Sedan den Tunisiska revolutionen 2010/11 eKr. (och tidigare den Iranska 1979) blev det uppenbart - och det gick inte längre att förneka - att muslimerna inte heller vill leva under förtryck, förnedring och orättvisor.24 Samtidigt används ofta begreppet ”mänskliga rättigheter” mot muslimerna och Islam.
Som vidare nämns i texten nedan är mänskliga rättigheter i grunden inget ”västligt påhitt” utan även rotat i Islamt1 och den profetiska traditionen!
Därför är det på tiden att muslimerna fokuserar (utöver sin religionsutövning och politiska spörsmål) på att även förverkliga de mänskliga rättigheterna, var de än lever - inte minst i de ”muslimska” länderna.

Det finns inte längre någon ursäkt för despoterna14 i dessa länder att förtrycka de muslimska folken genom tyranni och plundra sina länder på viktiga resurser. De brukar också gå på ytterligheter…, när dem vill ge sken av reformer under islamisk flagga, medan de fortsätter med korruptionen på stor skala och begår brott mot dem muslimska och andra folken. På så sätt ger dem även en falsk bild av Islam, som de arroganta makterna gärna använder sig av.Om dem mänskliga rättigheterna

för alla människor inklusive muslimer

OmarKN

bit.ly/mrm_sv


1.) Människorna ska dyrka Gud   2.) Allahs rätt över människorna
3.) MR6 för medborgarna   4.) muslimskt kritik mot mr6
5.) MR djupt rotat i Islam   6.) Egyptens brott mot mr
7.) Hålla sig till sanningen      8.) Att tala mot sina ledare
9.) Att tala mot makten: E. Effat   10.) Sammanfattning1.) Människorna ska dyrka Gud

När vi funderar över rätt och rättigheter och människans ställning i det hela, börjar vi vid början:

Allah (må Hans Majestet vara upphöjd) säger i Koranen:

alt text
{ Människor ! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - så att ni blir gudfruktiga (rättvisa).} Sura 2-21

Det är vår rätt att dyrka Gud som är orsaken att vi lever och finns till och vår plikt som människor som är tacksamma. Dessutom kan vi på så sätt nå den oändliga, bestående lyckan!

Enligt en hadith hasan sa profet Muhammad ﷺ sallAllahu `aleihi wa sallam:

alt text
“Allah skapade er och försörjer er, därför dyrka Honom allena och sätt ingenting vid Hans sida.”
Rapporterat av Imam Ahmad från Al-Hārith Al-Ash'ari (Ahmad 4:130)

Det är den fullkomliga personen, profet Muhammad ﷺ sallAllahu `aleihi wa sallam, som lärde oss människor hur vi ska övervinna de sataniska och djuriska tendenserna för bli mänsklig i ordets bästa betydelse. Han, lika väl som Profeten Ibrahim (fmh), är ett utmärkt levnadsexempel { أُسْوَةٌ حَسَنَة } Koran 33:21 för oss, som vi kan lita på för att det är på riktigt.8


2.) Allahs rätt över människorna

För det första och viktigast:

Allahs rätt över människorna, sedan har människorna rättigheter hos sin Herre.

Profet Muhammad ﷺ sallAllahu `aleihi wa sallam sa:

فإن حق الله على العِباد أن يعبدوه و لا يشرِكُوا به شيأً
”Allahs rätt över Sina tjänare (`ibād), är att dem ska dyrka endast Honom och inte associera något med Honom, medan tjänarnas rätt över Allah är att Han inte ska straffa dem (på Domedagen) om dem inte sätter något till sidan av Honom (shirk).”
Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed & Ibn Majah

I och med att Allah (må Hans Majestet vara upphöjd) skapade människan, har Han också velat det bästa för henne, för man och kvinna. Koranen är full av hänvisningar till detta. Det islamiska budskapet handlar därför också om att ”befria människan från det kulturella slaveriet, från en religiös, politisk, ekonomisk despotismen, från rasism, sexism, och slaveri eller något annat som förbjuder eller hindrar henne från aktualisera Koranens vision av människans mål som finns bland annat i denna vers:”10
{ Att det slutliga målet är hos din Herre! } Surah 53: An-Najm: 42
Dvs. Det slutliga målet, den yttersta meningen.


