logoOm ursprunget
till extremism i Islam

av OmarKN

Det som inte beskrivs i texten, är extremismen och förtrycket som många av världens folk, inte minst de muslimska folken (ummah) är utsatta för idag (och tidigare) från de arroganta stormakterna i Väst och Öst.
•  Sluta upp med alla aggressioner och lämna de muslimska folken i fred !

1. Inledning

Tyvärr är extremismen en del av mänsklighetens historia; för�att gå till överdrifter�är en mänsklig svaghet. Islam kom för att belysa och kalla till den gyllene medelvägen, för att i varje tid bygga medelvägens samfund { Och Vi har gjort er till ett mittens samfund (ummat wasat), för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er. } Sura 2-143, men ändå drabbades en del muslimer av�extremismen - passivt som offer eller som aktörer (må Allah vägleda oss alla!) och det ser ut som�den har ökat den senaste tiden.

Till exempel fanns inte det förkastliga fenomenet "självmordbombningar" i Islam förrän 1983[15]. Denna företeelse är en klandervärd innovation (bidʿatun madhūma), och måste avvisas från vår ädla religion Islam. Men det är sällan att man kan uttala sig med säkerhet vem som står bakom dessa fruktansvärda attentat och vem som är inblandat. Det är i alla fall inte Islams och muslimernas vänner.

Det fanns emellertid nästan från början av Islam en sorts extremism (ghuluw), som blev tydligt i det som avser Kharijiterna ( som kämpade mot Ali - karram-Allahu wajhah ). Alla extremister (ghulāt) har det gemensamt att de lämnar (i något väsentligt avseende) den mittersta vägen - medelvägens samfund - som formas av det Profetiska mönstret (Sunnah). De gör det genom sina egna trångsynta, binära påhitt som de kommer med, "de äro halv vetande”, som är värre än ovetande! [fn1] Därför varnade Profet Muhammad ﷺ (sallAllahu alayhi wasallam) sin ummah redan på hans tid:

" Iyyakum ghulluwun fi-d dīn, ... "

"Akta er för extremism i religionen, de som gick före er gick under på grund av sin extremism."
och:
"Religionen [av Islam] är mycket lätt och den som överdriver i sin religion kommer inte att kunna fortsätta så. Så bli inte extremister, men försök att komma så nära fullkomligheten som möjligt och vet att ni kommer att bli belönade. Och vinn styrka i att dyrka i gryningen och på nätterna.”
(Berättat av al-Bukhari, band 1, bok 2, hadith 39).

2. Historiskt perspektiv och fråga

Är det någon som har undersökt t ex hur flygplanskapningarna från 70 och 80-talet hjälpte det palestinensiska folket i sin kamp mot Zionismen? Är det någon som vill påstå att dessa metoder gav det palestinensiska folket tawfīq? Eller är det inte uppenbart att en och alla av dessa oislamiska metoder svårt skadade deras kamp?

Och "självmordsbombningarna" ... ??

3. Nasīhah, ett gott råd

Islam är religionen för det som är sant och rätt, därför att Allah är Sanningen (al-Haqq). En muslim står upp för sanningen var den än finns, eller genom vems mun den än formuleras, för sanningen är Allahs rätt över oss, inte vår egendom som vi fritt kan förfoga över. För att komma närmare sanningen i frågan om extremismen, måste en muslim vara kritisk och rättskaffens (sidq), dvs. han / hon måste fråga sig inför varje tanke, varje ord och handling, om de är korrekta, överensstämmer med Koranens budskap och den Profetiska Sunnan och om de behagar Allah, som är Allseende, Allhörande.

Profet Muhammad (sallAllahu alayhi wasallam) sa i en hadith:
"Ad dīn un- nasīhah", ett gott råd: "Religionen [Islam]�är nasīhah."
"Nasiha är ett ord som beskriver önskan för vad är bra för den som är menad med det." (Imam Abu Sulayman al-Busti)

4. Vår uppgift beträffande extremismen

Det är väsentligt för vårt välsignade samfunds (ummah) hälsa att vi tar avstånd från felaktiga trender i Islam, och ännu tydligare från förkastliga och brottsliga projekt, som senast attackerna på oskyldiga människor i Mumbai (ca. nov. 2008) [fn5].
Vi antar, tills motsatsen är bevisad, att dessa attacker utfördes av muslimer, vilket är värre än om det var andra kriminella. De som står bakom kulisserna är inte ʿulama från traditionell Islam, var så säker.

