Om Tasawwuf
av Omar K N

01 - Tasawwuf - En förklaring

011 → Sufism (tasawwuf) är en kunskap genom vilken man lär känna de människliga själens olika tillstånd, må de vara berömvärda eller klandervärda, och som sedan visar hur man kan rena själen från det som är klandervärd och förädla den genom att förvärva de värdefulla egenskaperna, och hur man reser eller tom. flyr till Allah (må Hans majestät vara upphöjd) genom att följa en spirituell väg (tarīq) inom Islam.
Frukterna av denna kunskap är hjärtats utveckling och - genom direkt erfarenhet och sällhet [i.e. sann erfarenhet av den gudomliga] - kunskap om Gud - Allah. Det är frälsning i nästa liv, succé genom att vinna Allahs välbehag och att uppnå evig salighet. Genom att upplysa och rena hjärtat avslöjas ädla ting, uppdagas utomordentliga tillstånd, och man uppfattar vad andra är blinda för.
Muhammad Amin Kurdi [icd_e]

012 → Innehållet i Sufismen är Sanningen (al-Haqq, ett av Allahs namn) och
Definitionen av Sufismen är den osjälviska upplevelsen och sanningens förverkligande.
(se även nedan: 071)

02 - Tasawwufs principer

021 → Alla autentiska tasawwuf-principer finns i Koranen och haditherna.
022 → Den som dör utan att ha nått denna vår kunskap, dör medan han stannar kvar i sina svåra synder (kaba'ir) utan att inse det. [Al-Shadhili]
023 → Att nå substantiell, sann tro på den gudomliga Enheten och leva i enlighet med dess krav. [10 principer i tasawwuf]

03 - Tasawwuf - Sufiernas väg

031 → Tasawwufs verklighet definieras av den sanningsenliga självorienteringen (sidq al-tawajjuh) mot Allah den Högste. (10 artiklar:) [Vad är Sufismen? ]
032 → Vet att tasawwuf är två:
Sannfärdighet med Allah, den Allsmäktige, och gott uppförande hos människorna. Den som praktiserar dessa två principer är en Sufi. [Imam Al-Ghazali]

04 - Grunderna för vår väg

041 → dessa fundament är 5:
* Taqwa (att frukta, vara respektfull medveten om Allah), privat som offentligt,
* Att hålla fast vid Sunnan i ord och handling,
* Att man är likgiltig om man accepteras eller avvisas av andra,
* Att man är belåten med Allah den Högste, både i svåra och i lätta tider,
* Att man vänder sig till Allah i välstånd och motgång (i lycka eller sorg).

042 → Principerna för att behandla själens sjukdomar i är också 5:
* Att man lättar sin magen genom att minska mat och dryck,
* Att man tar sin tillflykt hos Allah, den Högste, från det oförutsedda när den drabbar en,
* Att man undviker situationer som man fruktar att kunna falla offer för,
* Att man ber ständigt om Allahs förlåtelse och ber för Hans välsignelser över profeten -
må Allah välsigna honom och ge honom frid - dag och natt i full sinnesnärvaro,
* Att man håller sällskap med den som vägleder en till Allah. [ext. L: Al-Nawawi]

05 - Namnet tasawwuf

051 → "Sufi" ett namn från det andra århundratalet (H) för det som var tidigare känd som "zahid."
052 → Tarīqa eller den andlig vägen som tasawwuf eller Sufismen brukar kallas, är Islams inre och esoteriska dimension och har som Sharīa sina rötter i koranen och den profetiska praxis.
SH Nasr: [Shari `ah, Tarīqah Och Haqīqah]