3.) Mänskliga rättigheter för medborgarna, muslimer som icke-muslimer

Det är inte så att uppfattningen om dem mänskliga rättigheterna kommer från ingenstans. Den kommer från en lång erfarenhet av människorna i Europa som fick uppleva förtryck i århundraden, inte minst förtryck i religionens namn.

image2
Källa: Frankfurt am Main, Historisches Museum

Dessutom är dem mänskliga rättigheterna universella, dvs. dem gäller i alla tider i alla länder, även om de kan skilja sig i detalj.

→ En mänsklig rättighet i Europa är till exempel rätten att utöva sin religion, just nu (december 2014) mycket aktuell.

Pegida-ist-NICHT-das-Volk

bild: svd.se4
Här vill vi ta tillfället i akt och tacka alla icke-muslimer (förutom muslimerna) som uttryckte sitt stöd för religionsfriheten, i det här fallet att muslimer ska ha sina böneplatser (moskéer) i fred.4


hatbrotten-hotar


och här:

Foersvarav-rel-friheten
Tusentals kom till en demonstration på Mynttorget i Stockholm till stöd för religionsfriheten efter anlagda bränder och skadegörelse mot moskéer i dec. 2014.

Andra exempel på vikten av dem mänskliga rättigheterna hittar man om man blir anklagad av någon för ett brott, eller arresterad av polisen, inlåst i en cell, då är det rätt bra att man får/ kan:

Andra exempel på mänskliga rättigheterna, att kunna:

*Exempelvis här:
image2
Bild från Mohammed Abdel Moneim av AFP/Getty, dailymail.co.uk

Andra exempel:

En del av dessa viktiga rättigheter finns delvis lagstadgad i olika Sharia författningar, Allah vet bäst.

I dem fall där dessa punkter inte finns med i ett lands lagsystem är det på tiden att det sker, att dem mänskliga rättigheterna tas med, och det är muslimernas uppgift att så sker. Eller ska vi lämna saken åt icke-muslimer, för att bestämma hur dessa regler ska utformas? Sedan ska dem efterlevas av statsmakterna, då behövs det kontrollinstanser!


4.) Vilken är kritiken mot mr6 från muslimskt håll?

Frågan om dem mr6 ses av många som ännu ett försök att försvaga den muslimska nationen, genom att introducera idéer som inte är dess egna. Ändå är brotten mot dem mr bland dem värsta i just många muslimska länder. 13

Många västliga forskare (orientalister) hade ofta uppfattningen att mr och Islam inte går ihop.
Även traditionalistiska (i meningen kulturell ~ ) muslimer från olika länder är kritiska mot idén av mr6 inom en islamisk ram. Kritiken beskrivs så att ”på grund av dem uppfattade spänningarna mellan idén om mänskliga rättigheter och den muslimska samfundets identitet (ummah) ’tror man allmänt hos traditionell sinnade muslimer att mr skulle förstöra dem muslimska samfundens integritet om individuella rättigheter betonas.’”15

Dessutom blir det också fel att isolera mr från den övriga ekonomiska och politiska situationen i dem muslimska länderna.t2

Detta var den ena sidan av kritiken mot idén om mr.

Den andra sidan är att en del muslimska tänkare och shuyūkh yttrar sig om religiösa eller samhälleliga frågor utan att beröra dem mänskliga rättigheterna. Man kan då fråga sig vad deras aktivitet är värt och om dem möjligtvis är i en beroendeställning mot makten, så att de inte kan tala fritt.t3

Vi måste sluta med att vifta bort despoternas missgärningar!