Istället gäller för oss muslimer en måttstock som ges av Profet Muhammad (sallAllahu alayhi wasallam):
"Den mest älskade religionen hos Allah (swt) är den tolerante Hanifiya.”
(dvs. att bevittna Allah allena och inga illusionära verkligheter förutom Honom.)
"ahabbu- ddīni ila-LLāhi al-.hanīfiyyatu-s sam.hah
(Berättat av al-Bukhari, band 1, bok 2, kapitel 30)

Han visade oss för all framtid hur krig - om krig inte går att undvika - ska föras:
Ibn ʿAbbas berättar att Allahs budbärare sa när han skickade iväg sina trupper: "....Handla inte förrädiskt, och förskingra inte krigsbytet, lemlästa inte [de som ni har dödat], döda heller inte barn, eller folk i klostren."
(Berättat av Ahmad, i Tirmidhi, som graderade det som hasan sahih)

En annan version innehåller:
"...döda inte kvinnor, barn, eller de äldre ..."
(Baghawi, som säger att det är en autentisk hadith, berättat av Muslim.)
Kan knappast sägas tydligare.

Och i ännu en Hadith:
"Allah kommer att plåga de som plågar andra i detta liv."
(Hakim ibn Hizam, i Sahih Muslim, 2613)


Allah varnar oss människor inkl. muslimer och säger i Koranen:

{ Tag inte en annans liv - Gud har förklarat det heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Om någon dödas med orätt, ger Vi den som för hans talan bemyndigande [att kräva rättvis vedergällning]; men denne skall inte gå för långt vad vedergällningen beträffar. }
Sura Al-Isra' - Den nattliga resan, 17:33

Följaktligen är det mycket viktigt att känna till ursprunget till extremismen, och var den har avvikit från Islams lära och tradition genom att introducera främmande och felaktiga element (bidʿa).

Detta för att inte våra unga och oerfarna bröder och systrar ska utveckla ett inkorrekt hat mot allt och alla, utom den egna sekten, och handlar därefter. Men vi söker skydd hos Allah mot den stenade Satan!

  Verktygen som ska stå emot fanatism och extremism finns i den islamiska traditionen från Ahl Sunnah wa Jamāʿa[fn19]. Det är de intelligenta och fromma muslimska intellektuella som hittar svar på modernitetens utmaningar medan de arbetar inom ramen för Islam, som har en lång tradition av förnyelse (tajdīd) och reform (islah), grundat på interna källor. De glömmer inte och är medvetna om att:

“Traditionell Islam ämnar att visa människorna hur de kan leva i harmoni med Allah's vilja; medan den militanta och extremistiska Islamismen traktar efter att etablera en ny politisk och samhällelig ordning.”[fn16]

Så vad ska göras?
Först måste den militanta Islamismens politiska ideologi och retorik avlegitimiseras. Det gör man genom att avslöja hur den avviker från Islams sanna läror; genom att vederlägga dess kvasi-marxistisk plan, och dess missbruk av de islamiska källorna.[fn17]

Imam Abd Al Haqq Kielan beskriver det så:
“I några muslimska länder börjar man få bukt med extremisterna, framförallt med en metod: Att lära dem vad islam handlar om. Redan har tusentals av dem "kommit ner ur bergen" och återgått till det normala samhället. Det fungerar. När ungdomar som fallit för de extrema ledarnas locktoner och förvrängda islambild får kontakt med riktiga islamiska lärda och lyssnar på deras argument lämnar de de radikala våldslösningarna.” [fn20]

5. Extremism som följd av förvrängningen av Islams lära

Bin Baz och Uthaymin böcker nu bannlysta i Kuwait

Från en intervju med förra ministern Sayyid Yusuf Hashim al-Rifaʿi med den Kuwaitiska dagstidningen _al-Siyasah_ den 29. Rabiʿ al-Akhar 1427 / 27 maj 2006.

Al-Siyasah: "Vad tycker du om det aktuella förbudet av bland annat Imams Bin Baz böcker?"

