Beträffande det så kallade manifestet mot islamisk totalitarismen
Islam är instiftat av Gud


(Publicerades i Frankrike feb. 2006)

Vg. se www.dn.se, x L 20120706 / www.jp.dk, Jylldsposten (engelska), x L 20120706 / www.7sur7.be /myblog.de/politicallyincorrect/art/3004141, x L 20120706

Under manteln av fraser om "frihet, jämlikhet och laïcismen" (ungefär: sekularism), försöker man starta ett nytt angrepp på Islam. Man kallar det för "islamismen" och menar den islamiska traditionen: allt det som Islam föreskriver och inte passar i den gängse, postmoderna uppfattningen om vad en religion ska vara och hur en Muslim bör leva.

Men religionen Islam är inte en människans påhitt, som det västerländska tankegods, men Islam är instiftat av Gud själv, som uppenbarade Sina ord via Profet Muhammad ﷺ frid och välsignelser vare med honom). Gud säger i koranen:

{Det är inte människan givet att Gud talar till henne på annat sätt än genom ingivelse (wahy) eller från andra sidan av ett förhänge (hijāb) eller genom ett sändebud som Han sänder och som uppenbarar det Han vill. Gud är upphöjd, vis.}
Sura Samråd (42) vers 51

Problemet för den postmoderna människan är ju att Gud inte spelar någon roll för henne.

Vad t ex de extrema sekularister strävar åt, är att stoppa alla positiva försök från majoritetssamhället i riktning mot ett mera mångkulturellt samhälle, där de andra religioners troende kan accepteras som lika berättigade medborgare. Allt detta hotas nu av dessa sekularismens extremister. De kallar sig för demokrater och oss muslimer som vill följa religionens påbud som teokrater, islamister. Men de bör veta att muslimerna följer sin Profet Muhammad ﷺ frid och välsignelser vare med honom) av fri vilja. De utöver sin rätt att bestämma sin egen livsstil, som är en normal, generös Islam, där man accepterar det nya landets regler, så länge de inte inkräktar på gudsdyrkan.
Endast Islam försvarar de universella principerna för alla människor av god tro, framför allt att dyrka Gud, så som det är Hans rätt att bli dyrkad.
Att hålla sig till det tillåtna och undvika det förbjudna som en Muslim bör göra, att leva ett ärbar, sedesamt och moraliskt högstående liv, kan bara vara till fördel för hela samhället, förutom de himmelska inflytelser som uppstår i samband med detta.

Men Allah vet mest och bäst!

Omar K N

next page 

vs.2.3


home

latest update: Wed, 7 Jan 2009

2006-03-05

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org