5.) Mänskliga rättigheter djupt rotat i Islam

Begreppet ’mänskliga rättigheter’ har utvecklats på senare tid i väst, på grund av allt elände och förtryck i samband med Europas sekularisering, men är i grunden ingen ”västlig påhitt”. Företeelsen är rotat i Islam och den profetiska traditionen och en aspekt av Guds barmhärtighet.

Följande skriver M. Abu-Nimera och A. Kadayifci: ”Även om det moderna begreppet ’mänskliga rättigheter’ har utvecklats och formulerats inom en västerländsk kontext, delas många av dem centrala idéerna som sysslar med detta av olika kulturella [och religiösa] traditioner, sådana idéer som
• mänsklig värdighet, • respekt och skydd för liv, • egendom och • identitet.
Den Islamiska traditionen är inget undantag.”

”Islam erkänner tydligt att varje individ är - bara genom sin födelse som människa - begåvad med oförytterliga rättigheter, och uppmanar muslimerna att respektera och skydda dessa rättigheter. Att formulera dem mänskliga rättigheterna inom en islamisk ram hjälper muslimer att återansluta till denna tradition och ta upp frågor om mänskliga rättigheter i sina samhällen.”11

En liknande slutsats dras av Riffat Hassan som menar att våra mänskliga rättigheter och vår mänsklighet är ett och samma och skriver att ”Koranen bekräftar dem grundläggande rättigheterna som alla människor borde ha eftersom dem är så djupt rotad i vår mänsklighet att deras förnekande eller kränkning är liktydigt med en negation eller nedbrytning av det som gör oss till människor. I Koranen redogörs att dessa grundläggande rättigheter blev till när vi skapades; dem kom till när vi kom till och dem skapades av Gud för att vår mänskliga potential kan aktualiseras.”9

45_22
{ Allah har skapat himlarna och jorden uti sanning (och rättvisa, i enlighet med en plan och ett syfte), och det för att varje själ må lönas för vad hon förtjänat utan att de lider orätt. } Sura 45:22

Här ges uttryck för den universalistiska tankeskolan av Islam, formulerade av Abu Hanifa, men egentligen den Islamiska Traditionens kännetecken, att alla människor omfattas av Guds nåd och barmhärtighet (förr eller senare) och att det är muslimernas uppgift som ställföreträdare på jorden att skydda andra förutom sina egna, så länge det finns fred och rättvisa.

Allah säger om Adam a.s., representant för alla människor:

17_70b

{ Vi har sannerligen hedrat Adams folk och låtit dem färdas över land och sjöss och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.}
Sura 17:70

Här (och på många andra ställen i Koranen) betonas Islams universella budskap, som belyser hela mänsklighetens uppgift och ställning under Gud, som är inte av slump eller menigslöshet. Alla människor tilldelades särskilda privilegier och ansvar (p.g. av förvaltarskapet (amana) som de tog på sig i början av tiden), ”medan (deras gemensamma existentiella tillstånd med allt i skapelsen är) underkastelse under det gudomliga.”25

Det handlar om sådana elementära rättigheter som ”likhet inför lagen, livets och egendomens skydd, tanke- och samvetsfrihet, rätt för självbestämmande och (respekt för) värdighet,” Men dem mänskliga rättigheterna måste balanseras åt ena sidan med vissa skyldigheter och plikter, åt andra sidan med internationella villkor av fred och inte-inblandning - och än i våra dagar - 2011 har ”varken islamiska stater, ej heller deras utbildningssystem tagit an sig dem Islamiska principerna för dem mänskliga rättigheter.”25


6.) Exempel på brott mot mr:6 Egypten 2013 …

Många muslimska (förutom andra) länder26 upplever ständiga, mycket allvarliga brott mot dem mr näst hela tiden. Som exempel nämner vi här Egypten, men det är inte Egypterna som vill ha förtryck och tortyr och det är inte muslimerna eller de kristna. Det är dem maktgiriga som klamrar sig fast vid sina privilegier, medan de har blod vid sina händer.

