du`â

När Allah bestämmer för en tjänare en hemvist [i nästa livet] men hans handlingar inte riktigt når upp till detta, kommer han prövas med sjukdomar and andra problem tills han når upp till denna hemvist.
text h 1 - 5

Det är nödvändig dessa åkallan för den som är trängd av knappa resurser och som vill ha lättnad i sitt liv. Sade Allahs bubärare :

hadith 1 (Abu Huraira)
"Den som blir beklädd? av en ynnest ska mångfaldiga al-Hamdu li-LLâhi"
Och den som har många synder, ska be Allah om förlåtelse.
Och den vars resurser dröjer, ska mångfaldiga (sina) Det finns ingen kraft och ingen makt utan Allah.

hadith 2 (Ibn `Abbâs)
Den som är ihärdig med att be Allah om förlåtelse (istghfâr), för den skapar Allah en utväg ur varje svårighet, ur varje sorg glädje och resurser från var man inte räknade med.

hadith 3 (Ibn Mas`ud)
Den som läser sura al-wâqi`at varje kväll (natt), kommer inte att drabbas av fattigdom.

hadith 4 (Anas)
sura al-wâqi`at är rikdomens sura, så läs den och lär den era barn.

hadith 5 (`Ali)
Den som säger varje dag 100 gånger "det finns ingen gud utom Allah den tydliga Sanningen, för den kommer detta vara en pant mot fattigdom från gravens trängdhet.

text h 6 - 8

hadith 6 (Ibn Mas`ud)
Den som läser sura "säg, Han är Allah, den Ende" när man går in i sitt hus, från dennes folk och hans grannar flyr fattigdomen.

hadith 7 (Umm Salma)
Han brukade säga efter morgonbönen (al-fajr):
O Allah! Jag frågar Dig om goda resurser, nyttig kunskap och ett arbete (handlingar) som mottages [av Dig].

hadith 8 (`Imrân Ibn Malik)??
När han bad fredagsbönen och sedan gick därifrån, så brukade han stanna vid dörren till masjid (moskén) och säga:
O Allah! Jag svarade på Din kallese och bad Dina nödvändiga bön (plikt - farīda) och jag gjorde som Du befallde mig. Så försörj mig ur din ynnest för Du är den bästa Försörjaren!

text h 9 - 10

hadith 9 (`Ali)
En skrivare?? kom till `Ali och sade: "Jag har stora problem!"?? Då sa han (ra): ska jag inte lära dig sådana ord som Allahs budbärare lärde mig?
Även om du har skulder som ett berg, ?? så kommer Allah ta bort (addâhu) från dig, så säg:
O Allah! Belöna (skydda) mig med din makt från det som Du har förbjudit, och gör mig rik?? med Din ynnest ?? x ??

Från Shaykh al-Balqīnī, Jalâl ad-Dīn as-Suyūtīs läromästare som sade
Den som säger varje fredag 70 gånger
O Allah! Belöna (skydda) mig med din makt från det som Du har förbjudit ?? x ??,
kommer inte (behöva vänta) två fredagar förrän han inte är utan behov av människorna.

hadith 10 (Anas)
Allahs budbärare sade:
Den som vill att Allah mångfaldigar det goda (i) hans hus, den ska tvaga sig (händerna)?? när hans måltid inträffar och när han går därifrån.

text h 11

hadith 11 (Ibn Omar)
En man sade, oh Allahs budbärare: Mina ägodelar är få! Han sade: Säj:
Prisad vare Allah och lovad, prisad vare Allah, den Allsmäktige?? Jag söker Din förlåtelse Oh Allah!
(Var var du?? änglarnas bön och skapelsens prisandet)??
(Den som säger detta) 100 gånger mellan morgonbönen (fajr) till den tidiga förmiddagsbönen (subh) kommer denna värld springande till honom nödvändigtvis!

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

2001-04-22

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org