Al-faná’

​

Al-fanâ'  - försvinnandet - ibland kan det också betyda utplåningen.

​

Den mest allmänna definitionen till det här begreppet är som förklarar det Ibn Arabi när han säger:

​

“Al-fanâ'  är när tjänaren ser att sitt handlande i verkligheten är gjort eller utfört av Gud.”

​

Al-Sheikh al-Akbar talar om flera slags fanâ' , 7, men vi kommer inte att

fördjupa oss om den första slags fanâ' som är försvinnandet från överträdelserna (al-fanâ' 'an al-ma'âsï

(se Futûhât kapitel 220).

​

Detta begrepp av fanâ' är ett av de viktigaste inom sufismen. Man bör precisera att försvinnandet alltid äger rum "mot [från] en särskild sak" ('an kadhâ ), liksom al-baqâ  förblivandet äger rum "av eller genom en särskild sak" (bi-kadhâ ).

​

Al-fanâ' dessutom enligt vår väg, säger Seyyid Muhyi-d-dîn, uppfattas alltid mot [från] en sak som är lägre och som äger rum på grund av en högre sak.

​

Den andra sorten av fanâ' är utplåningen av synen på tjänarens handlande eftersom det är Gud allena som agerar och ser till allt. Detta i enlighet med Guds ord i Koranen :

​

{Nå, än Den som aktar på varje skäl vad den än åsamkar sig ?…}

​

I denna utplåning inser tjänaren att handlandet tillhör Gud bakom varelsernas slöja, vilka är blott "platser" för manifestation eller uppenbarelse av handlingarna. 

​

Detta i enlighet med den gudomliga ordet :

{Din Herres förlåtelse (maghfirah ) är förvisso ofantlig.} (53, 33). 

​

Det vill säga att Hans beskyddande slöja (stammen till ordet maghfirah betyder täcka, beslöja). Följaktligen är alla varelser under Hans slöja, medan Han är den handlande Agenten bakom denna slöja. Men varelserna har inte någon aning om det.

​

Den tredje sorten av fanâ' är försvinnandet gentemot varelsernas egenskaper (al-fanâ' 'an sifât al-makhlûqât ) i enlighet med Guds ord i en hadîth qudsî :

​

“Jag tjänarens hörsel, hans syn” och alla hans andra förmågan, 

Dessa egenskaper är emellertid tjänarens. Och den Sanne har informerat att det är Han, och inte Hans attribut, som är identisk till varelsernas attributer.

​

Den fjärde sorten är försvinnandet gentemot ditt väsen (al-fanâ' 'an dhâtika ), det vill säga att man inte ser sitt eget väsen under kontemplationen.

​

Den femte sorten av fanâ' är utplåningen gentemot hela världen (al-fanâ' 'an kulli al-'âlam ) genom din kontemplation av den Sanne eller av ditt väsen (din varelse).

​

Den sjätte sorten av fanâ' är försvinnandet av allt som inte är Gud, och detta genom Gud nödvändigtvis. I denna särskilda fanâ' förlorar du synen på dig själv och vet inte att du befinner dig i ett kontemplationstillstånd av det som är sant eftersom du inte har mer någon realitet som är dig förnimbar.

​

Den sjunde sorten av fanâ' …

​

Ahmed Vâlsan

2004-03-12