Al-Rifaʿi: "Jag hävdar att sådana böcker innehåller extremism. Bin Baz betraktar vem som helst som fyrar Mawlid är en mushrik, så detta är extremismen. Han säger vidare att den som fyrar Isra' och Miʿraj är en mushrik, så detta är också extremism. Ha påstår att den som besöker moskén [i Madina] för att besöka Profeten ﷺ frid och välsignelser vare med honom -, att hans resa är en synd, så detta är extremismen. Och sedan finns det Ibn ʿUthaymin som har samma åsikter.

Därav följer att för böcker som främjar extremismen, att det är statens [Kuwait] plikt att förbjuda dem så länga vi kämpar mot extremismen. Påstår dem inte att stå framför Profetens grav ﷺ frid och välsignelser vare med honom - och att göra duʿa, är shirk? Dem säger också att det är otillåtet att recitera en khatma av Koranen för de döda. Några av dem påstår att det är helt och hållet förbjuden att sitta ned för kondoleanser under förevändningen att Profeten ﷺ frid och välsignelser vare med honom -, aldrig satt ned sig när han gav kondoleanser. Bad inte alla följeslagare med honom i moskén, bland dem Mujahidun, så att han gav dem sina kondoleanser när dem var med honom?

Därför stänger jag ut Bin Baz och Bin ʿUthaymins böcker från bokforum och –utställningar, för varje bok som anklagar muslimerna för shirk och kufr leder till splittring och oenighet bland folk. Och om vi kallar folk för avfällningar, kan vi inte längre gifta våra döttrar med personer som tillskrivs shirk, inte heller hälsa dem med fredshälsningar (salām). Dessa böcker (från deras så kallade "imamer") leder ofrånkomligt till fitna (splittring) och det är böcker av takfir och tashrik, varför deras spridning blev förbjuden.

Ett exempel: Här fyrar staten Mawlid, medan dem distribuerar Bin Baz rättsutlåtande (fatwa) där det står att sådant är shirk… Så det leder till mycket fitna i samhället och det har svåra konsekvenser. Jag har ingen aning varför de vill att Kuwait blir helt Wahhabi och Bin Bazi."

mera: livingislam.org/k/vt1-gfh_e.html

6. Syed Qutbs inflytande på en del muslimer genom sina skrifter
Vi är inte ute för att (för)döma en person, Allah dömer alla människor, Han är Domaren; men vi är angelägna att granska deras idéer och tänkande, för att varna muslimerna. Men om någon läser dessa texter och ändå inspireras till positivt handlande utan extremismen dvs. enligt den Profetiska Sunnah ... så – Al-Hamdu-li LLahi !
Låt oss också påpeka att Profeten Muhammad (sallAllahu alayhi wasallam) redan visste att den islamiska ummah skulle splittras i många sekter och att bara en var välledd - al Jama'ah: (den största gemenskapen) Men vi vet inte själva vilken, även om vi gärna vill tro att det är vår sekt, eller minhaj:

“Mitt samfund kommer att dela sig i 73 sekter - alla dessa hamnar i Helveteselden utan en grupp: [Det är de som följer] det som jag och mina följeslagare följer.”[fn13]

Personen S. Qutb i sig är mindre viktig, mannen gjorde sin ijtihad, han var mycket modig för Allah skull och kunde kalla många människor till Islam, vilket är positivt och må hans Herre visa honom barmhärtighet (rahmah).
Däremot måste idéerna som spreds genom hans texter belysas (se kapitel 5.), idéer som väcker fortfarande ett positivt gensvar bland unga muslimer. Det rör bland annat frågor hur muslimer ska leva under en stat som inte instiftar Shariʿa och (om eller) hur de ska ta makten i ett land. Idéer om den revolutionära kampen, om att ta lagen / vapen i egna händer etc, om att bilda hemliga klubbar och att göra uppror. Frågor om vem som är kafir, vad man kan kalla för jahiliyya, vilka konsekvenser det har... [fn6]

BG skrev: "Qutbs tänkande har missuppfattats av en del muslimer som idag försöker skaffa sig stöd av Qutbs skrivelser."
Ja i så fall: vilka delar handlar det om, hos vilka teorier av S Qutb försöker sig "en del muslimer skaffa stöd?" Det är viktigt att ta reda på dessa för att rensa vår Islam och förhindra att felaktigheter fortplantar sig, som det gör hela tiden och ofta med hjälp av oljedollars!

