logoBegreppen 'fader - son' i Bibeln
av Omar K N

0. Inledning
Beträffande Bibeln har det klarlagts att ord, meningar och delar av de ursprungliga texterna har försvunnit i översättningar och moderniseringar och att vissa ord och meningar i Bibeln blivit helt annorlunda i olika översättningar.
Koranreferens: (3-78)

1.
Som muslimer tror vi på (sanningen i) alla gudomliga skrifter, även Bibeln (h1), dock med reservation att denna inte är den ursprungliga texten som profeterna fick (vare frid över de); utan en text som förvanskats. Ändå finns det fortfarande många bibelställen som en muslim kan acceptera.
(T.ex. Jesaja 44,6)

Koranen är - Gud ske lov - den autentiska uppenbarelsen till Profet Muhammad (Salla-LLahu 'aleihi wa sallam), nedtecknad under hans uppsyn.
Koranreferens: (10-37)

2.
Frågan om Jesus är mänsklig eller gudomlig eller båda och, som de katolska biskoperna fastslog på 500-talet, pågår sedan nästan 2000 år. Islam som är sanning, bekräftar att han var människa och profet.
Koranreferens: (3-79/80)

3.
Till detta hör frågan hur vi människor uppfattar det heliga, och hur vi kan förverkliga det heligas önskemål.
Eller med andra ord:
Är det möjligt för människan att befria sig från denna världens uppslukande karaktär och att kunna bli hel-ig?

För detta behöver vi sådana utomordentliga föredömen som profeterna har varit (a),
som visar och lär oss vad människan kan åstadkomma på det himmelska steget (b).
(a:) Koranreferens: (2-213)
(b:) Koranreferens: (90-11)

4.
Profeter (frid vara med de) använder ofta ett symbolspråk och för förhållanden som rör den osynliga världen är symboler bäst lämpade. Detta gäller då naturligtvis även för förhållandet Gud - människan.

5.
Beträffande uttrycken 'fader - son' har det sagts att man i Bibeln refererar till Gud som 'Herren' och dylikt och att det var i samband med Jesus som ordet 'Fader' kom i bruk och spred sig även till nutida kristet språkbruk: "Fader vår...", etc.

Beträffande. 'Fader - son, söner' så förekommer dessa begrepp ymnigt redan i GT (1*). NT och GT måste ju ändå ses som en helhet.

Bland många exempel ska bara några få nämnas här för att visa vad som syftas på när man i Bibeln använder 'Fader - son':

"Så ska du då förstå i ditt hjärta att Herren, din Gud fostrar dig,
som en man fostrar sin son,
"Och du ska hålla Herrens, din Guds, bud, så att du vandrar på Hans vägar och fruktar Honom."

5Mos 8,5

Det finns många andra symboliska uttryck för att beskriva relationen Gud - människa:
herde - hjord, lamm Jes 40,11

Det visar sig i NT att människor kan bli "Guds söner", hur kan detta vara möjligt?

"Ni har hört att det blev sagt: Du ska älska din nästa (3Mos19,18) och hata din fiende.
"Men jag säger er: Älska era fiender och be för de som förföljer er;
"då bli ni er himmelske Faders söner."

Matt 5,43- 4

Här kan vi tydligt se den metaforiska användningen av begreppsparet 'son - fader' . Ty att bli som söner till den helige fadern, innebär för oss människor naturligtvis att bygga upp en andlig relation med den gudomliga närvaron, med Gud, Allah.

Jesus kallas ju även "Herre, Davids son"
men ingen har vär någonsin hävdat att David är hans far!
Matt 15,22

6.
Vid andra exempel i NT framkommer det tydligt att Jesus (frid vare över honom) använde tanziih, dvs. han skiljde mellan det som tillhör Gud och det som tillhör det mänskliga:

(En man) frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?"
Jesus svarade: "Varför kallar du mig god. Ingen är god utom Gud."

Mark 10,17-19

Dessa exempel visar tydligt att begreppen "fader, son" används mycket bredare, globalare än vad som allmänt tycks göras.

7. Sammanfattning:

Begreppen "fader, son" ska enbart underlätta att förstå vilket nära och förtroligt förhållande som ändå är möjligt mellan människan och Gud.
Detta pga av att människan är ett väsen som är utrustat med en transcendent intelligens, dvs ett organ som kan (er-)känna det Absoluta, Gud.

Profeterna (fred vare med de) kom för att leda människorna bort från avgudadyrkan och annan vidskepelse, som känner inte till denna intima, personliga relation mellan människan och Gud;
hos de är religionen kall, grym och utan nåd.

Men tyvärr har de nämnda begreppen (och även andra) missbrukats i mänsklighetens historia.
Därför undviker man i islam att likna Allah med sådana familjära begrepp, och betonar Hans enåtstående, majestetiska och transcendenta, dvs. begreppöverskridande karaktär. (2*)

Omar K N
Koranreferenser:

Sura al-baqara (2), vers 213:
"Människorna var en enda menighet, och Allah skickade profeterna som glädjebärare och varnare och nedsände med de skriften med sanningen för att så döma mellan människorna om det, som de tvistade om... "  
Sura aal-'Imran (3), vers 78:
"Bland dem finns sannerligen ett parti, som förvränger tungan vid läsningen av skriften, för att ni ska tro att det hör till skriften, fast det icke hör till skriften; de säger: 'Det kommer från Allah' , fast det icke kommer från Gud och beskyller Allah för lögn mot bättre vetande."  


Sura aal-'Imran (3), verser 79/80:
"Det anstår ej en mänsklig varelse, att Allah ger honom skriften, visheten och profetkallet, och att han sedan säger till människorna: 'Bli mina tjänare i stället för Allahs!'utan 'Bli mästare, därför att ni underviser i skriften och därför att ni läser den!"  
Sura Yunus (10), vers 37:
"Och denna Koran är ej möjligt att uppdikta oberoende av Allah, utan det är en bekräftelse på vad som kommit före den och en utläggning av skriften från
all världens Herre; det råder inget tvivel om den. "  
Sura al-balad (90), vers 11:
"Man han vågar sig ej ut på den branta stigen "
Kommentar: Det menas stigen som leder direkt uppåt.
Jfr. NT Matt. 7:14
  Hadithreferenser:

Narrated Abu Huraira:

The people of the Book used to read the Torah in Hebrew and then explain it in Arabic to the Muslims. Allah's Apostle ﷺ said (to the Muslims). "Do not believe the people of the Book, nor disbelieve them, but say, 'We believe in Allah and whatever is revealed to us, and whatever is revealed to you.'"
Al-Bukhari B9-460, Book 92   
(1*) GT, NT: Det gamla respektive det nya testamentet   

Jesaja 44:6   "Så säger Herren ... :
Jag är den Förste, och Jag är den Siste, och förutom Mig finns ingen Gud."  

(2*) Till texten Allahs egenskaper

Den engelska texten har vidare bearbetats.

next page

 

 

vs.2.4


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1998-11-16

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org