logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Detta är inte Vägen
till paradiset!

Svar till Daesh (inte: ”IS/ ISIS”)

av Shaykh Abdallah bin Bayyah


bit.ly/_nwp_sv1

DEL 1. Introduktion

Allt pris tillhör världarnas Herre. Må frid och välsignelser vara över vår Mästare Muhammad, barmhärtigheten Profet och vishetens budbärare, hans välvilliga familj, och hans ädla följeslagare, ständigt, fram till tidens slut.

Detta riktar sig till de unga män som bär vapen mot sina egna nationer och förstör både land och landsmän. Ni har övergett alla värden och gjort världen till fiende. Vi uppmanar er att stanna upp, begrunda och bry er om detta råd till förmån för alla som vill önska gott för vårt samfund.

Som en introduktion till detta uttalande presenterar vi dessa fyra citat för ett allvarligt övervägande:


1. En vers ur Koranen lyder:

Allah does not love corruption

{ När han får makt ägnar han sig åt att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv och att skövla gröda på rot och frukterna av (människornas) mödor. - Och Gud är inte vän av oordning och sedernas fördärv. } Koranen 2:205

Har inte grödor och boskap, samt äldre, kvinnor och barn förstörts? Är detta inte våld och fördärv i landet, som Gud avskyr?


2. Ett uttalande från Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, från hans sista predikan följer:

لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Akta dig (eller ve dig)! Lyssna! Återgå inte till otro efter jag har gått – [dvs genom] att en del av er dödar andra."

Observera att användningen av frasen "se upp" eller "ve er" innebär en allvarlig varning. Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, använde sällan sådana fraser.
Dessutom säger de lärda i Islam att denna hadith visar att vissa kommer att exkommunicera [göra takfīr] andra för att rättfärdiga att de dödas. Är inte detta den bannlysning [takfīr] och det dödande som Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, förbjöd?


3. En redogörelse från kalifen 'Umar ibn al-Khattab, må Gud vara nöjd med honom, från hans sista predikan följer:

"Den som lovar trohet till någon som inte utses av de troendes rådgivande process, ska inte följas – varken han eller den till vilken han lovat trohet –, för att undvika att bli utsatt för att bli dödad med dem."

Har den som påstår sig vara muslimernas kalif rådfrågat den muslimska världen, eller utsätter han sig själv och de som svär trohet till honom för att dödas? Gör de inte just det som kalifen Umar varnade för?


4. I ett uttalande från den stora sunnitiske Imamen Ahmad ibn Hanbal, må Gud förbarma sig över honom, uttrycker han sig på följande sätt till [sin tids] folk i Bagdad:

“Spill inte ert eget blod eller blodet av andra muslimer. Tänk på era handlingars konsekvenser."

Detta uttalade var riktat till dem som ville störta den abbasidiska kalifen al-Wathiq, sedan han hade proklamerat (kätteriet) att Koranen är skapad. Är inte detta precis den typ av blodsutgjutelse som Imam Ahmad varnade Bagdads folk för?


Vi ber er - av omsorg - att reflektera över dessa upplysande uttalanden och att omvärdera era ställningstaganden, eftersom det är bättre att vända sig till sanningen än att vara kvar i villfarelser och osanning.

Vi känner till de orättvisor som finns, och vi är uppriktiga i våra krav på att de ska upphöra; men vi tror att chanserna för rättvisa är bättre när det finns fred, inte krig. De omfattande krigen måste upphöra överallt, och de själlösa inbördestvisterna måste stoppas så att vi kan leva och inte förlorar både denna värld och den tillkommande. Vi ber Gud, den Högste, att vägleda alla. Amen.


Översättning: ACN

NB: Alla ord i hakparenteser […] och […] är mina kommentarer,
men Allah vet mest och bäst!

Från:
This is Not the Path to Paradise - Response to ISIS
[binbayyah.net]


Shaykh Abdallah bin Bayyah
President, Forum for Promoting Peace in Muslim Societies September 14, 2014
Abu Dhabi


Dokument skrivet av 250 muslimska lärda och tänkare.


andra länkar:

Öppet brev till Al-Baghdādī

Suspected Secret Service Links

Gå till DEL 2 - Ett uttalande till den muslimska världen och dess ledare


next page

 

 

vs.2.5


home

latest update: 2021-09-27 -- (2014-11-29
2014-11-08


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org