Inga fruktansvärda bilder av dem dödade ska visas här. Istället länkas till en interview med Shayimaa Gameel som förlorade sin far denna dag – allt han ville var ett bättre Egypten. [YT]

Egypts-worst-massacre


Vad man borde veta om den Egyptiska militära komplexen.18

Egyptisk-mil-complex

Egypten: Tre år efter upproret forsätter förtrycket med oförminskad styrka.20 Tiotalstusen arresterade.23

Hittills har ingen representant för säkerhetstjänsterna dömts för tortyrbrott. Straffrihet som majoriteten av säkerhetstjänsternas personal ges är ett av de största MR-problemen.21


7.) De troende ska hålla sig till sanningen


alt text

{ Troende! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och var med dem sannfärdiga!} Sura 9-119

Ibn Kāthir:

Ka'b sa; "Vid Allah! Allah har aldrig skänkt mig, bortsett från Hans vägledning till Islam, en större välsignelse än det faktum att jag inte har ljugit för Allahs budbärare ( sallAllahu `aleihi wa sallam ), något som skulle ha fått mig att gå under, precis som dem har omkommit, som hade berättat lögner. Allah beskrev dem som ljuger med den värsta beskrivningen Han någonsin tillskrev någon.7
Imam Ahmad från Ka`b ibn Mālik, del av en autentisk hadith i Al-Bukhari och Muslim


8.) Den specifika rätten att tala mot sina ledare

Despoterna inte minst i några muslimska länder förtrycker sitt folk på det grövsta. Medan majoriteten lever i lyx plundrar de sina länder på resurserna - de bryr sig mycket lite om dem fattiga och om att höja levnadsstandarden i sina samhällen.[29] När dem vill legitimera sin makt, inför de vissa reformer under islamisk flagga som bara avser ytterligheter, så de kan fortsätta med sin korruption i stor skala och begå brott mot dem muslimska och andra folken. På så sätt ger dem även en falsk bild av Islam, som de arroganta makterna gärna använder sig av.

När dem så har gått vilse är det en plikt att tala mot sina ledare, hur många uppriktiga muslimer har inte betalat dyrt för det! Så det är en rätt som människa att inte få uppleva negativa konsekvenser efteråt.[*]

I en analys av läget i Egypten ställer H. Hellyer1 följande viktiga frågor som varje Muslim med ansvar måste ställa sig:

• Hur ska de muslimska lärda agera när deras ledare begår brott mot människorna i ett land?

• Ska de vara tysta som typ-modell Imam Hasa2016n (ra), eller i vår tid som de indonesiska ‘ulema under president Suharto, eller de Syriska ‘ulema under president Bashar al-Assad.

• Eller ska de tala ut om dem brott mot dem mänskliga rättigheterna som begås av staten som typ-modell Imam Husain (ra), det var vad somliga Syriska ‘ulama gjorde när dem ändrade sig vid inbördeskrigets inledning, som t ex Sh. Muhammad al-Yacoubi.2


9.) Att tala mot makten: Shahīd Emad Effat

Det har funnits i den muslimska världen (och det finns fortfarande) dem som stod upp (står upp) mot despoter och tyranner.17 (Ett exempel från Väst: Helen Thomas 28). Hellyers artikel belyser ett exempel från vår tid, Egypten, år 2011. Det handlar om att förverkliga den koranska principen från Sura 4, vers 135:

alt text

{ Ni som är troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter…} Sura 4, vers 135

Vi ska alltså som troende, som muslimer hålla oss till sanningen och rättvisan, även om det går mot oss själva, dvs. om vi själva handlade felaktigt.

Och eftersom vi är människor gör vi fel - förhoppningsvis inte för ofta!
Då gäller det att vara “självkritiskt” och stå upp för det som är sant och rätt, även om en av oss handlade felaktigt och inte skydda personen mot det som är rätt.