Eller här:
"It is true that Sayyid Qutub made some mistakes in this book, but these are few in comparison to what it contains of benefit and valuable knowledge."
(Sheikh Salman al-Oadah)
"Some mistakes," men det kan vara så att dessa 'små fel eller avvikelser' är desto större i Allahs ögon, och det som kallas "valuable knowledge" är enbart värdelösa plattetyder.
Det måste undersökas, för vem vill köra sin bil på en resa med "some mistakes", än mindre om det ska vara en vägledning för vår ummah?!

Det är ju ingen hemlighet hur på 50- till 70-talet och även idag befrielserörelser i muslimska länder antog marxistisk-leninistiska teorier och blandade de mer eller mindre fritt med Islam. Redan tidigare fanns det sådana tendenser:
Shaykh Zayd al-Madkhalī om Sayyid Qutb:
"Hans ställning till den destruktiva socialismen, som han godkänner."
(Shaykh Zayd al-Madkhalī, Källa: al-Irhāb, sid. 101-106) [fn3]
Vad som avser kommunismen skriver BM att det kan vara så att "han inte tog med dessa idéer utan tvärtom ändrade sin uppfattning inom vissa frågor." Men vilka uppfattningar ändrade han och vad lämnades kvar i hans böcker som säljs över hela världen?

Vad som avser länken Sayyid Qutb - Usama bin Laden, se följande text:
[�Osama bin Laden's recommended reading - ] där Usama bin Laden uppmanar muslimerna att läsa just S. Qutbs och några andra Wahabi-böcker.

7. Några av de revolutionära modernisternas teser

• Personerna och gruppernas metodik eller deras tendens i Islam listas här för att belysa deras ideologi:

- Maududi, som inspirerade S Qutb, kallade alla icke-muslimer för "barbarer" och skrev att "Islams mål var att starta en världsrevolution." -jmfr. hans tafsir av Kor 17-80 (sultānan: make any ruling authority, any state, my supporter)
- S Qutb ansåg att hela mänskligheten bestod av avfällingar, att den muslimska ummah inte längre existerade, och att samtida muslimers tawhid var meningslös! [fn7]
- S Qutb rättfärdigade massornas revolutionära våld i religionens namn. [fn8]
- Han ansåg att en muslim antigen var en "revolutionär" (thawrī) eller en vantrogen (kāfir),[fn11]
- Han gick så långt att han förklarade alla samtida muslimska stater som avfällingar, ägnat att omstörtas innan man tillintetgör de icke-muslimska stater. [fn10]
- Fathi Yakan, den främsta Ikhwan-ideologen från Libanon, förklarar otvetydligt: "Idag kan hela världen bevittna avfall från tron på Allah, en kollektiv och global vantro (kufr) som är utan motstycke". [fn9]
- Shukri ansåg alla som arbetade, eller på något sätt stödde regeringen, vara kuffār (vantrogna).(se kapitel 8.)
- Shariatis (shia) världsåskådning skapades av marxismen och Tredjevärldens ideologi som påstod att klasskriget och revolutionen skulle åstadkomma ett rättvist och klasslöst samhälle.[fn18]
- Takfir Wal-Hijrah & Al-Jihad: "Jahiliyya är ett samhälles nuvarande tillstånd som - när det inte instiftar hela Shariʿa - uppdagar sitt uppror mot Allahs överhöghet. Alla Västsamhällen och de internationella organisationer som domineras av dem är jahili likväl som alla muslimska regimer." [fn2]
- Jamiat Ahl-e-Hadith, England; kan stå som exempel för nutidens grupper:
"The basis of our mission ... will end the stagnation of thought which is clouding the minds of Muslims for generations. This stagnation has completely alienated them from the true mainsprings of Islam."
[de menar: Vi är välledda; alla andra muslimer är vilsna.]

Läsaren får avgjöra själv, men här syns det en tydlig gemensam linje i alla deras argument, som är motsatsen av Islams RAHMA och där gudomlig TAWAKKUL har ersatts av grov NAFS (ego).


