Förintelsen inträffade 1940-1945 - över 60 år sedan. Hundratusentals, t.o.m. miljontals människor dödades, de flesta Judar, även Kristna, Romer, kommunister, ateister och andra.

Förintelsen kan inte tjäna som en ursäkt för att i dag beröva det palestinska folket av deras land, deras inkomster, deras värdighet och liv! Men för att förtrycka majoriteten av befolkningen och sätta sig fast i området, måste Sionisterna även att ta över och listigt bryta ner den judiska religionen så att den skulle passa för deras hädiska, nationalistiska och rasistiska apartheidpolitik. Men nu har deras intriger avslöjats och hela världen ser de arroganta tjuvarna!

sp


Stoppa Sionism!
[se även vår sida ang. Gaza 2009]
sp zionist tank

Def: Judendomen är en av de äldsta monoteistiska religioner, och den äldsta bevarade sådan. Det är en uppsättning principer och praktiker med ursprung i den hebreiska Bibeln. (wikipedia)

Def: Sionismen - är den nationella koloniala praktiska tolkningen av judisk ideologi. Man hävdar att Judar (som inte är en ras och inte skapat i ett raskontinuum) har rätt till ett nationellt hem i Palestina [som de kallar Israel] på bekostnad av det palestinska folket. Sionism är en kolonial rasistisk filosofi som utövar folkmordets taktik. Det är en föreskrift som [skenbart] orienterar sig vid Bibeln. Även om Sionismen porträtterade sig själv först som en sekulär rörelse, omvandlade den från början Bibeln från en religiös text till ett fastighets- och markregister. GALR

"Det judiska" och Sionismen
Det är mycket problematiskt och farligt om man misslyckas att skilja mellan "det judiska" och Sionismen särskilt med tanke på det faktum att många Judar inte har något att göra med sionistiska brottet. GALR
Och med tanke på det ökande antal Judar som ställer sig entydigt mot Sionismen, men som inte hörs lika mycket i medierna.

• "Sioniseringen av Judendomen" eller Judendomens nedgång är en pågående process, det är "en hal väg om det någonsin fanns en sådan", och Judendomen förfaller idag inför våra ögon. Skillnaden mellan att vara Jude och en sionist kan tyda sig ibland som obetydligt men vi måste göra denna skillnad - även om det bara finns 10* Judar kvar på jorden och resten alla Sionister: det är denna skillnad som räknas!
*jmfr. Bibeln, 1.Mose 18, v.32 (...)

De två främsta sionistiska principerna (det av Gud förlovade landet & det utvalda folket) har sina rötter i Toran, men detta löfte och urvalet [till grader inför Gud] är självklart förknippad med stränga villkor: att man följer den gudomliga vägledningen och uppfyller förbundet med Gud.
Allah (swt) sa till dem sålunda:
{ Israeliter! Minns Mina välgärningar mot er och uppfyll ert löfte till mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er. Och stå i bävan inför Mig! }
Koranen Sura 2-40

Men gång på gång vände sig Israeliterna (alladhīna hādū) och framför allt senare Judarna (al-yahūd) bort från Gud och bröt mot lagen. Därför - och på grund av de religiösa ledarnas { förräderi } (Koranen Sura 5-13) upphävdes Bibeln - Toran genom Lagstiftaren (Gud), först genom tillkomsten av Jesus, Messias (fred vare med honom), som Judarna förkastade, sedan genom profeten Muhammeds ﷺ budskap enligt Koranen och Sunna.

Sionismen har vänt upp och ner det som fanns kvar hos Judendomen [se nedan], men i verkligheten har den inget intresse i religionen hur som helst - av vilken den har en rent materialistisk tolkning - de har ingen nytta av varken profeterna, lagen, inte heller av Gud. Men de behöver Judendomen för att rättfärdiga sin rasistiska, chauvinistiska världsliga makt: en typisk satanisk, anti-traditionell intrig. Sionismen är kontraproduktiv och farlig för alla, framför allt för Sionisterna själva. Detta är vad deras förespråkare och deras fanatiker måste förstå om dem bara kan, för de kan inte lyckas (i det långa loppet).

al-quds• Islams budskap låter oss urskilja var de gamla religioner - såsom Judendomen, Kristendomen etc. - gick vilse från den oföränderliga traditionens rätta väg och samtidigt rättade Islam till och beskrev åter den gudomliga traditionen i sin lära.* * *


Vad var och en med sin mänsklighet och sitt hjärta i behåll kan göra i dag är enkelt:
Köp inte deras produkter! !
De odlas på stulen mark, kryddad med Palestiniers - både de kristnas och muslimers - blod.
När den sionistiska enheten kräver av EU förmånsbehandling för sin handel, då måste de följa internationell rätt, såsom Gen�vekonventionen, uppfylla de mänskliga rättigheterna och sluta med ockupationen. Här är streckkoden för israeliska produkter:
7  290 streckkod-zionist
Al-Quds / Jerusalem

 

Länkar ang. Sionismen idag:

Judar - inte Sionister:
Som Jude vill jag diskutera Sionismen, som är ett uppror mot Gud och förräderi mot det judiska folket.
[Ingen ras - inte nödvändigtvis född som Jude.] Bortsett från Sionisterna var det bara nazisterna som konsekvent betraktade Judarna som en ras. ... Ras stolthet betydde undergången för dem Judar förr som förblindads av sin egen inskränkta chauvinism. ...