Islam är kort sagt inte en stamreligion, där medlemmarna håller ihop oavsett vad som görs, halal eller HARAM, men det är en gudomlig Väg, som ska leda oss till den gudomliga närvaron, ett tillstånd där Allah är nöjd med oss.
{رِضوَانٌ مِنَ الله}

H. Hellyer beskriver exemplet av Emad Effat, en framstående rättslärd från Al-Azhar, ansvarig för Dar al-Ifta.3

Han skriver: “Effat motsatte sig att Mubarakregimen åter installerade sig (i Sisis skepnad), han var djupt kritisk till dåtidens Militära Råd, och var samtidigt inte överens med det Muslimska brödraskapet. När han dödades, förtjänade han två titlar - Shaheed al-Azhar (martyr från Al-Azhar), och Shaykh al-Thawra (Den egyptiska revolutionens shaykh).” 1

Förtryckarna mördade Emad Effat för att han stod upp för sanningen mot deras brott och svek.

Emad-Effat
The funeral in Azhar mosque was a meeting place for all spectra of the Egyptian society; secularists and Islamists, men and women, young and old and Muslims and Christians. Unveiled women as well as some Christians carried the images of the late Sheikh who was a revolutionary symbol for all Egyptians. They vowed to keep supporting the cause of the revolution which Sheikh Effat died for. [ikhwanweb.com]


Emad-Effat
Shahīd al-Azhar Sheikh Effat (r)

Sheikh Effat sa bland annat: “Vad är det här för en ny avgud som ni har uppfunnit? Det (politiska) tvångets avgud! Om vi underkastar oss dessa nya ritualer, denna nya avgud, då skulle vi tolerera alla som ljuger, begår synder och det onda under förevändningen om att lätta på (trycket och på) tvånget och att kunna fly undan. Åh människor, dessa (politiska) tvång är bara i era huvuden och inte i verkligheten.”1


10.) Sammanfattning

Enligt en hadith från Profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ   

”Den mest utmärkta (mest värdefulla) jihad är att tala sanning framför en orättfärdig härskare.”
Abu Dawud, Malahim 17; Tirmidhi, Fiten 13; Nasai, Bey'at 37; Ibn Majah, Fiten 20

Vi har visat att ’mänskliga rättigheter’ är rotat i Islam och den profetiska traditionen12 även om begreppet har utvecklats och formulerats inom en västerländsk kontext. Muslimska lärda och tänkare utvecklar ramerna för dem mänskliga rättigheter inom sina samfund och samhällen, det är en pågående process.

Dessa rättigheter måste garanteras i alla samhälle, så att kommunikationen mellan makten och folket ska fungera, dvs. kritik på makten får inte leda till förföljeser av oliktänkande och dem med avvikande uppfattningar, sålänge man inte använder våldsmedel. Även då måste rimlighetsbalansen, dvs. proportionaliten upprätthållas.

Vad det handlar om i H. Hellyers artikel1 är att muslimerna i Väst (och Öst) måste bli oberoende av sina respektive muslimska stamländer, särskild av deras regeringar. Han påminner oss även hur viktigt mr är, som måste etableras för att kunna ’tala sanning till makten’. Denna handling av islāh börjar redan i familjen, nej den börjar med oss själva, med var och en av oss, den börjar med vår nafs. Nafs vill ha makt över oss - oinskräkt makt.16

Men det måste betonas att man inte får isolera frågan om dem mr6 från den strukturella beroendeställningen som många muslimska länder befinner sig idag. Så länge de arroganta (Väst-) makterna stödjer despoterna i dessa länder19 och så länge de utnyttjar dessa länders resurser kommer dem mr i kläm, dvs. befolkningen lider på alla sätt. Därför måste en förbättring av människors ekonomiska och politiska villkor vara en förutsättning för bättre villkor på mr-området, båda utvecklingar måste gå hand i hand.

