Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 07 Den verkliga betydelsen av Jihad - B→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2EelUbl


Tweet

Således är att står fast det mindre jihad och är beroende av det större jihad som är jihad mot egot genom att minnas och åkalla Gud och genom att rena själen. I varje fall är jihad ett medel för fred, säkerhet och trygghet, och inte ett mål i sig. Detta framgår tydligt av Guds ord:


image2

{ Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]} (Al-Baqarah, 2: 193).

I ditt tal den 4 juli, 2014, sade du: "Det finns inget liv utan jihad". Kanske detta var baserat på Al-Qurtubis exeges (förklaring) av versen: { O ni som tror, ​​svarar på Gud och Sändebudet, när han kallar dig till det som kommer att ge dig liv…” (Al-Anfal, 8: 24)

Sann jihad ger liv åt hjärtat. Däremot kan det finnas liv utan jihad, eftersom muslimer får möta omständigheter där strid inte kallas för jihad, eller där jihad inte krävs, och den islamiska historien är full av exempel på detta.

Det är i sanning tydligt att du och dina soldater är orädda och är redo att offra sig för jihad enligt din avsikt. Ingen sanningsenlig person, som följer händelserna, vän eller fiende, kan förneka detta. Dock är det inte jihad alls, utan snarare krigshets och kriminalitet, eftersom det är jihad utan legitima skäl, utan legitima mål, utan legitimt syfte, legitim metod och legitim avsikt.a. Den övergripande avsikten med Jihad

Angående den övergripande avsikten med Jihad säger Gud:

{ Ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat. } (Al-Najm, 53: 39).

Den profetiska traditionen förtäljer att enligt Abu Musa Al Ash'ari, en man kom till profeten ﷺ och sade: “En man kan kämpa på grund av iver, eller mod eller av stolthet. Vilken av dessa är att kämpa på Guds väg?” Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, svarade: “Den som kämpar för att Guds Ord ska vinna seger är på Guds väg.”18

Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade också: “Den första att dömas på Uppståndelsens Dag är den man som dog som martyr. Han kommer att föras fram och [Gud] kommer att göra Hans favörer/ynnest känt för honom, som han kommer att känna igen honom. Han kommer att tillfrågas: ‘Vad gjorde du med dem?’, Mannen kommer att svara: ‘Jag kämpade för Din skull, tills jag blev dödad.’ Han [Gud] kommer att säga: “Du ljuger. Du kämpade för att det skulle sägas att du var modig, och så har det sagts också. "Han kommer då att tvingas släpas på sitt ansikte och kastas in i elden.”19b. Anledningen till Jihad

Anledningen till jihad för muslimer är att bekämpa dem som för krig mot dem, inte att strida mot någon som inte bekämpar dem, och inte heller behandlar man någon orättvist, som inte har behandlat en själv orättvist. Guds ord som tillåter jihad är följande:

{ TILLÅTELSE [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs - och Gud har makt att ge dem stöd - de som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: ‘Gud är vår Herre!’ Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak - hos Gud ligger all styrka, all makt.} (Al-Hajj, 22: 39-40).

Således är jihad knutet till säkerhet, religionsfrihet och till tillfällen där man blev orättvist behandlat, eller fördriven från sitt land.

Dessa två verser uppenbarades sedan Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, och hans följeslagare hade fått utstå tortyr, mord och förföljelse från avgudadyrkarna under tretton år. Det står därför klart art att det inte finns något sådant som offensiv, aggressiv jihad bara för att människor har olika religioner eller uppfattningar. Detta är Abu Hanifas uppfattning, liksom imamerna Maliks och Ahmads och alla andra lärda inklusive Ibn Taymiyyah, med undantag för några lärda från den Shafi'i tiska rättsskolan.20c. Målet med Jihad

Muslimska lärda är överens om målet för jihad, är att besegra dem som försöker besegra muslimerna, eftersom Gud säger:

{ Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare.]} (Al-Baqarah, 2: 193)

Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade vidare:
“Jag blev beordrad att bekämpa människorna tills de säger: ‘Det finns ingen gud utom Gud,’ så den som säger: ‘Det finns ingen gud utom Gud’ är säker när det gäller hans förmögenhet utom i en sak där lagen föreskriver annorlunda. Och de ska göra räkenskap inför Gud.”21

Detta är målet för jihad när krig utkämpas mot muslimer.
fotnoter

18: Rapporterat av Al-Bukhari i Kitab al-Tawhid, no. 7458, och av Muslim i Kitab al-Imarah, no. 1904.

19: Rapporterat av Muslim i Kitab Al-Imarah, no. 1905.

20: se Wahbi Al-Zuhayli’s Ahkam al-Harb fil-Islam.

21: Rapporterat av Al-Bukhari i Kitab al-Jihad, no. 2946.• nästa del följer här [LINK]


Översatt av A.C.

Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”
 
download_iconSTARTGå till del 08 Den verkliga betydelsen av Jihad - C

next page

 

 

vs.1.0


home

latest update: 2015-03-22
2015-03-15


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org