Öppet brev
till Al-Baghdadi

Svar till Daesh (inte ”IS”)

DEL 12 Slaveri, Tvång→ FLIP TO LANDSCAPE VIEW for smartphone usage

bit.ly/2EhGesy


Tweet

Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { Sannerligen, de som tror, och dem som bekänner den judiska tron och sabierna och de kristna och parserna och dem som sätter medhjälpare vid Guds sida - Gud kommer förvisso döma mellan dem på Uppståndelsens dag. Förvisso Gud över allting, är vittne.} (Al-Hajj, 22:17)

Även om du tvivlar på att de [dvs. Yeziderna] är Skriftens folk - från Shari'ans juridiska synvinkel, så är det ändå många lärda [shuyukh] av de fromma förfäderna som ansåg att de motsvarar magierna utifrån den ovannämnda Hadith.

Umayyaderna ansåg även att Hinduer och Buddhister var dhimmis. Al-Qurtubi sa: "Al-Awza'i sa: 'Jizyah tas ut på de som dyrkar avgudar och eld samt på icke troende och agnostiker.' Detta är också den Malikitiska positionen, för Imam Maliks uppfattning var att jizyah tas ut på alla månggudadyrkare och otrogna, oavsett om de är Araber eller icke-Araber ... förutom för avfällingarna.”[44]


12. Slaveriet

Inga islamiska lärda bestrider att ett av Islams mål är att avskaffa slaveriet. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { Vad kan låta dig ana vad det innebär [att slå in på] den väg som bär brant uppför. att befria [en människa] från slaveri, eller att i hungerns tider föda en faderlös anförvant.} (Al-Balad, 90:12-14); och: {… skall [som bot] skänka en slav friheten, innan samlivet [med den förskjutna] får återupptas.} (Al-Mujadilah, 58:3). Profeten Muhammads ﷺ Sunnah är att han befriade alla manliga och kvinnliga slavar som var i hans ägo eller som hade skänkts honom.[45]

I över ett århundrade har Muslimer och hela världen förenats i slaveriets förbud och kriminalisering, vilket var en milstolpe i mänsklighetens historia när det äntligen hade uppnåtts. Profeten ﷺ sade om den för-islamiska "de dygdigas allians" (hilf al-fudul) under Jahiliyas epok: "Hade jag blivit ombedd att uppfylla det i Islam, så skulle jag påbjuda det."[46]

Efter ett sekel av muslimsk enighet om förbudet mot slaveriet, har du brutit mot detta; du har tagit kvinnor som konkubiner och därmed återupplivat stridigheter och uppvigling (fitnah), och fördärv och oanständigheter på jorden. Du återupplivade något som Shari'an arbetade outtröttligt för att avskaffa och som har ansetts förbjudet genom konsensus i över ett sekel. Faktiskt har alla världens muslimska länder undertecknat anti-slaveri konventioner. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: {… Och håll vad ni lovar; ni kommer att ställas till svars för [era] löften.} (Al-Isra ', 17:34). Ni bär ansvaret för detta stora brott och alla reaktioner som detta kan leda till mot alla muslimer.


13. Tvång

Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: { men över deras [sinnen] har du ingen makt.} (Al-Ghashiyah, 88:22); och: { Tvång skall inte förekomma i trosfrågor (i religionen). Rättrådighet har blivit skilt från fel och synd.} (Al- Baqarah, 2:256); och: { Och om din Herre så önskat, skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Skulle du sedan tvinga folk tills de är troende?} (Yunus, 10:99); och: { Och säg,"Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.} (Al-Kahf, 18:29).; och: { Du har din religion och jag har min religion} (Al- Kafirun, 109:6).

Det är känt att versen: { Det finns inget tvång i religionen…} uppenbarades efter erövringen av Mekka, därför kan ingen påstå att den är upphävd. Du har tvingat människor att konvertera till Islam precis som du har tvingat Muslimer att acceptera dina åsikter. Du tvingar även alla som lever under din kontroll i varje ärende, stort eller litet, även i frågor som är mellan individen och Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!). I Al-Raqqa, Deir el-Zor och andra områden under din kontroll, gör beväpnade grupper, som kallar sig "al-hisbah" sina rundor, ställer folk till svars som om de blivit tillsatta av Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) att verkställa Hans bud. Men inte en enda av följeslagarna [Sahaba] gjorde detta. Det här är inte att påbjuda det goda och förbjuda det onda; snarare är det tvång, misshandel, och konstanta, godtyckliga hotelser. Hade Gud velat detta, hade Han tvingat dem över de minsta detaljerna i hans religion. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger: {…Har de inte insett, de som tror, ​​om Gud hade önskat, skulle Han ha väglett hela mänskligheten?} (Al-Ra'd, 13:31); och: { Om Vi ville hade Vi kunnat ge dem ett tecken från himlen, så att de hade böjt sina nackar inför det i ödmjuk underkastelse.} (Al-Shu'ara ', 26:4).

Anmärkningar:

 

44: Al-Qurtubis Tafsir, (vol. 8, s. 110).

45: Jfr Ibn Kathir Al-Bidayah wal-Nihayah (.. Vol 5, s 284), där han säger: "Profeten ﷺ befriade manliga och kvinnliga slavar ... och efter profetens ﷺ död, fanns det absolut inga slavar som kunde ärvas.'

46: Anm. av övers. : så skulle jag göra det obligatoriskt /I would oblige). Ma’rifat as-Sunan wa al-Athar, Bayhaqi (Vol 11, sid 135..); Som-Sunan al-Kubra, Bayhaqi (Vol 6, s 596..); Sirah Ibn Hisham (Vol. 1, sid. 266).
[del i kommer att följa, Insha Allah.]


Översatt av A.J.• nästa del följer här [LINK]
Läs hela brevet här: Open-Letter-To-Al-Baghdadi [pdf]
Ursrungliga URL: [ lettertobaghdadi.com ]
* En av undertecknarna är Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, från Syrien.Andra länkar:

• CNN: Syrian Scholar, Sheikh Muhammad al-Yaqoubi, condemns ISIS [ youtube ]

2014_WBEZ's-Worldview interview with Shaykh M. al-Yaqoubi about Daesh ”ISIS”

 
download_iconSTARTGå till del 13 Kvinnor, Barn, Hudud, Tortyr, Stympning

next page

 

 

vs.1.0


home

latest update: 2022-09-24 update: 2015-11-14
2015-11-14


* living Islam – Islamic Tradition *
http://www.livingislam.org