Att stödja orättvisa, korrupta härskare avvisas enligt den islamiska traditionen.


Må Allahs välsignelser och frid vare med vår Profet Muhammad ﷺ , hans familj och hans följeslagare!

.-.


 1. Western Muslims and Egypt, Telling (all) hard truths, [economist.com]
  ”Vad herr Hellyer längtar efter att se - åtminstone i den övriga världen - är framväxten av strikt oberoende röster som är villiga att fördöma brott mot dem mänskliga rättigheterna från vilken sida det än gäller.”

 2. Öppet brev till Al-Baghdadi, Svar till Daesh (inte “IS”),
  Del 01 - Om det som är förbjudet/Haram, [link]

 3. Dar al-Ifta i Kairo
  (eng: - expired link (before 2023-02-04) eng.dar-alifta.org,

 4. Tusentalet manifesterade till stöd för drabbade moskéer, [svd.se]

 5. Hur kan en domstol döma 529 personer i endast två sittningar - till döden? De blev alla dömda för att ha attackerad en polisstation, där en polisman omkom. [svd.se]

 6. MR, mr: de mänskliga rättigheterna

 7. Tafsīr Ibn Kāthir (http://m.qtafsir.com)

 8. ”Det arabiska uttrycket (uswatun hasana أُسْوَةٌ حَسَنَة ) är viktigt att ha i åtanke. Istället för att hans "goda exempel" handlar om hans val av favoritfärg, favoritmat, eller hur han tänkte sig att sitta - handlar det profetiska "goda exempel" mer om hans orubbliga tro på Allah. Prophet Muhammad ﷺ förlitade sig på Allah hela tiden, och klarade alla prövningar och vedermödor som han utsattes för utan att någonsin tappa tron på Allah. Hans tålamod bestod i att övervinna svåra tider och uppmuntra andra att göra samma sak, att frukta Allah samt att upprätthålla Koranen vid alla tider. I grunden är allt som den troende gör detsamma som det som gjorde profeten till ett ’gott exempel’.” [quranicpath.com]

 9. Are Human Rights Compatible with Islam? Riffat Hassan, Ph.D.
  An account is given of the Qur'an's affirmation of fundamental rights which all human beings ought to possess because they are so deeply rooted in our humanness that their denial or violation is tantamount to a negation or degradation of that which makes us human. From the perspective of the Qur'an, these rights came into existence when we did; they were created, as we were, by God in order that our human potential could be actualized. - expired link (before 2023-02-04) religiousconsultation.org
  Jmfr. Sura 15: Al-Hijr: 85   { فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ }  { So forgive with a gracious forgiveness! } ; Sura 16: An-Nahl: 3; Sura 44: Ad-Dukhan: 39; Sura 45: Al-Jathiyah: 22; Sura 46: Al-Ahqaf: 3.

 10. {Towards Allah is thy limit.}
  Reference here is to The Qur'an, Surah 53: An-Najm: 42; the translation is by Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 57 (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf; 1971).- expired link (before 2023-02-04) religiousconsultation.org

 11. De föreslår också hur man kan fokusera på mänskliga rättigheter inom utbildningväsendet: ”En av dem viktigaste sätten på vilka mänskliga rättigheter kan förbättras i en konfliktmiljö är att införliva det i kritiska utbildningsinstitutioner, eftersom utbildningsinstitutionerna spelar en viktig roll i att forma studenternas beteenden och attityder.”
  - expired link (before 2017) - [Human Rights And Building Peace: The Case Of Pakistani Madrasas]
  Mohammed Abu-Nimera and Ayse Kadayifci

 12. Jmfr.: ”I am therefore I have rights," argues this paper. Mere existence qualifies a human being for universal human rights. Yet human beings do not live in solitude; they are always embedded in a network of social relations which determines their rights and duties… Whether all human beings or just citizens are qualified for the inviolability of human rights is a question which divided Muslim jurists into two schools: Universalistic School, emanating from Abu Hanifa, advocated for the universality of human rights, while Communalistic School, originating from Malik, Shafii and Ibn Hanbal, advocated for civil rights.”

