Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

Del 03 Rättslära och språk


(Med över 125 ledande Ulemas underskrifter )

Dessutom, hur kunde "ett svärd" påverka världarna där svärd inte har någon effekt, såsom himlar, osynliga väsen och växter? Att Profeten Muhammad ﷺ  (sallalahu aleihi wa sallam ) är en nåd för alla världar kan omöjligen vara villkorat av att han har använt svärdet (vid en tidpunkt, för en viss anledning och i ett visst sammanhang). Denna punkt är inte bara akademisk. Utan den avslöjar snarare kärnan i mycket av det som skall följas upp här nedan, eftersom det felaktigt likställer svärdet och gudomliga barmhärtighet.


1. Rättsteori (usul al-fiqh) och Koran-exeges

När det gäller Korantolkning, förståelsen av Hadither och frågor gällande rättsteori i allmänhet, formuleras metoden som anges av Gud i Koranen och av Profeten ﷺ  (sallalahu aleihi wa sallam ) i Hadith enligt följande: att överväga allt som har uppenbarats som avser en viss fråga i sin helhet, utan beroende av endast de enskilda delarna av detta och att sedan utfärda en rättslig dom – om man är kvalificerad – utifrån alla tillgängliga skriftliga källor.

Gud (upphöjt är Hans majestät) säger:

{... Tror ni på vissa delar av skriften och förnekar andra? ...} (Al-Baqarah, 2:85);
{... De förvränger [uppenbarelsens] ord och bryter ut dem ur deras sammanhang och de har glömt en del av det de förmanades att lägga på minnet ...} (Al-Ma'idah, 05:13);
{... så som vi tidigare gav Våra uppenbarelser till dem som [därefter godtyckligt] delade upp dem i stycken} (Al-Hijr, 15:91).
När alla relevanta skriftställen har samlats, måste det "allmänna" skiljas från det "specifika", och det villkorade från det "ovillkorliga".

Även de "otvetydiga" passagerna måste skiljas från de allegoriska. Förutom alla de andra hermeneutiska villkor som de klassiska imamerna har definierat, måste dessutom skälen och omständigheterna för uppenbarelsen (asbab al-nuzul ) för alla passager och verser förstås. Därför är det inte tillåtet att citera en vers, eller en del av en vers, utan att noggrant ha övervägt och förstått allt som nämns i Koranen och Hadither gällande den specifika aspekten.

Anledningen till detta är att allt i Koranen är sanningen, och allt i autentisk Hadith är gudomligt inspirerade. Följaktligen är det inte tillåtet att ignorera någon del. Förvisso är det istället absolut nödvändigt att förena alla texter, så mycket som möjligt, eller om en text bör uppväga en annan måste man kunna definiera en klar anledning till detta. Detta är vad Imam Shafi'i förklarar i sin Al-Risalah, med en universell konsensus bland alla Usul-lärda. Imam al-Haramayn, Al-Juwayni, säger i Al- Burhan fi Usul al-Fiqh:

”När det gäller egenskaperna hos en mufti och de kunskapsområden som han måste behärska: … det är absolut nödvändigt att muftin måste vara lärd i språk, eftersom Shari'ah är [på] arabiska. … Det är viktigt att han är lärd i satslära och språkanalys … det är absolut nödvändigt att han är lärd i Koranen, eftersom Koranen är grunden för alla avgöranden … Kunskap om texters upphävande är oumbärlig; och vetenskapen om grunderna i rättsvetenskap (usul ) är en grundpelare för hela ämnet … Han bör också känna till olika grader av bevis och argument … samt dess historia. [Han bör också ha kunskap om] hadith-vetenskap för att kunna särskilja autentiska hadither från svaga; den acceptabla från tvivelaktiga … [Han bör också ha kunskap om] rättspraxis …

Dessutom behövs "rättsmässig intuition" (fiqh al-nafs ): Detta är en kärnpunkt för den som härleder rättsliga avgöranden … de lärda har sammanfattat allt detta genom att definiera att en mufti är: "någon som självständigt kan alla texter och argument för juridiska avgöranden". "Texter" avser att: behärska språket, Korantolkning, och Hadith; medan ”argument” indikerar ett behärskande av rättsteori, analogiska resonemang av olika slag, samt "juridisk intuition" (fiqh al-nafs ).

Al-Ghazali har sagt liknande saker i Al-Mustasfa (Vol. 1, p.342), liksom al-Suyuti i Al- Itqan fi Ulum Koranen (Vol. 4, p.213).


2. Språk

Såsom har nämnts ovan är en av de viktigaste pelarna i rättsteori att behärska det arabiska språket. Detta innebär kunskap om: arabisk grammatik, sats- och formlära, retorik, poesi, etymologi och Koran-exeges. Utan ett bemästrande av dessa discipliner, kommer felen sannolikt oundvikligen. Ditt tillkännagivande av vad du har kallat "Kalifatet" gjordes under rubriken "Detta är Guds löfte". Den person som formulerade denna förklaring har avsett att anspela på versen: { "Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att han skall göra dem till ställföreträdare på jorden - liksom han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han istället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet - [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots. } (Al-Nur, 24: 55). Men det är inte tillåtet att åberopa en särskild vers från Koranen som gäller för en händelse som har inträffat 1400 år efter att versen uppenbarades.


Översatt av M.H.


[fortsätt med del 04]


Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:
CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]


STARTGå till del 04 Falska löften, kvasiargument och överförenklingar

next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2014-12-27
2014-12-06


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org