06 - Angående tasawwufs motståndare

062 → Om du upptäcker den minsta antydning av bristande respekt för tasawwuf-skolorna, har du fått det första tecknet på att du är i närvaro av en frånkopplad, ogynnsam person ...
GF Haddad: [Sunnism är respekt]
063 → När det gäller uttalandet "Eftersom han är en sufi, är han bland dem som har gått vilse i Islams historia," så vore det rätt att säga att ett sådant uttalande innebär kufr eftersom det påstår i så fall att den överväldigande majoriteten av eliten i denna Umma var vilseledd.
GF Haddad [Maulana Jalal al-Din ar-Rumi "vilseledd"?]
064 → Kom ihåg Imam Ghazalis råd i al-Munqidh min al-Dalal: "Tänk goda tankar (om Sufierna) och hys inte några tvivel om de ditt hjärta" och Ibn Hajar al-Haytami's fatwa om kritikerna av de som respekterar tasawwuf och tror på Awliya ': "Dåliga tankar om dem (Sufis) är hjärtats död." ...
GFH [De som attackerar Al-Ghazali]
065 → Även om det inte finns några belägg för att ordet "tasawwuf" (det arabiska ordet för "Sufism") användes av profeten (Allahs välsignelser och frid vare med honom), använde han ordet "Ihsan" eller andlig uppriktighet. Sufi Shaykhs har hävdat att Sufismen inte är något annat än denna uppriktighet, eller att perfekt följa vår mästare Muhammeds väg, både i de inre och de yttre aspekterna. [Sufism och Sunnah]

07 - Sufismen är självrening

071 → Hadith av profeten om hjärtat:
“Verkligen i kroppen finns det en bit kött, som om den vore hel, vore hela kroppen hel och om den är sjukt, är hela den sjuk. Sannerligen det är hjärtat. " (Rapporterad av Bukhari och Muslim) [länk]
072→ Självreningsprocessen innebär för en muslim att han frigör sig med de motbjudande egenskaperna och skaffar sig lovvärda sådana, så att han fulländar sin Herres dyrkan och kommer Hans närhet.
073 → Sufin är en sådan muslim vars inre och yttre beteende är i harmoni med Sharīa (den gudomliga lagen), så att han kan förverkliga (thqq *; tahqīq) sin Iman, Islam och Ihsan.

08 - Berömda citat om Sufism

081 → Imam Ahmad ibn Hanbal sa om Sufierna: "Jag vet inget folk bättre än dem." Någon sa till honom: "De lyssnar på musik och de når extatiska tillstånd." Han svarade: "Vill du hindra dem från att åtnjuta en timme med Gud?" [ext. länk]
082 → Imam al-Shafi'i sade: Var både en faqih och en Sufi: inte bara en av dem! Vid Allahs sanning, jag ger dig uppriktiga råd. [länk]
083 → Imam Malik sa: "Den som praktiserar tasawwuf utan att lära sig den heliga Lagen fördärvar sin tro, och den som lär sig den heliga Lagen utan att utöva tasawwuf fördärvar sig själv. Endast den som kombinerar de båda visar sig vara sant." [Sufism i islam]Tasawwuf Shuyukh
Och vad de tyckte om tasawwuf

→ Ibn `Arabi
→ Hasan al-Basri
→ Abu Hanifa
→ Sufyan al-Thawri
→ Imam Malik
→ Imam Shafiʿi
→ Ahmad bin Hanbal
→ Imam Ahmad
→ al-Muhasibi
→ al-Juʿi
→ al-Junayd
→ al-Tirmidhi
→ al-Baghdadi
→ al-Qushayri
→ al-Ansari
→ al-Ghazali
→ Ibn ʿAqil al-Hanbali
→ al-Gilani
→ Ibn al-Jawzi
→ al-Shadhili
→ Ibn ʿAbd al-Salam
→ al-Nawawi
→ al-Maqdisi
→ Ibn Taymiyya
→ Ibn Taymiyya II
→ Ibn ʿAta Allah I
→ Ibn ʿAta Allah II
→ al-Subki
→ al-Shatibi
→ Ibn Khaldun
→ Al-Bistami
→ al-Sakhawi
→ al-Suyuti
→ al-Ansari
→ al-Haytami
→ al-Shaʿrani
→ al-Qari
→ Ibn ʿAbidin
→ al-Mawdudinext page

 

 

vs.1.2


home

latest update: Sun, 6 Sep 2009

2009-09-06

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org