  Universalistic School was adopted by such great cosmopolitan empires as Umayyads, Abbasids, Mughals and Ottomans. It was also reformed by the Ottomans during the nineteenth century in the light of the new notions of universal human rights in Europe to purge remaining discriminatory practices against non-Muslim citizens and to justify constitutionalism and democracy. Yet the universalistic tradition in Islamic law has been forgotten as the chain of memory was broken after the collapse of Ottoman Empire. This article briefly unearths the forgotten universalistic approach in Islamic law to build upon it a modern universalistic human rights theory for which there is a pressing need at this age of globalization.”
  Sociology of Rights: "I Am Therefore I Have Rights": Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives; Recep Senturk xL =broken link 2020-10-03: http://www.degruyter.com

 13. Man är misstänksam mot alla som vill tala om för muslimerna hur dem ska leva. Muslimerna vill leva i fred med sina affärer - dem vill leva i enlighet med sin religion Islam. Dem senaste 200 åren har länder från Väst ständigt blandat i sig i dem muslimska länders inre angelägenheter, inte minst sedan Napoleons invasion i Egyten 1798. I vår tid, dvs. efter andra världskriget, med grundandet av Zioniststaten Israel och med oljeutvinningen i stor skala i Mellanöstern har denna inblandning blivet hela tiden mer påträngande.

 14. Dessa despoter är sådana att de inte tar någon hänsyn till liv och värdighet ( = mänskliga rättigheter) för sin befolkning. De är grymma och onda: de går på dem svagaste.

  Till exempel dessa två kvinnor Shaimma och Sondos:
  image2

 15. Enl. Siti Ruhaini Dzuhayatin i fotnot 26 i: Mohammed Abu-Nimera och Ayse Kadayifci i: - expired link (before 2017) - [Human Rights And Building Peace: The Case Of Pakistani Madrasas]

 16. Sedan att vägra att be om ursäkt för dem som har makten, för deras misstag och brott.
  De modiga vet att vi behöver en “konsekvent kritik och en konsekvens i att tala sanning till makten … och ingen partianda.”1

 17. Som t.ex. Abū Ḥanīfa - mot Ibn Hubayra, som vill göra honom till Kūfas domare och senare - mot kalif Abū Ja`far al-Mansūr 766 e.Kr. som ville göra honom till Baghdads Kadi (huvuddomare), istället blev han fängslad och torturerad av kalifen. FIS33 & [Islamichistory.org - Imam Abu Hanifa]

 18. Quote: ”The military industrial complex and its long direct relationship with the U.S military industrial complex.
  People are fighting the civilian front of the Egyptian military dictatorship and forgetting its core. The military might not be on the front but it's influencing the process and intervening in a direct manner using indirect approaches.
  Controlling an estimation of 25-40% of the Egyptian economy while making sure they're preserving more privileges than any other Egyptian faction in the new constitution, the Egyptian military should be talked about more often.” xL =broken link 2020-10-03: http://inalllanguages.blogspot.se/2013/01/what-you-must-know-about-egyptian.html; In Quest For Justice - blog

 19. Exempelvis i Egyten, v.g. se ovan fotnot 18

 20. Egypten: Tre år efter upproret forsätter förtrycket med oförminskad styrka. xL =broken link 2020-10-03: https://www.amnesty.se