8. Om Ingenjörerna av Islams Extremism: al takfir wa-l hijrah
Shukri Ahmad Mustafa Abdul Allah startade "al takfir wa-l hijrah" i Asyut, Egypten. I fängelset kom Shukri i kontakt med Qutbs bok Marif fil tariq ("Milestones") [tyvärr!] (se kapitel 5.) och ... med Ikwan-gruppen, men efter att ha släppts fri kallade han tydligt och öppet till en annan metodik än Ikwans. Ikwan al Muslimūn tog starkt avstånd från hans ideér varför han då såg några ur Ikwan al Muslimīn som de farligaste fienderna och att många av dom var hycklare. Han ansåg alla som arbetade, eller på något sätt stödde regeringen, vara kuffār (vantrogna), det räckte med att en jobbade i en skola som regeringen byggt.

Hans första tydliga nergång kom då han kidnappade och dödade en stor lärd från al-Azhar, Shaykh Mohammad Hassan al Dhabi - rahimuhuAllah. Då började reaktionerna komma mer tydligt och intensivt från de lärda i Egypten, som förklarade varför dessa individer inte var av Ahl al Sunna utan dagens Khawarij. ... Shukris väg var simpel: "antingen är du med oss som mujāhid (muslimsk krigare) eller är du är emot oss som kāfir". Han tom. dödade alla som bad i en moské som var byggd av regeringen, då de "lämnat islam" och ansåg även alla som på något sätt arbetade med regeringen var kuffār. - Subhāna-Allah, precis som vår Profet (sallAllahu alayhi wasallam) sade: "De (khawarij) kommer att döda muslimer och lämna icke muslimer". [hadith ingen källa] ... Dessa nutida khwarij har verkligen förstört för Islam och muslimerna. Islam är sannerligen fred för oss och gentemot andra. (BM)

Ja dessa trångsynta ingenjörextremister har förstört mycket, om inte annat så är de ansvariga för det hat som har brett ut sig hos somliga, som inte (längre) kan lyssna till inbjudan till Islam och de högsta sanningarna som mänskligheten har fått! Vilken triumf för den stenade Satan!

... men att påstå att dagens extremism kommer från S Qutbs texter är fel. Hur många använder inte Koranen och Sunnah i att rättfärdiga sina terrordåd?
Visst finns det alltid flera orsaker [fn14] till varför en del förlorar sin tillit till Allah (Sabr, tawakkul) och blir vansinniga. Men inlägget ovan visar tydligt att det inte bara var "Koranen och Sunnah" som dessa extremister använde sig av, men att de stödde sig på mycket speciella och trångsynta, dvs. egentligen felaktiga tolkningar av Koranen (tolkningar som i sin tur var påverkade av oislamiska idéer om till exempel "den revolutionära kampen") - och i Shukris fall var det just (också) S Qutbs skrifter: "I fängelset kom Shukri i kontakt med Qutbs bok Marif fil tariq."
— QED, det var det som skulle bevisas.

När man studerar grupper som dem två extremradikala egyptiska Jamaʿt al-Muslimin (Takfir Wal-Hijrah) och Al-Jihad, visar det sig vilken inverkan Islams ideologisering genom sådana som S Qutb och Maududi har haft i att aktivera många muslimer politiskt. Här blev ideologin (istället för tron - iman och att söka Allahs välbehag i alla moment) den drivande, motiverande kraften till handling som syftar till att uppfylla utopin (istället för att förbereda sig på det tillkommande livet - akhira) och den legitimerar att bruka våld som ett medel till att nå detta mål. [fn12]

Dessa gruppers religiösa metodik går inte ut på att återvända i all enkelhet till de tidiga muslimernas ursprung, men det verkar vara en innovation liknande Kharijiternas innovation som placerar dess utövare utanför Islams huvudfåra. Faktiskt är det på långa vägar en revolutionär lära som är klädd i ett islamiskt formspråk. [fn12]
- En ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, ofta om samhället. (wikipedia)
- En utopi skildrar ett idealsamhälle som finns på en avlägsen plats eller i en annan tid. (wikipedia)

8. Slutord

En grundlig självrannsakan om extremismens & terrorismens grunder är speciellt angelägen för alla som påstår sig vilja "fokusera på att rensa Islam från dess förfall [olyckligt uttryck]; "focus mainly on purging Islam of its decadence." [fn4]

Ja, låt oss söka kunskap, det gäller alla människor och speciellt muslimerna, för vilka det är en plikt.
Det betyder bland annat att man sitter hos flera olika lärda, så som gjordes av våra stora föregångare.