Det judiska folket blev utvalt varken för att dominera över andra, inte heller för erövring och krig, utan för att tjäna Gud och därigenom tjäna mänskligheten. ...
Av alla den politiska Sionismens brott, var det värsta och mest grundläggande, och som förklarar alla andra missgärningar, att Sionismen från början försökte från att skilja mellan det judiska folket från deras Gud, att göra det gudomliga förbundet ogiltigt, och att ersätta en "modern" statsbildning och bedräglig suveränitet för av det judiska folkets höga ideal.
... och bortser från det faktum att det judiska folkets nuvarande exil är gudomligt förordnat och att det judiska folket är varken beordrat eller tillåten att erövra eller regera det heliga landet före Messias ankomst.

Rabbi Chaim Soloveitchik sa en gång:
Sionisterna tar inte Judar bort från Judendomen för att få en stat - de behöver en stat för att få Judarna bort från Judendomen.

Neturei Karta (dvs. de skriftlärde och akademiker):
Judar får inte dominera, döda, skada eller förnedra andra människor och får inte ha något att göra med den sionistiska företaget, deras politiska inblandning och deras krig. ...
Den sionistiska staten sysselsätter en uppsättning chefrabbiner och använder religiösa partier för att utsmycka sin stat med en klerikal bild. De studerar Toran med kommentarer som har ändras för att klä orden i nationalistiska nyanser.

Hur lågt kommer Israel nedlåta sig för att vinna propagandakriget?....2009-09-18
The Israel Project har tagit fram en handbok för att hjälpa den världsomfattande sionistiska rörelsen vinna propagandakriget. Denna manual lär ut hur man rättfärdigar slakten, den etniska rensningen, markstölden, grymheten och den uppseendeväckande förakt för internationell rätt och FN: s resolutioner ... Det är utformat för att lura ... Amerikaner och Européer att tro att vi faktiskt delar värderingar med den rasistiska regimen i Israel och att dess avskyvärda beteende därför förtjänar vårt stöd.

Hur man rationaliserar bort Israels fördrivning av palestinierna....2009-09-04
Tärningen för att upprätta en judisk stat som skulle fördriva palestinierna från sina hem och byar kastades långt innan Hitler kom till makten ...

John Dugard: Två stater eller Apartheid?....2009-08-12
Det är hög tid för Israel att genomgå samma ras- och medborgarrättsrörerlse och omvandling som USA passerade under 1960-talet och Sydafrika under 1990-talet. Det dubbla rättssystem som råder i den ockuperade Västbanken och som gynnar de judiska bosättarna på bekostnad av palestinierna är oacceptabelt i 2000-talet.

Om amerikanerna visste
Den israelisk-palestinska konflikten en av världens största källor till instabilitet. Amerikanerna är direkt kopplad till denna konflikt, och allt mer hotat av dess ödeläggelse.

Länkar på den gamla Sionism:

David Ben-Gurion - En kort biografi och citat ...October 23, 2001
Palestinier, Araber, och Muslimer undrar ofta var de sionistiska Judarna var någonstans när deras "förlovade land" behövde dem under korsfararnas folkmord!

Gilad Atzmon - Lexicon of Resistance - Förintelsen: ett överväldigande förkrossande kapitel i den senare judiska historien., Det skulle vara svårt att föreställa sig bildandet av den judiska staten utan att vara en av förintelsens följder. �ndå är det omöjligt att förneka det faktum att palestinierna slutligen fick betala det yttersta priset för brott som begicks mot Judarna av andra (Européer). Därför vore det rimligt att hävda att - om européer känner skuld för Förintelsen - de tar hellre extra hand om dess senaste offer, dvs. palestinierna.
(... Och att inga andra frågor ställs om det ...)
De två moskéerna i Al-Quds - Jerusalem

the_two_masajid_al-quds the_real_masjid_al_aqsa
Till höger är al-Sakhrah moskén, även kallad Klippdomen, till vänster är Al-Aqsa-moskén Detta är Al-Aqsa-moskén där profet Muhammad ﷺ ledde tidebön med alla profeter, från Adam till Jesus (alaihim salam).Länkar:
GALR: Gilad Atzmon - Lexicon of Resistance

Den engelska versionen av denna text uppdateras kontinuerligt, inshah Allah.
next page

 

 

vs.2.2


home

latest update: Sat, 7 Nov 2009

2009-09-27

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org