logoKort om Wahabi Islam
ed. OmarKN


Några punkter att precisera:


Islam är under attack från alla sidor, men försäkras av Allah att finnas till sista dagen.

Angående Wahabism (artikel: Wahhabismen försöker kapa islam (fn0) :1a.) Inte minst här kan vi dra nytta av Shaykh ʿAbd Al Wahid Yahya - René Guénons analys (fn1), särskild när han visar att "doktrinens" (med det menas lärans) försvagning leder till en nedåtgående utveckling för en given religion, med många negativa symptom. En av dessa negativa tecken är en överdriven fokusering på moralen (the do's and don'ts) en annan en mycket ytlig förståelse av religionen, t ex man tar en viss vers från sin heliga skrift (Koranen, Bibeln etc.) utan att bry sig om den kvalificerade tolkningen som har funnits i sekler.

Så hände det i senkristendomen, t ex i Sverige, och det var just denna utveckling som stötte bort många från religionen/ kyrkan. (jmfr. man stod på söndagar och räknade / listade upp vem som kom / inte kom till söndagsgudtjänsterna).1b.) René Guénon beskrev ingående (fn2) religionens dekadens t ex i "Crisis Of The Modern World" på följande sätt:


- Först sker en försvagning av "doktrinen" (läran) till o med dess upplösning. (dvs allting kan påstås vara korrekt och sant.)

- Sedan försvinner religionens intellektuella element. (jmfr. dagens kristna amatörer med en man som Thomas av Aquin.)

- Sedan religionens försvagande p g av ökat sentimentalism. (Det här är mer tydligt inom Kristendomen.)1c.) Dessutom - och i samband med detta - sker en snäv utveckling p g av modernismens och positivismens inflytande på människorna. Så kunde det hända, att man skar bort 1300 år av islamisk utveckling av den lärda (ʿulema-) traditionen i en puritanisk, missriktad iver och påstod sig följa för enkelhetens skull de tidiga Salaf (Profetens följeslagare). Här ligger också orsaken för många av de fel och missförstånd har begåtts och som begås dagligen (fn7), och som utnyttjas av Islams fiender. (Många exempel: Vem är kāfir / vantrogen; vad är en nyfunnen sak (innovation - bidʿah) och vad inte; idén om den revolutionära kampen, att man tror sig ha rätt att göra uppror mot dem styrande - även om de är muslimer och inte förbjuder Salat (tidebön), etc.) (fn3)2.) En annan punkt är följande: Till Islams lära hör dess inre / esoterika aspekt, så kallat tazkiyah, maʿrifah, eller tasawwuf (Sufism). NB Wahabismen förnekade länge tasawwufs roll för en sund religiös praxis och dess företrädare gjorde (och gör) mycket för att förminska dess betydelse, i motsats till de överväldigande bevis från Koranen och de profetiska traditionerna. (t ex Gabriel hadithen (fn6) som alla i vår ummah är överens om egentligen). Men på sistone har det skett en viss positiv utveckling, tack och lov.3.) åt andra sidan, får vi komma ihåg att "Wahabismen" inte är en enhetlig block (fn8) och den kommer inte att få framgång p g av dess inneboende strukturella, doktrinella brister (se ovan). Medan vi kritiserar den Wahabitiska "Salafitiska" tolkningen för vad en är (fn4) vill vi ändå påminna om att det är nödvändigt för muslimerna att samarbeta där det behövs, utan att låtsas om att de viktiga doktrinella skiljnaderna inte finns (fn5). De finns och måste klaras ut, inshah Allah, men vi följer samma qibla (riktning till Mecka) och kommer att dömas alla av den Högsta Domaren i sin tid.4.) Om vi ska "hindra wahhabismen från att skaffa sig större inflytande," gäller det aktivt att förtydliga Islams doktrin - inklusive Profetens - sallAllahu ʿaleihi wa sallam - egenskaper och föredöme, föra ett samtal med varandra med adab & kunskap och vitalisera den profetiska traditionen (Sunna).Men Allah vet bäst och mest.sidans url:

https://www.livingislam.org/o/kwi_sv.html

fn0 http://alazerius.wordpress.com/2010/12/31/wahhabismen-hotar-att-kapa-islam/


fn1 https://www.livingislam.org/trg.html


fn2 https://www.livingislam.org/cmw-frd.html


fn3 "Islam förkastar fullständigt uppror och våld som riktas från vilken grupp som helst mot ledaren."

https://www.livingislam.org/n/rar_sv.html


fn4 jmfr "Erroneous Methodology Leading To Dangerous Conclusions", Wahhabi Related Texts

"The Wahhabis are not kafir but mubtadiʿ (innovators)."

https://www.livingislam.org/wrt_e.html


fn5 On Improving The Cooperation Among Muslims,

from: Modern Salafism & Its Effect On Muslim Disunity

https://www.livingislam.org/k/az_e.html


fn6 Gabriel hadithen

https://www.livingislam.org/o/gh_e.html


fn7 En ny bok har kommit ut i våra dagar:

Notions That Must Be Corrected; Shaykh Muhammad Ibn ʿAlawi al-Maliki

Innehåll:

http://www.sunnipubs.com/toc/toc-nmc.pdf

http://tinyurl.com/nots1


fn8 Ett tillägg från I.F.Brusi: "Om man läser Shaykh Alawi al-Makkis bok (Notions That Must Be Corrected (fn7) så tydliggörs en bild av att Muhammad ibn Abd al-Wahhab* inte var fullt så rigid gentemot sufismen som senare wahabiter vill ge sken av. Bl.a så tar Shaykh Alawi upp en text där Muhammad ibn Abd al-Wahhab* förnekar att han skulle låtit bränna imam al Jazulis "Dala'il al-khayrat".


Det verkar alltså som om det finns en diskrepans mellan Abd el Wahid och den rörelse som tillskrivs hans lära (på vulgärspråk "wahabism"). Inte helt olikt hur den wahabitiska salafismen använder sig av ett oehört selektivt urval av Ibn ul-Taymiyyahs böcker."


* Tillägg: "Sektens grundare hette inte Shaykh Abd al-Wahhab, utan det var hans son Muhammad ibn Abd al-Wahhab som grundade "wahhabismen", Gud bevare oss från dess ondska.

Shaykh Abd al-Wahhab var en traditionell sunnitisk 'alim som tog avstånd från sin son Muhammad som vi vet deklarerade takfir på dåtidens alla muslimer som såg tawassul som giltigt, och vars anhang attackerade både Hijaz och södra Iraq." (Abd us-Salam N.)next page

 

 

vs.2.1


home

latest update: 2012-07-10

2011-01-02

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org