Vi måste avvisa i våra hjärtan hämndlystnad, dvs. att hämnas för vår stolthets skull.

Vi är oskyldiga för det som sker i Islams namn.
Vi avvisar och förkastar sådana där brott, som sker i Islams namn!

Det är ett missbruk av och angrepp på religionen Islam, i Islams namn, som hos andra människor leder till att ett hat för de högre sanningarna gror i deras hjärtan, sanningar som vi människor fick uppenbarat av Allvärldens Herre. (S.H.Y)" iyyakum ghulluwun fi-d dīn"

Må Allah skydda vårt samfund (ummah) från dess hycklare och fiender!

Må Allah förunna denna ummah andrum från extremt och trångsynt folk!

Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Men Allah vet mest och bäst.

Omar K Nkorrekturläst: MAAS
noter:

fn1:
halv vetande: "semi-knowledge"; Shaykh Yusuf Al Qaradawi:
(Shaykhen är emellertid inte entydig i sin ställning - redovisning följer inshah Allah.)

"One of the main causes of extremism is a lack of knowledge and of insight into the purposes, spirit, and essence of din ... it implies semi-knowledge."
"A person may presume - and sometimes genuinely believe - that he knows all there is to know; that he is a scholar, a faqih. But actually he has no more than a hodgepodge of undigested and unassimilated "knowledge" which neither enhances insight nor clarifies vision. A person possessing such "knowledge" concentrates on marginal and trivial issues only..."
LINK: Causes of Extremism,
from: Islamic Awakening between Rejection and Extremism, by�Yusuf Al Qaradawifn2:
The Ideology Of Two Radical Egyptian Movements: Takfir Wal-Hijrah & Al-Jihad !xxx broken link!

fn3:
darulhadith.com ! xx was formerly on this site -


fn4:
islamonline.net - så t ex A Group of Islamic Researchers @ Wahabi-sajt:
http://www.islamonline.net, artikel om Wahhabismen, x L 20120705

fn5:
All-India Muslim Majlis-e-Mushawarat, the umbrella body of Muslim organisations:
"The whole Indian Muslim community is saddened by the terrorist attacks. We unconditionally and with all the force at our command condemn this beastly act and consider it a crime of the most serious nature."
All-India Milli Council general secretary Mohammed Manzoor Alam said the attacks were a "dangerous signal" and "it is a criminal act of demented terrorists." - expired link (before 2023-02-04) www.hindu.com 2008

fn6:
Rabee' bin Haadee al-Madkhalee, skriver i "al-Awaasim Mimmaa Fee Kutub Sayyid Qutb Min al-Qawaasim":
"This tashree (legislation) that Sayyid Qutb ascribes to Islam (referring here to some aspects of socialism-marxism related to confiscation of wealth from the rich for redistribution amongst the poor that Qutb permitted), he borrowed them from the Communist and Western principles (mabaadi) and theorems (nadhariyyaat) which had become widespread in his lifetime."
LINK:
!xxx broken link! Sayyid Qutb Brought Leninism To Contemporary Takfiri and Jihadi Groups
eller
link

fn7:
Jmfr. Fi Zilal al-Qur'an (2:972, 2:1018, 2:1075, 3:1198, 3:1257, 4:1945, 4:2122...) och Maʿalim fil-Tariq ("Milestones") vid början.

fn8:
Jmfr. Fi Zilal al-Qur'an (3:1449-1451)

fn9:
I den libanesiska tidskriften al-Shihab (år 6 nr. 1)

fn10:
"Islam är en makt som är till för att befria jordens alla folk utan hänsyn till mångfalden av deras religösa tro. När denna makt stöter på de vilseförda krafterna, är det en plikt att bekämpa och förgöra de." ( S Qutb; The Future is Islam; p. 203 )
I allt detta, ska inga skillnader tolereras, för "Islam är en helhet: dess skiljda delar ska förenas och olikheter ska avlägsnas." ( S Qutb; Social Justice in Islam; p. 35 ) just som de gamla Kharijiterna argumenterade!

