanningen är? Även på den punkten har ordet mist sin mening, eftersom en del människor, som till exempel 'pragmatisterna', går så långt att de ger detta namn åt den praktiska nyttan, dvs något som är helt främmande för det intellektuella området.
Detta är den logiska slutföljden av den moderna utspårningen:
det är själva negationen av sanningen och av det element i människan som syftar till sanningen, nämligen intelligensen. TJE-71


_

Tes 1: Orsaken till Västerlandets förfall
Det är alltså individualism ... som den avgörande orsaken till Västerlandets förfall, just därigenom att den är drivkraften till utvecklingen av mänsklighetens lägsta möjligheter, dem för vars utbredning det inte behövs ingripande av något övermänsklig element. TJE-70


René Guénon blev muslim i början av 1900-talet, hans muslimska namn är ╩┐Abd al-Wāhid Yahya. Han skrev ett stort antal verk beträffande den tidslösa kunskapen.

annan länk:
sophiajournal.com/Vol1Num1/Article02.html - Who was René Guénon, by Martin Lings, x L 20120703

citaten hämtades ur
Almqvist, Kurt; I tjänst hos det Enda; ur René Guénons verk; Natur och Kultur; Stockholm 1977 Där citerar Kurt Almqvist René Guénon

Text i [ ] parenteser är våra anmärkningar, OmarKN.


< sida om René Guénons verk på livingislam.org >


next page

 

 

vs.2.4


home

latest update: 2012-07-05

2001-03-11

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org