Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 05 Det barmhärtigare alternativet→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/_olb5_sv

Tweet

När det finns meningsskiljaktigheter bland de framstående lärda, bör det barmhärtigare alternativet väljas. Stränghet och hårdhet bör undvikas, liksom idén att stränghet och hårdhet skulle vara ett mått på fromhet. Gud swt  – må Hans Majestät vara upphöjt - säger:


39_55

{ Och följ den bästa av de [vägar] som har uppenbarats för er av er Herre… }
(Al-Zumar, 39: 55); och:

{ Överse [med människornas natur och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.} (Al-A'raf, 7: 199).

Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjt - säger också:

{[De] som lyssnar till [Mitt] ord och som följer den bästa [väg som erbjuds där]. Det är dem som Gud vägleder och de som har förstånd.} (Al-Zumar, 39: 18)

I en autentisk hadith sade vår moder Aisha, må Gud vara nöjd med henne: "När helst Profeten ﷺ , må Gud välsigna honom och ge honom frid, kunde välja mellan flera alternativ, valde han alltid det enklaste.8

Ett strängare och hårdare yttrande bör inte betraktas som frommare, mer religiöst eller uppriktigare mot Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjt -. Ja, i stränghet och hårdhet finns det överdrifter och extremism!

Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjd - säger i Koranen:

{ Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er.}
(Al-Baqarah, 2: 185)

Profeten saws , må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade också:
"Var inte sträng och hård mot dig själv, för att inte Gud ska vara sträng och hård mot dig. Det fanns ett folk som var strängt och hårt mot sig självt, och Gud var sträng och hård mot dem. 9

Det finns villfarelse och fåfänga i stränghet och hårdhet, eftersom stränga och hårda människor vanligtvis säger till sig själva: ”Jag är sträng och hård. Någon som är mindre sträng och hård (än jag) är bristfällig"; och därmed: "Jag är dem överlägsen.” I detta ligger ett inneboende ifrågasättande av Guds avsikt som om Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjt - uppenbarade Koranen för att göra folk olyckliga. Gud säger:

{ VI har inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer.}
(Ta Ha, 20:2)

Det är värt att notera att de flesta av de människor som under historiens lopp blivit muslimer, blev det genom en varsam och ödmjuk inbjudan (da'wah hasanah). Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjd - säger:

{ Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning.} (An-Nahl, 16: 125)

Profeten ﷺ , må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade:
"Var försiktig och akta dig för våld och ett vidrigt språk!" 10

Och medan Islam spreds politiskt från Centralasien (Khurasan) till Nordafrika på grund av islamiska erövringar, förblev majoriteten av invånarna i dessa länder kristna för hundratals år framöver, till dess vissa av dem så småningom, genom en varsam inbjudan, accepterade Islam, och inte genom stränghet, hårdhet och tvång. Stora länder och hela provinser blev faktiskt islamiska utan erövring, genom inbjudan (da'wah); Indonesien, Malaysia, Väst- och Östafrika, och flera andra länder kom till Islam på detta sätt. Därför är stränghet och hårdhet varken ett mått på fromhet eller ett lämpligt sätt att sprida Islam på.


5. Vad menas med ’Praktiskt Rättsvetenskap

Vad menas med ’Praktiskt Rättsvetenskap (fiqh al-waq’i )?
Det är processen att tillämpa Sharia när avgöranden ska ske och hantera dem i enlighet med de realiteter och omständigheter som människor lever i. Detta uppnås genom att ha en inblick i människors verklighet och identifiera problem och förmåga att kämpa och vad de utsätts för. I praktisk rättspraxis (fiqh al-waq'i ) undersöks de texter som gäller för människors verklighet vid en viss tidpunkt, och de skyldigheter som kan skjutas upp tills de kan uppfyllas eller fördröjas utifrån deras förmåga.

Imam Ghazali sade: ”När det gäller det praktiska som dikterar nödvändigheter, är det inte långsökt att självständigt resonemang (ijtihad ) kan leda till praktik, även om det inte finns något specifikt ursprung.” 11

Ibn Qayyim al-Jawziyyah sade:
”[En jurist] måste, utöver människors seder och traditioner också förstå deras benägenhet för intriger, svek och bedrägeri Religiösa påbud (fatwor ) förändras under tidernas lopp, och med plats, seder och andra förhållanden, och allt detta är från Guds religion, som redan har belysts.” 12


6. Att döda okyldiga:

Gud swt  - må Hans Majestät vara upphöjt - säger i Koranen:

{ Tag inte en annans liv - Gud har förklarat det heligt - annat än i rättfärdigt syfte.} (Al-Isra ', 17: 33);

och

{ Säg: "Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom - Vi drar försorg om er och om dem - avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv - Gud har förklarat [livet] heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd.} (Al-An'am, 6: 151)

Dråpet av en själ är haram (förbjudet och okränkbara enligt islamisk lag)…

.-.

notes:

8: Narrated by Bukhari in Kitab al-Hudud, no. 6786,
and by Muslim in Kitab al-Fada’il, no. 2327.

Book_of_Limits-easier-alternative

Whenever the Prophet ﷺ was given an option between two things, he used to select the easier of the two as long as it was not sinful; but if it was sinful, he would remain far from it. By Allah, he never took revenge for himself concerning any matter that was presented to him, but when Allah's Limits were transgressed, he would take revenge for Allah's Sake.

from sunnah.com/bukhari/86

9: Narrated by Abu Dawood in Kitab Al-Adab, no. 4904.

10: Narrated by Al-Bukhari in Kitab al-Adab, no. 6030.

11: Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi Usul Al-Fiqh, (Vol. 1, p. 420).

12: Ibn Qayyim Al-Jawziyyah,
I’lam Al-Muqi’een ‘an Rabbil-‘Alamin, (Vol. 4, p. 157). 5• nästa del följer här [LINK]


Översatt av A.C.

Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”
 
download_iconSTARTGå till del 06 Den verkliga betydelsen av Jihad

next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2015-03-15
2015-03-02


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org