fn11:
Beträffande frågan om S Qutb menar " att alla muslimer är kuff�r. Vissa lärda har tolkat detta så men andra lärda har klargjort att denna tolkning är fel." (MB) Här finns en osäkerhet kvar. (7.); se citatet i [fn10]

fn12
Studying these [...] groups reveals the impact of the ideologisation* of Islam by the likes of Qutb and Maududi in politically activating many Muslims. Ideology [instead of faith - iman]�serves as a motivator to action aimed at implementing utopia [instead of next life - akhirah] and it legitimises the use of violence as a means for achieving this goal. [*ideologize: to cause to comply with or yield to a particular ideology.]

It would seem that the theology of these groups is not simply a return to Salafi origins, but a Khariji-like sectarian innovation that lies outside the framework of mainline Islam. In fact it is largely a modern revolutionary doctrine expressed in Islamic idiom. !xxx broken link!

fn13
Al-Timidhī (hasan gharīb)

fn14
En orsak för extremismen: “Muslims radicalised through imprisonment and torture” (a); en annan för extremismen: “the impact of modernity.” (b)

– (a) “Radical groups (jamaʿat) emerged out of the Muslim Brotherhood. Its main ideologue, Sayyid Qutb, was the catalyst for extremists dedicated to a violent takeover of power. Whilst he himself belonged to the mainline Brotherhood, Qutb's radical reinterpretation of several key concepts such as Jahiliyya, Hakimmiyya, Takfir and Jihad, inspired those radicalised through imprisonment and torture to split off from the Brotherhood, using his writings to legitimise violence against the regime.”
– (b) “The proliferation of radical groups is a response to the impact of modernity. Western encroachment and national elite misrule are accompanied by massive economic and social dislocations, creating a crisis of identity and a search for authenticity. Repression by military-backed regimes left no avenues for protest except religious idioms.”
THE IDEOLOGY OF TWO RADICAL EGYPTIAN MOVEMENTS:
JAMAʿT AL-MUSLIMIN (TAKFIR WAL-HIJRAH) AND AL-JIHAD !xxx broken link!

fn15
“Hur är det möjligt att självmordbombningarna, som användes och rättfärdigades första gången i den muslimska världen av Hezbollah 1983 och som inspirerades av de marxistiska Tamilska Tigrarna från Sri Lanka, (att de) kunde bli den mest valda motståndstaktiken i Islams namn?” frågar Yahya Birt i "Islamic Citicenship in Britain after 7/7"; i "The State We are In"; ed. Aftab A Malik; GB 2006

fn16
The tools to counter fanaticism lie within Islam and with the Muslims. The task is for Muslim intellectuals who are intelligent, pious and who are in the process of rethinking Islam in the face of the challenges of modernity.
They work within the framework of Islam, which has a long tradition of tajdid (renewal) and islah (reform) based on internal sources. In contrast to those Muslims who are fascinated by secularism and who attempt to bring Western solutions to Muslim problems, they look at the question from the opposite direction, which is from the Islamic tradition.

Traditional Islam seeks to teach human beings how to live in accord with Allah's will; militant Islam aspires to create a new order.
(washington-report.org - Aicha Lemsine, Muslim Scholars Face Down Fanaticism, x L 20120705 )

fn17
Det går att hålla med den första och den andra punkten om vad som ska göras, men inte den tredje, som motsäger den förste: “Third, construct a new interpretation of Islam,”
(www.thewhitepath.co - Mustafa Akyol; European Muslims and the Cult of Jihadism, x L 20120705 )

fn18
Shariati's worldview was shaped by the Marxism and Third Worldism he encountered as a student in Paris - ideas that class war and revolution would bring about a just and classless society. He sought to translate these ideas into cultural symbols of Shiism that Iranians could relate to. He believed Shia should not merely await the return of the 12th Imam but should actively work to hasten his return by fighting for social justice, "even to the point of embracing martyrdom".
(Encyclopedia → Ali Shariati)

fn19
"People of the Way of the Prophet ﷺ and the Congregation [of the Muslims]" also known as Sunni Muslims.


fn20
http://abdalhaqq.blogspot.comnext page

 

 

vs.9.7


home

latest update: 2016-10-31

2008-12-04

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org