 21. Report från Utrikesdepartementet [egyptenspecialisten.se]

 22. Om mänskliga rättigheter och frihet på nätet i Egypten - expired link (before 2023-02-04) - blogg.ud.se

 23. Varthän Egypten under al-Sisis taktpinne? [nytid.fi]

 24. ”For a start, the West does not have a monopoly on freedom of speech, liberty or peace. These are the aspirations of most people no matter where they live. The problem is that too many people are denied some or all of them because of endless wars, injustice and hypocrisy forced on them by the never-ending "War on Terror" instigated by Western neoconservatives.”28
  ”Although denied outright by Western governments whose policies result in endless invasions, war and injustice across the Muslim world, they are the real reason why such carnage visited Paris this week. The US-led invasion of Iraq may have happened more than a decade ago but it is still causing shock and anger in the region for millions to this day.”
  Yvonne Ridley; Freedom of speech had nothing to do with the Paris massacre, 09 January 2015 xL =broken link 2020-10-03: https://www.middleeastmonitor.com …freedom-of-speech-had-nothing-to-do-with-the-paris-massacre

  Freedom of expression is not even guaranteed in Western countries either, see the recent (2015-01-18) example of CNN anchor Jim Clancy, who had to leave CNN after tweeting about some Israel propagandists, who were using the Paris ”Charlie Hebdou” attacks as a public relations campaign for its own ends.
  Jim-Clancy-tweet
 25. - expired link (before 2017) - [Human Rights And Building Peace: The Case Of Pakistani Madrasas]
  Mohammed Abu-Nimera and Ayse Kadayifci

 26. (a.) Ethiopia/n muslims launch (Jan 5) twitter campaign to call for release of prisoners and religious freedom #Justice4EthioMuslims
  Ethiopian Muslims are falling victims to Human rights violations by the government. #Justice4EthioMuslims @UNrightswire @XHNews @nytimes

  (b.) Ett annat exempel på brott på dem mänskliga rättigheterna är Arabien under Saud familjen:
  ”Saudi Arabia warns Canada to not support blogger sentenced to 1,000 lashes.” (washingtonpost.com)

  This is based on a repressive, selective interpretation of Sharia law, inspired by the Wahabi deviation.

  “The ministers have voiced their condemnation and astonishment at the issuance of such statements that are incompatible with the fact that the Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia is based on sharia,” Arab League foreign ministers said. - [Except for that the Sharia must not be abused to quench dissent. Also Sharia must not stop at censuring the rich and powerful.]

  Sudairy's letter bears a resemblance to the official Saudi response to the Swedish foreign minister's criticism of its human rights record last month.
  There, Saudi Arabia not only suggested that Margot Wallstrom had overstepped the mark by talking about the kingdom's internal affairs but that her criticism amounted to a broader attack on Islamic law. [This is not so - see above.] [washingtonpost.com - 2015/04/02]

 27. Hur kan det vara brottsligt att ifrågasätta Förintelsen när man samtidigt får säga och rita precis vad man vill om andras religioner?! (citat fr. - expired link (before 2023-02-05) blogg.ud.se)

 28. Helen Thomas strong comments about Israel and freedom of speech in USA [YT]
  Helen Thomas - an American hero 911 truth exposed: Neo-conservatives pushed for a preemptive war, from the 1st. day of Bush in power, every day Iraq and Saddam Hussain brought up, after 911 ”the US media rolled over and played dead.”[YT]

 29. Bedömare som känner till problematiken, betonar att det var fattigdomen och chanslösheten i norra Nigeria som var en viktig grogrund för terroriströrelsens uppkomst. Så t ex - expired link (before 2023-02-04) www.swr.de/swr1, Michael Obert, tysk reporter som träffade medlemmar i rörelsen säger: Religionen är en täckmantel - de har dödat många fler muslimer än kristna - orsakerna ligger i den sociala och ekonomiska orättvisan i Nigeria - ingenting av oljemiljarderna från söder kommer nord tillgodo - 60-70% av befolkningen i norra Nigeria lever i absolut fattigdom - om vi i Väst vill ändra någonting måste vi tvinga våra regeringar och multinationella koncerner, som är aktiva där, att ändra något, ang. fattigdomen, även oljan som kommer från Nigeria måste betalas på ett skälig sätt, inkl. miljörätt, arbetsrätt.