Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 09 Takfir - Att deklarera att andra inte är muslimer→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2Ee4uLO


Tweet

Slutligen är en av de viktigaste principerna, när det gäller det sätt på vilket jihad ska utföras, att endast kombattanter får dödas; deras familjer och icke-stridande får inte dödas avsiktligen. Om du frågar om det tillfälle när Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, tillfrågades om åskådare och kvinnor som dödas tillsammans med avgudadyrkare, sade han: ”De tillhör inte dem.” [29]

Denna hadith refererar till dödandet av Oskyldiga som dödas av misstag och detta bevisar på intet sätt att avsiktligt dödande av oskyldiga, som t.ex vid bombningar, är tillåtet. När det gäller Guds ord: {… och visa dig omutligt sträng mot dem …} {Al-Tawbah, 9: 73) och: {och visa dem obeveklig stränghet … } (Al-Tawbah, 9: 123), detta gäller under kriget, inte efteråt.


9. Takfir

Att deklarera att människor inte är muslimer (takfir): Vissa missförstånd om takfīr är ett resultat av överrdrifter hos vissa Salafitiska lärda i frågan om takfīr, när det gäller att deklarera att människor inte är muslimer. Och ett uttryck för deras överdrifter ger Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim när de godtyckligt förklarar detta om vissa människor. I korthet kan takfīr korrekt sammanfattas enligt följande:


a. Den som säger trosbekännelsen

Väsentligen är det i islam så, att den som säger: "Det finns ingen gud utom Gud; Muhammed är Guds Budbärare” är en muslim och kan inte förklaras vara icke-muslim. Gud säger:

{O ni som är troende, när ni går ut för [att kämpa för] Guds sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er [om rätta förhållandet]: "Du är inte en av de troende" - i förhoppning om att göra en lättfången vinst. [Tänk på att] många vinster väntar hos Gud. En gång befann ni er själva i ett sådant [läge] men Gud visade er stor nåd. Förvissa er därför [om rätta förhållandet]. Gud är väl underrättad om vad ni gör. } (Al-Nisa, 4: 94)

Innebörden av {Förvissa er därför} i ovanstående vers betyder att fråga dem: ”Är ni muslimer?” Svaret måste tas på face-värde utan att ifrågasätta eller testa sin tro.

Dessutom sade Profeten Muhammed ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid:

{Ve er! Se! Återvänd inte till att vara icke-troende, slående varandras halsar efter min död!”[30]


Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade också:
umirtuGCT

" ... så den som säger: "Det finns ingen gud utom Gud" räddar sig själv och sin förmögenhet utom om saken gäller något som är i enlighet med lagen, och det är inför Gud han ska göra räkenskap.[31] 'Ibn Omar och Lady Aisha sade också: “Att deklarera Qiblah folket som icke-muslim inte tillåten.”[32]


b. Att rättfärdiga utgjutelse av muslimers blod

Denna fråga är av yttersta vikt, eftersom den används för att rättfärdiga utgjutelse av muslimers blod, som kränker deras helighet och oantastbarhet och för att tillskansa sig deras rikedom och rättigheter. Gud säger: { För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.} (Al-Nisa, 4:93 )

Dessutom sade Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid: "Den som säger till sin broder: ’Du otrogne’, säger med säkerhet sanningen om en av dem.”[33]

{Gud har i de starkaste ordalag varnat för att döda någon som muntligt förklarar sin Islam: Drar de sig tillbaka och vill undvika strid med er och erbjuder er fred, ger Gud er inte rätt att gå till angrepp mot dem.} (Al-Nisa ', 4: 90)

Profeten ﷺ må Gud välsigna honom och ge honom frid, varnade för att anklaga folk för polyteism och att lyfta svärdet mot dem; han sade:
"Den person jag fruktar mest för er är den som läser Koranen …och (sedan) kastar den bakom sig, och tar svärdet mot sin granne och anklagar honom för polyteism.”[34]

Det är inte tillåtet att döda någon enda muslim, (och inte heller någon annan människa), som är obeväpnad och icke-stridande. Usamah Ibn Zayd berättade att, efter att han dödat en man som hade sagt: "Det finns ingen gud utom Gud", frågade Profeten honom, må Gud välsigna honom och ge honom frid: "Sade han: ’Det finns ingen gud utom Gud’ och du dödade honom ?! "Jag svarade: ”O Guds budbärare, han bara sade det av rädsla för (våra) vapen.” Han sade:

”Såg du in i hans hjärta så att du kunde veta att han menade det?”[35]

Nyligen dök Shaker Wahib - som var knuten till vad som var känt vid tiden för ’Den Islamiska Staten’ i Irak och Levanten (ISIL) – och som visades i en YouTube-video där han stoppade obeväpnade civila som sade att de var muslimer. Han bad dem sedan att nämna antalet prostreringar (rak'ah) för de specifika bönerna. När de svarade fel dödade han dem.[36] Detta är absolut förbjudet enligt islamisk lag och är ett avskyvärt brott.

 

Anmärkningar:

 

29: Berättad av Muslim i Kitab al-Jihad, nr. 1745

30: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Maghazi, nej. 4403, och av Muslim i Kitab al-Iman, nr. 66

31: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Jihad, nr. 2946

Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said ﷺ
"I have been ordered to fight with the people till they say, 'None has the right to be worshipped but Allah,' and whoever says, 'None has the right to be worshipped but Allah,' his life and property will be saved by me except for Islamic law, and his accounts will be with Allah, (either to punish him or to forgive him.)" [sunnah.com]

32: Som närstående i Al-Hafiz al-Haythami s Majma 'Al-Zawa'id, (1 vol., S. 106)

33: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Adab, nr. 6104

34: Berättad av Ibn Habban i hans Sahih, (1 vol., Sid. 282)

35: Berättad av Muslim i Kitab al-Iman, nej. 96. En annan berättelse lyder: '"Dödade du honom efter att han sade:" Det finns ingen gud utom Gud ". Jag sa: "Han försökte rädda sig själv". [Profeten] upprepade hans ord ... ". Berättad av Al Bukhari i Kitab al-Maghazi, nr. 4369

36: YouTube video, http://www.youtube.com/watch?v=9yrVPE_-f9I , June, 2014. (قتل سائقي الشاحنات على يد الارهابي شاكر وهيب) 3) (Age-restricted video)
• nästa del följer här [LINK]


Översatt av A.C.

Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”
 
download_iconSTARTGå till del 10 Gärningar bundna till avsikten

next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2016-02-14
2015-04-18


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org