Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 14 Förstörelse av gravar & uppror mot ledaren→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2Egxmn1


Tweet


19. Att tillskriva Gud brott

Att tillskriva Gud (olika) brott till i ödmjukhetens namn: Efter att ni knytit syriska soldater från den 17:e divisionen i nordöstra Syrien på taggtråd, skar ni av deras huvuden med knivar och postate en video om detta på internet. I videon säger ni: "Vi är dina bröder, soldater i den islamiska staten. Gud har gynnat oss med sin nåd och seger genom att erövra den 17:e divisionen; en seger och ynnest från Gud. Vi söker skydd hos Gud från vår kraft och makt. Vi söker skydd hos Gud från våra vapen och vår beredskap.” Ni tillskriver alltså detta avskyvärda brott till Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!), och låtsas som om detta vore en handling av ödmjukhet inför Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!), genom att säga att Han (Må Hans Majestät vare upphöjd!) gjorde det och inte ni. Men Gud säger: { och när de begår skamlösa handlingar, säger de: "Så gjorde våra fäder och Gud har [själv] påbjudit det." Säg: "Nej, Gud påbjuder inte skamlösa handlingar. Påstår ni om Gud sådant som ni inte kan veta?"} (Al-A'raf, 7:28)


20. Förstörelse av gravarna och helgedomar

Förstörelse av gravarna och helgedomar av Profeter och Följeslagare. Du sprängde och förstörde Profeters och Följeslagares gravar. De islamiska lärda [ulema] är oense i frågan om gravar. Ändå är det inte tillåtet att spränga Profeters och Följeslagares gravar och gräva upp deras kvarlevor, precis som det inte är tillåtet att bränna druvor under förevändning att vissa människor använder dem för att göra vin. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { Och [några] sade: "Låt bygga [över deras grotta] en byggnad."} (Al-Kahf, 18:21); och: { Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön.} (Al-Baqarah, 2:125). Profeten ﷺ sa: "Jag har tidigare förbjudit er från att besöka gravar. Tillstånd har beviljats ​​för Muhammed att besöka sin mors grav, så besök dem [dvs gravarna] för de påminner (er) om döden och livet efter detta."[49] Att besöka gravar påminner folk om döden och det nästa livet. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger i Koranen: { Ni finner ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni står vid gravens rand.} (Al-Takathur, 102:1-2).

Din tidigare ledare, Abu Omar al-Baghdadi sade: "Enligt vår mening är det obligatoriskt att förstöra och avlägsna alla manifestationer av shirk (avgudadyrkan) och förbjuda alla medel som leder till det på grund av rapporten i Sahih Muslim: Enligt Abu Al-Hiyaj Al-Asadi, sa 'Ali ibn Abi Talib kAw : "Ska jag inte berätta vad han [dvs. Profeten] ﷺ skickade mig att göra: att inte lämna en staty utan utplåna den eller en upphöjd grav utan utjämna det." Men även om det han sa var sant, tillämpas det inte på profeternas eller följeslagarnas gravar, för följeslagarna var eniga om att begrava profeten ﷺ och hans två kompanjoner, Abu Bakr och Omar, i en byggnad som var angränsande till profetens moské.


21. Uppror mot ledaren.

Det är otillåtet att göra uppror mot en ledare som inte är skyldig till bekräftat och öppen misstro (al-kufr al-bawwah); dvs. misstro som han själv erkänner öppet och där alla muslimer är eniga om att personen i fråga inte är Muslim - eller att han förbjuder etablering av [de rituella tide]bönerna.

Bevis för detta kommer i från Guds (Må Hans Majestät vare upphöjd!) ord: { Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts ...} (Al-Nisa', 4:59). Profeten ﷺ sade också: "Lyssna och lyd även om det är en Abyssinier, vars huvud är som ett russin, som har getts auktoritet över er."[50] Profeten ﷺ sade också: "Den bästa av era härskare är den som ni älskar och som älskar er, som ber om Guds välsignelser över er och ni ber om Hans välsignelser över dem. Och den värsta av era härskare är den som ni hatar och som hatar er och som ni förbannar och som förbannar er. De närvarande frågade: "Borde vi inte störta dem med svärdet?" Han sa: "Nej, så länge de etablerar (tide)bönen bland er. Om ni sedan hittar något avskyvärt i dem, ska ni hata deras administration, men inte sluta att lyda dem."[51]

Det som beträffar en härskare som är förtappad eller korrupt, ska han avsättas av dem som är kvalificerade att välja eller bli av en kalif på uppdrag av Ummah (den muslimska nationen) (ahl al-hall wal-'aqd) - om möjligt - utan uppvigling (fitnah), väpnat uppror eller blodsutgjutelse. Dock ska man inte gjöra uppror mot honom. Det är förbjudet att göra uppror mot en ledare, även om han inte genomför Sharia eller en del av det, för Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { De som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat, de är [i sanning] förnekare.} (Al-Ma'idah, 5:44); och: { de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.} (Al-Ma'idah, 5:45); och: { de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är syndare som trotsar Gud.} (Al-Ma'idah, 5:47).

Anmärkningar:

 

49: Berättad av Muslim i hans Sahih, nej. 977, och av Al-Tirmidhi, nr. 1054 och av andra.

50: Berättad av Al-Bukhari i Ktab al-Adhan, nr. 693.

51: Berättad av Muslim i Kitab al-Imarah, nr. 1855.

Översatt av A.J.• nästa del följer här [LINK]
Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTARTGå till del 15 Kalifat & nationell tillhörighet

next page

 

 

vs.1.1


home

latest update: 2015-11-16
2015-11-14


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org