ad-dīn
den oföränderliga religionen

I Allahs, den All-Barmhärtige, All-Förbarmarens Namn

Koranen: "Säg: Jag är bara en människa som ni. Mig har uppenbarats att er Gud är en enda Gud; må alltså den som hoppas möta sin Herre, handla rättskaffens och icke låta någon bli delaktig av sin Herres dyrkan." (Suran med grottan 18, vers 110)

Koranen: "Och så ska den, som gjort en smula gott, få se det. Och den, som gjort en smula ont, få se det." (Suran med jordskalvet (99), verser 7 & 8)

Traditionen, må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Muhammad ﷺ definerar de viktigaste aspekterna av den islamiska religionen i de följande ord:

1 - "Den bäst ansedda religionen hos Gud är den rena och toleranta monoteism."

2 - "Handla på ett sådant sätt att det ni gör är enbart för Guds ansiktes skull, ty Gud tar bara emot det som gjorts för Hans ansiktes skull."

3 - "Den bästa guddyrkan är den som är den mest okomplicerade och mest naturliga i världen."

4 - "Handla som någon som aldrig tror sig behöva dö, och var på din vakt, som en som fruktar att dö imorgon."

5 - "Den bästa handlingen är den rena avsikten."

6 - "Den främsta av de troende muslimerna är den från vilkens tunga och hand (andra) muslimer är fredade*, den bästa av de troende är den med den bästa karaktären; den bästa av de utvandrarna är den som flyr från det som Allah har förbjudit; slutligen, det som beträffar jihad, så är den bästa jihad den som man för mot sig Själv för det gudomliga väsen skull.

7 - "Sannerligen, Allah har antagit enkelhet och Han har avvisat omständigheter [ i umgänget]."

(* 6 - alternativ: "Den främsta av de troende muslimerna är den som varken skadar andra muslimer med sin tunga och hand.")

next page

 

 

vs.2.3


home

latest update: 2015-11-24

1998-09-14

* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org
m