logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah


DEL 4. Några missförstånd om aspekter av den islamiska lagen

Mycket av det som händer nu i den muslimska världen kan spåras till missförstånd angående olika aspekter av den islamiska lagen som egentligen inte är problematiska i öppna och fredliga samhällen. Några exempel på detta är tillämpningen av islamiska strafflagar, utövandet av jihad, upprättandet av kalifatet, lydnad för de politiska ledarna, och den moraliska plikten att påbjuda det goda och förhindra det onda.

När man förstår dessa begrepp rätt tryggar de fred och skyddar livets okränkbarhet. De exemplifierar den gudomliga nåd som Islam förmedlar uppenbarad via nådens profet, Muhammed, ﷺ  Guds frid och välsignelser vara med honom. När dessa begrepp missförstås och förfalskas till både form och mening, förvandlas de och leder till motsatsen av det de ursprungligen avsåg och syftade till, så att barmhärtigheten i samhället ersätts med straff, som drabbar de kriminella och de oskyldiga på samma sätt, och som sprider sig till både de lärda och de okunniga. Några av orsakerna till dessa missuppfattningar är följande:

a. Det finns en klyfta mellan de islamiska föreskrifterna och deras villkor: Islams fem rättsliga klassifikationer: (plikt, rekommenderat, tillåtet, avrådes och förbjudes) regleras av lagar och förordningar som är juridiskt grundade förutsättningar och som också verkar förebyggande.

Om vi skiljer på befallningar och förbud som inte uppfyller förutsättningarna, om vi fastställer juridiska skäl och försäkrar oss mot förebyggande åtgärder kommer lagarna i strid med och motsäger islamisk lag. Eller, för att uttrycka det enklare, relationen mellan tillämpandet av lagarna och effekterna förknippade med tid och plats och positiva och negativa följder, har brutits.

b. Förhållandet mellan medel och mål har förvrängts: Varje gång man skiljer medel och mål samt medel och instrument leder detta till att man bryter mot den islamiska lagen. Det beror på att medlen för onda syften också de är onda, och ädla syften kan nås endast genom ädla medel. Därför kan man inte använda folkmord, mord, förtryck, eller hämnd för att etablera sanning och rättvisa.

c. The fyra värden på vilka islamisk lag är byggd – visdom, rättvisa, barmhärtighet, och det gemensamma bästa – har nedvärderats.


Översättning: ACNFrån:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]


Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:
-

STARTGå till DEL 5 - Jihad är inte synonymt med att utkämpa krig.


next page

 

 

vs.1.2


home

latest update: 2021-09-27 -- (2016-10-30
2014-11-28


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org